Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-338 2015-11-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

           

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2015 m. lapkričio 19 d.   Nr.  T-338 

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-06 įsakymą Nr. DV-904 „Dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos“, tarybos nario A. Švirmicko 2015-11-05 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-11-06 potvarkį Nr. M-49 „Dėl tarybos nario A. Švirmicko delegavimo“ , VšĮ Alytaus miesto Socialinių paslaugų centro 2015-11-05 raštą Nr. 248 „Dėl delegavimo“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro 2015-11-05 raštą Nr. 14 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto neįgaliųjų reikalų komisiją“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyriaus 2015-11-05 raštą Nr. 15-7
„Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją“, Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos 2015-11-04 raštą Nr. 023 „Dėl delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

Nijolė Bujanauskienė, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos pirmininkė;

Kristina Dūdonytė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos „Mirabilia“ narė;

Asta Graužinienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja;

Irma Maskeliūnienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Daiva Markinienė, VšĮ Alytaus ir Vilniaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialo pirmininkė;

 Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Arvydas Švirmickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto narys.“

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-48 redakcija

2018 m. lapkričio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-361 redakcija

 

2. Komisijos pirmininku skirti Arvydą Švirmicką, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorių.

3. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

                              PATVIRTINTA

                  Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                  2015 m. lapkričio 19 d.

      sprendimu Nr. T-338

 

 

ALYTAUS  MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – NRK), sudaryta iš Alytaus miesto neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijų ir Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) atstovų – visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu.

2. Šie nuostatai nustato NRK tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

3. NRK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. NRK sudaroma savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. NRK narių kadencijų skaičius neribojamas.

5. NRK sudaroma ir jo nuostatai tvirtinami (keičiami) savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6. NRK tikslai yra:

6.1. bendradarbiaujant su savivaldybe įgyvendinti neįgaliųjų socialinę integraciją, numatytą Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus negalios strategijos priemonių įgyvendinime, kituose teisės aktuose;

6.2. atstovauti ir ginti neįgaliųjų teises bei teisėtus interesus, užtikrinti jų dalyvavimą sprendžiant savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus;

6.3. stiprinti savivaldybės institucijų ir (ar) įstaigų ir neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijų bendradarbiavimą.

7. NRK numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su neįgaliųjų gyvenimo kokybe, inicijuoja neįgaliųjų poreikių ir jų gyvenimo kokybės tyrimus;

7.2. teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ir (ar) komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimu, dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos plėtros krypčių, socialinės integracijos programų turinio bei finansavimo dydžio ir tvarkos;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių atitinkamomis institucijomis galimybių;

7.4. informuoja visuomenę apie NRK veiklą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

 

III. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TEISĖS

 

8. NRK turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia NRK funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į NRK posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas ir informaciją, susijusią su neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimu;

8.3. dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami aktualūs neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai;

8.4. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais.

9. NRK gali turėti ir kitų teisių, nustatytų teisės aktuose.

 

IV. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. NRK sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš Alytaus miesto neįgaliųjų socialinės integracijos organizacijų ir savivaldybės atstovų.

11. NRK sudaro 8 (aštuoni) nariai.

12. Alytaus miesto neįgaliųjų organizacijos į NRK savo atstovus deleguoja pateikdamos raštiškus pranešimus apie savo atstovų delegavimą į NRK, neviršydamos nustatytos 4 narių kvotos.

13. Savivaldybė į NRK deleguoja savo atstovus, neviršydama nustatytos 4 narių kvotos.

14. Komisijos pirmininkas skiriamas mero teikimu.

15. NRK pirmininku išrinkus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, NRK pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas neįgaliųjų organizacijų atstovas ir atvirkščiai.

16. NRK nario įgaliojimai pasibaigia, jeigu:

16.1. jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva;

16.2. jis atsistatydina savo noru anksčiau nei pasibaigia NRK kadencija;

16.3. pasibaigia jo darbo (tarnybos) santykiai savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar neįgaliųjų organizacijoje.

17. Į NRK nario, kurio įgaliojimai baigėsi, vietą deleguojamas kitas asmuo ta pačia tvarka, kaip ir asmuo, kurio įgaliojimai baigėsi.

18. NRK darbo forma yra posėdžiai. Juos šaukia ir jiems pirmininkauja NRK pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

19. NRK posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė NRK narių.

20. NRK posėdžius techniškai aptarnauja ir posėdžius protokoluoja savivaldybės administracijos paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris nėra NRK narys.

21. NRK posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, esant reikalui gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

22. NRK sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia NRK pirmininko (jo nesant – pirmininko pavaduotojo) balsas.

23. NRK sprendimai įforminami protokolais. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Pirmininko ir sekretoriaus pasirašyti protokolai išsiunčiami NRK nariams.

24. NRK sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

25. NRK sprendimai yra vieši, skelbiami www.alytus.lt

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. NRK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią