Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-14 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-92 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ LIKUČIO PERVEDIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-92 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ LIKUČIO PERVEDIMO

 

2016 m. sausio 28  d. Nr. T-14

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 13 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimą Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Pervesti Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų likutį – 5349,01 eurų, susidariusį 2015 m. gruodžio 31 d., į savivaldybės biudžetą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią