Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-230 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAMS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMUI, DELEGAVIMO Į STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAMS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMUI, DELEGAVIMO Į STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T-230

Alytus

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T-41 „Dėl pritarimo naujos redakcijos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatams“ 2 punktu, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatų 14.1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.      Pritarti:

1.1.  UAB ,,Alytaus šilumos tinklai ‘‘įstatams. (pridedama);

1.2.  UAB „Alytaus šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narių atšaukimui;

2.      Neteko galios.

2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-7 redakcija

 

  3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus mieto savivaldybės tarybos 2012-03-29  sprendimo Nr. T-41 ,,Dėl pritarimo naujos redakcijos UAB ,,Alytaus šilumos tinklai‘‘ įstatams“ 1 punktą, 2012-05-31sprendimo Nr. T-105 „Dėl atstovavimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkime“ 3 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PRITARTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m. rugpjūčio 27 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-230

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
 „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI”

ĮSTATAI

 

1.       BENDROSIOS NUOSTATOS

                      1.1. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – bendrovė).

                      1.2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

                      1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako už jos dalyvių prievoles.

                      1.4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, taip pat šiais įstatais.

 

2.              VEIKLOS TERMINAS IR FINANSINIAI METAI

                      2.1. Bendrovės veiklos trukmė - neterminuota.

                      2.2. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

 

3.              BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

                     

                      3.1 Bendrovės veiklos tikslai yra tenkinti akcininkų interesus, užtikrinti bendrovės funkcionavimą ir gauti ekonominę naudą iš bendrovės veiklos. Skatinti, propaguoti ir aktyviai dalyvauti pastatuose pritaikant alternatyvią energiją, naujausias  technologijas, siekiant užtikrinti efektyvų energijos vartojimą ir aplinkos teršimo mažinimą.

                      3.2. Bendrovės pagrindinė veikla yra šilumos, karšto vandens, elektros energijos gamyba, tiekimas, paskirstymas, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, operacijos nekilnojamuoju turtu, didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto paslaugos, atsinaujinančių energijos įrenginių statyba, priežiūra ir eksploatavimas, gyventojų konsultavimas ir informavimas būsto modernizavimo ir efektyvios energijos vartojimo klausimais.

                      3.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Licencijuojama ar nustatyta tvarka vykdoma veikla atliekama tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ir licencijas.

 

4.              ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

 

                      4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11 163 874,80 Eur, (vienuolika milijonų vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 80 centų. ).

                      4.2. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 3 849 612 (trys milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvylika) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 2,90 Eur. (du eurai 90 centų.). Viena akcija ją turinčiam akcininkui bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau tekste – visuotinis akcininkų susirinkimas) suteikia vieną balsą.

                      4.3. Bendrovė turi tik vienos rūšies akcijas – paprastąsias vardines. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiskuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

                      4.4. Jei visos bendrovės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

                      4.5. Akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

5.              BENDROVĖS VALDYMAS

 

                      5.1. Bendrovė turi šiuos organus: visuotinį akcininkų susirinkimą, stebėtojų tarybą, valdybą ir bendrovės vadovą – direktorių.

                      5.2. Stebėtojų tarybą yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūros organas.

                      5.3. Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.

                      5.4. Bendrovės vadovas – vienasmenis valdymo organas.

 

6.              VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

                      6.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytų Akcinių bendrovių įstatyme.

 

7.              BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA

                         7.1 Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 5 (penkių) narių 4 (keturių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

                      7.2. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

                      7.3. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

                      7.4.  Stebėtojų tarybos nariu gali būti renkamas tik  fizinis asmuo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės stebėtojų tarybos nariu negali būti bendrovės vadovas, bendrovės valdybos narys bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

                      7.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.

                      7.6.  Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

                      7.7. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

                      7.8 Stebėtojų taryba:

                      7.8.1. renka valdybos narius ir atšaukia juo iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;

                      7.8.2. prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

                      7.8.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos ir bendrovės vadovo veiklos;

                      7.8.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;

                      7.8.5. teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

                      7.8.6. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

                      7.9. Stebėtojų taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir bendrovės įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

                      7.10. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

                      7.11. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.

                      7.12. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

                      7.13. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje.

                      7.14. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

                      7.15. Stebėtojų tarybos narys savo valią − už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

                      7.16. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

                      7.17. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

                      7.18. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas jos darbo reglamentas.

                

8.              BENDROVĖS VALDYBA

                         8.1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, renkamas iš 5 (penkių) narių,  4 (keturių) metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Alytaus miesto savivaldybės siūlomas į bendrovės valdybą valstybės tarnautojų skaičius neturi būti mažesnis už savivaldybės turimų akcijų santykį su visomis bendrovės akcijomis.

                      8.2. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

                      8.3. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki  bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais  vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

                      8.4.  Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti bendrovės, dukterinės bendrovės ar   šią  bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys bei  asmuo,  kuris  pagal teisės aktus neturi teisės  eiti   šių pareigų.

                      8.5.  Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų   kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu  įspėjęs bendrovę.

                      8.6. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

                      8.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:

                      8.7.1. bendrovės veiklos strategiją;

                      8.7.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

                      8.7.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

                      8.7.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

                      8.7.5. bendrovės metinį pranešimą.

                      8.8. Valdyba  renka  ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina  pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

                      8.9. Valdyba  nustato  informaciją,  kuri  laikoma    bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine)  paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša.

                      8.10. Valdyba priima:

                      8.10.1.  sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų  steigėja, dalyve;

                      8.10.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

                      8.10.3.  sprendimus dėl  ilgalaikio turto, kurio  balansinė   vertė didesnė  kaip  1/400 bendrovės įstatinio  kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

                      8.10.4.  sprendimus  dėl  ilgalaikio turto, kurio  balansinė   vertė didesnė  kaip  1/400  bendrovės įstatinio kapitalo,  įkeitimo   ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

                      8.10.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo   ar garantavimo;

                      8.10.6.  sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę  kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo;

                      8.10.7. kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio  akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos  kompetencijai priskirtus sprendimus.

                      8.11. Valdyba, prieš  priimdama įstatų 8.10.3, 8.10.4, 8.10.5 ir 8.10.6  punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų  susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

                      8.12. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar  kitą turtą į kitą juridinį  asmenį,  turi apie  tai  pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi  per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma  šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo.

                      8.13.  Valdyba  analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

                      8.13.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

                      8.13.2. bendrovės veiklos organizavimą;

                      8.13.3. bendrovės finansinę būklę;

                      8.13.4.  ūkinės  veiklos  rezultatus, pajamų  ir  išlaidų   sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

                      8.14. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir  kartu su metiniu pranešimu teikia  juos  visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto  nusidėvėjimo ir nematerialiojo  turto  amortizacijos skaičiavimo metodus.

                      8.15. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

                      8.16. Valdybos  nariai  privalo  saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

                      8.17. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi  kiekvienas valdybos narys.

                      8.18. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už" ir  „prieš"  pasiskirsčius po  lygiai,  lemia  valdybos pirmininko balsas.

                      8.19. Valdybos  narys savo  valią –  už ar  prieš balsuojamą sprendimą,  su  kurio  projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusiojo asmens tapatybę.

                      8.20. Valdyba  gali priimti sprendimus ir jos  posėdis   laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas,  kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš.

                      8.21. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas  su  jo veikla valdyboje susijęs ar jo   atsakomybės klausimas.

                      8.22. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą,  jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

                      8.23. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

                      8.24. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos  darbo reglamentas.

 

9.              BENDROVĖS VADOVAS

                      9.1. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

                      9.2. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys.

                      9.3. Bendrovės vadovas be atskiro įgaliojimo veikia bendrovės vardu, atstovauja jai visose valstybinės valdžios ir valdymo įstaigose, teisėsaugos institucijose, teismuose, įmonėse ir organizacijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, sudaro ir pasirašo bendrovės vardu sandorius ir užtikrina jų vykdymą ir vykdo kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas funkcijas.

                      9.4. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti iki 1/400 bendrovės įstatinio kapitalo.

                      9.5. Bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota kitiems asmenims.

 

10.          BENDROVĖS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

                      10.1. Bendrovės pranešimai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir kiti subjektai, išsiunčiami jiems ir paskelbiami bendrovės buveinėje ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų priėmimo, jei šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti kiti terminai.

                      10.2. Visi bendrovės pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu arba elektroniniu paštu, po to originalus išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Akcininkams pranešimai siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas akcininkų registre. Akcininkas privalo iš anksto informuoti bendrovę apie adreso (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

                      10.3. Visi bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti paskelbti bendrovės įstatuose nurodytoje spaudoje, skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas” Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

                      10.4. Bendrovės vadovas atsako už pranešimų išsiuntimą (paskelbimą) laiku.

 

11.          BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

                      11.1. Bendrovės akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę ir (ar) pateikti akcininko pageidaujamus bendrovės dokumentus ar kitą informaciją, kuriuos jis turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

                      11.2. Dokumentai ir informacija pateikiama akcininkams susipažinti ir kopijuoti bendrovės buveinėje arba kitoje bendrovės vadovo nustatytoje vietoje, kurioje yra šie dokumentai ir informacija, bet kurią akcininko pageidaujamą darbo dieną bendrovės darbo valandomis.

                      11.3. Dokumentai ir informacija bendrovės akcininkams pateikiami nemokamai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytais terminais.

 

12.          BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

                      12.1. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiamos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

                      12.2. Priėmus sprendimą steigti bendrovės filialą ar atstovybę, visuotinis  akcininkų susirinkimas svarsto ir tvirtina bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus bei skiria ir atšaukia bendrovės filialo ar atstovybės vadovus.

                      12.3. Filialo ir atstovybės veikla pasibaigia, kai:

                      12.3.1. pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas jų veiklos terminas;

                      12.3.2. visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;

                      12.3.3. bendrovė likviduojama.

                      12.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą bendrovė vieną kartą skelbia bendrovės filialo ar atstovybės buveinės vietos spaudoje ir dienraštyje „Lietuvos rytas”.

 

13.  BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS

                      13. Bendrovės reorganizavimas vykdomas Civilinio kodekso nustatytais būdais, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

                                        14. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

                      14.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami ir/ar papildomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma.

                      14.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visas pakeistų bendrovės įstatų tekstas turi būti pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

 

 

Šie UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įstatai pasirašyti 2015  m. ___________ d.

 

 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius                                  Vytautas Pajarskis

 

 

Į pradžią