Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2015-04-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-111 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO 8, 10 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMU NR. T-111 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO  8, 10 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

 2015 m. balandžio 10 d.   Nr. T-103

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-02-25 įsakymu Nr. A1-71 patvirtinta Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programa, 2013-03-07 įsakymu Nr. A1-102 patvirtintu Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašu, 2015-02-05 įsakymu Nr. A1-63 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. A1-102 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-111 patvirtinto Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 8, 10 punktus ir išdėstyti juos taip:

                      „8. VBT sudaroma nuo 9 iki 12 narių. VBT sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų  ir įstaigų atstovų.“

„10. Pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų atstovai sudaro ne daugiau nei 1/3 VBT narių. Vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai) turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 VBT narių skaičiaus, jeigu toje teritorijoje yra pakankamas vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių) skaičius.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią