Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-11 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-11

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 24 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  2015 m. gruodžio 28 d. raštą Nr. 1D-10144 (31) „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai įgyvendinti (informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimui) projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (toliau – Projektas) metu įsigytą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą – techninę ir programinę įrangą (pagal priedą) ir įsipareigoti:.

1.1. užtikrinti, kad Projekto metu sukurtas / įsigytas turtas bus perduotas / naudojamas Projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei mažiausiai penkerius metus po Projekto užbaigimo (t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) bus užtikrintas Projekte numatytos finansuojamos veiklos tęstinumas;

1.2. penkerius metus po Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos (t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija siekiant sudaryti sąlygas Europos audito rūmų, Europos Komisijos, Europos investicijų banko, Valstybės kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Informacinės  visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įgaliotiems asmenims:

1.2.1.atlikti Projekto auditą ir kontrolę;

1.2.2.audituoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansinę ir ūkinę veiklą (susijusią su Projekto įgyvendinimu);

1.2.3. tikrinti visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi (toliau – Sutartis), Sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2.4. susipažinti su visais dokumentais;

1.2.5. užtikrinti ir kitų įsipareigojimų, susijusių su perduodamu Projekto turtu ir finansuojama veikla, laikymąsi.

                      2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2016 m. sausio 28 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-11

                                                                                      priedas

 

 

TURTO, PERIMAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN,

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Vieneto likutinė vertė, Eur

Bendra likutinė vertė

2015-12-01, Eur

1.

Avilys DVS suderintuvas

11200190

1

60976,6

60976,6

60976,6

2.

Valstybės tarnautojų pažymėjimų kortelių skaitytuvai

20210812

10

28,817

28,817

288,17

 

Iš viso

 

11

 

 

61264,77

 

Iš jų finansuojama:

 

 

 

 

 

A

ES lėšomis

11200190

 

 

 

51830,11

 

85 proc.

20210812

 

 

 

244,94

 

Iš viso ES lėšomis

 

 

 

 

52075,05

B

Bendrojo finansavimo lėšomis

11200190

 

 

 

9146,49

 

15 proc.

20210812

 

 

 

43,23

 

Iš viso Bendrojo finansavimo lėšomis

 

 

 

 

9189,72

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

Į pradžią