Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-21 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-21

Alytus

 

 

 

                             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemones (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2016 m. sausio 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-21

                            

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONĖS

 
               1. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2016 m. numatyta surinkti lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
80 000,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
20 000,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
20 000,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
120 000,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
 
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2016 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
120 000,0
(292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
24 000,0 
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
4 830,0
(1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
28 830,0
(1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
96 000,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
22 035,0
(31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
118 035,0
(31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
28 830,0 
 
               4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti 
1 700,0
4.1.2.
Dviračių stovams įsigyti ir įrengti
4 200,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (atliekų ir ekskrementų surinkimo dėžėms įsigyti; plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)
2 100,0
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti, padangų atliekoms sutvarkyti

22 200,0

4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės aplinkos monitoringo programai parengti ir vykdyti
9 000,0
4.4.2.
Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti
3 000,0
4.4.3.
Priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
300,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti
11 100,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:
 

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti, medžių skersmens matavimo prietaisų metrologinei patikrai atlikti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

61 935,0

4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo įrangai įsigyti 
2 500,0
 
Iš viso
118 035,0
               2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-350 redakcija
                                                                                                           

¬ Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią