Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-375 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 "DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIUOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 10 PUNKTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 "DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIUOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 10 PUNKTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-375

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-883 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 29 punktą ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, gaunančių mokinio krepšelio lėšas neformaliajam vaikų švietimui 2015 m. spalio – gruodžio mėn., 2015-10-28 prašymą dėl patalpų nuomos už minimalią kainą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ 1.2 papunkčiu patvirtinto Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

       „10. Nuompinigių dydis: “
       2. Papildyti 10 punktą 10.1 ir 10.2 papunkčiais:
       „10.1. pradinis – nustatomas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Nuompinigių  už  savivaldybės  materialiojo  turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis, išskyrus patalpų nuomą 10.2 papunktyje nurodytiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams;

10.2. 1 Eur per mėn. – nepriklausomai nuo patalpų dydžio neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gaunantiems mokinio krepšelio lėšas neformaliajam vaikų švietimui vykdyti.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią