Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-231 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 2015 m. rugpjūčio 27 d.   Nr. T-231

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas:

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

2. Skelbti šį sprendimą Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. rugpjūčio 27 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-231

 

2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-93 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

Pakeistas pavadinimas:

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – nuostatai)

reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją,  organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

                      2. Seniūnaičiai savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje ar išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

                      3. Seniūnaičių sueiga yra Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami seniūnaitijų bendruomenėms rūpimi klausimai ir priimami sprendimai. Atsižvelgdamas į seniūnaitijų bendruomenių poreikius, meras savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu nustato, kokių seniūnaitijų seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą.

                      4. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra Alytaus miesto savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių ir miesto teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami klausimai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą kompetenciją.

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

                      5. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Pavyzdiniu gyvenamosios vietovės bendruomenės statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais, savo veiklą derina su savivaldybės ilgalaikiais planavimo dokumentais.

                      6. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. 

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

KOMPETENCIJA

 

                      7. Seniūnaičių sueiga turi teisę aptarti ir priimti sprendimus, teikti savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui pasiūlymus dėl:

                      7.1. probleminių šeimų ir vaikų teisių apsaugos prevencijos;

                      7.2. atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

                      7.3. gyventojų (ypač vaikų) laisvalaikio ir poilsio organizavimo;

                      7.4. viešųjų paslaugų teikimo gyventojams tvarkos ir kokybės;

                      7.5. savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų, detaliojo planavimo dokumentų, bendrojo plano sprendinių keitimo, potencialių investuotojų įvertinimo;

                      7.6. kitų klausimų.

                      8. Išplėstinė seniūnaičių sueiga sprendžia klausimus, susijusius su:

                      8.1. miesto ar jo dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu;

                      8.2. atstovų delegavimu dalyvauti tarybos sudaromų komitetų darbe;

                      8.3. atstovų delegavimu į tarybos sudaromų komisijų narius;

                      8.4. papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymu, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymu ir naudojimu;

                      8.5. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu;

                      8.6. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms;

                      8.7. vietos verslumo skatinimu;

                      8.8. kitais visiems miesto teritorijos gyventojams svarbiais ir teisės aktais priskirtais klausimais.

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

                      9. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

ORGANIZAVIMAS

 

                      10. Alytaus miesto savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigoms.

                      11. Seniūnaičių sueigos yra viešos.

                      12. Seniūnaičių sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei savivaldybės įgalioto asmens nuomonė. Sueigos pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti sueigos dalyviai. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei, galima įtaka skirtiems asignavimams ir savivaldybės biudžetui. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių.

                      13. Seniūnaičių sueigos organizavimas:

                      13.1. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) kvietimu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, gali būti kviečiami savivaldybės institucijų  atstovai ir gyventojai.

                      13.2. Apie sueigos datą, laiką ir vietą bei preliminarią darbotvarkę iniciatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas seniūnaičiams praneša elektroniniu paštu ir paskelbia Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt .

                      13.3. Seniūnaičių sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Išrinkus seniūnaičių sueigos pirmininką, tvirtinama sueigos darbotvarkė. Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, gyventojai ir Alytaus miesto savivaldybės įgaliotas asmuo.

                      13.4. Sueigoje negalintys dalyvauti seniūnaičiai raštu gali pasiūlyti klausimus svarstyti sueigoje ir šiais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta sueigoje.

                      13.5. Sueigos darbotvarkė ir klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodant pranešėjus, patvirtinama sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma.

                      13.6. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Alytaus miesto seniūnaičių.

                      13.7. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančiųjų seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

                      14. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja seniūnaičiai ir miesto teritorijoje veikiančių bendruomeninių  organizacijų, kurių sąrašą, atsižvelgdamas į administracijos direktoriaus ir seniūnaičių sueigos teikimą, tvirtina savivaldybės meras, deleguoti atstovai.     

                      Bendruomeninė organizacija, kuri pretenduoja su sprendimo priėmimo teise dalyvauti išplėstinėse seniūnaičių sueigose, gali būti asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies ar kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje (asociacijos įstatuose turi būti numatyta gyvenamosios vietovės bendruomenės viešųjų poreikių tenkinimo veikla).

                      15. Bendruomeninė organizacija gali deleguoti vieną atstovą. Bendruomeninės organizacijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš sueigos pradžią pateikia tos bendruomeninės organizacijos narių sprendimą deleguoti asmenį į išplėstinę seniūnaičių sueigą, jį pakeisti kitu arba deleguotą asmenį atšaukti.

                      16. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

                      17. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimas:

                      17.1. Į išplėstinę seniūnaičių sueigą seniūnaičiai ir atstovai renkasi savo iniciatyva arba savivaldybės administracijos kvietimu. Kai į išplėstinę seniūnaičių sueigą seniūnaičiai ir atstovai renkasi patys, kviečiamas atvykti ir savivaldybės administracijos atstovas (-ai).

                             17.2. Apie išplėstinės seniūnaičių sueigos datą, laiką, vietą, preliminarią darbotvarkę ir sprendimų projektus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas seniūnaičiams ir į sąrašą įrašytoms bendruomeninėms organizacijoms pranešama elektroniniu paštu ir paskelbiama interneto svetainės www.alytus.lt skiltyje „Alytaus seniūnaitijos“.

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

 

                      17.3. Išplėstinei seniūnaičių sueigai vadovauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų atstovų  išrinktas sueigos pirmininkas – seniūnaitis.

                      17.4. Išplėstinė seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų.

                      17.5. Išplėstinės sueigos darbotvarkę sudaro ir sprendimų projektus parengia sueigos iniciatorius seniūnaičių, miesto gyventojų ir/ar savivaldybės administracijos siūlymu.

                      17.6. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta išplėstinėje sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.

                      18. Negalintys dalyvauti seniūnaičių sueigose seniūnaičiai ir atstovai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu, ji turi būti viešai paskelbta sueigoje.

                      19. Seniūnaičių sueigos protokoluojamos. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi protokole. Protokolą rašo sueigos išrinktas sekretorius. Protokole nurodoma sueigos data, eilės numeris, dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėję asmenys ir priimtas protokolinis sprendimas. Protokole taip pat nurodomi balsavimo rezultatai, įrašoma seniūnaičių, atstovų ar savivaldybės įgalioto asmens atskiroji nuomonė. Sueigos protokolą pasirašo sueigos pirmininkas ir sekretorius.

                      20. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolus registruoja ir saugo savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Protokolas vieno langelio informacinės sistemos „Avilys“ priemonėmis pateikiamas susipažinti Tarybos ir mero sekretoriatui ir (ar) savivaldybės ir administracijos vadovams, tarnautojams, kurių kompetencija yra įvertinti sueigos priimtą rekomendacinį sprendimą. Prireikus protokolą užregistravusio padalinio tarnautojas ar darbuotojas parengia protokolo išrašą (-us) ar kopiją (-as).

2018 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-6 redakcija

                       

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      21. Gyventojams informaciją apie seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus teikia seniūnaičiai.

                      22. Seniūnaičių sueigos protokoliniai sprendimai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

                      23. Šiuos nuostatus tvirtina, keičia ar papildo Alytaus miesto savivaldybės taryba.

                      24. Šių nuostatų įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę vykdo savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

___________________________

 

                                          

 

 

Į pradžią