Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO  

 

 2015 m. vasario 26 d. Nr. T-42 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 dalimi, 15 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu  ir atsižvelgdama į Alytaus teritorinės darbo biržos 2015-01-02 raštą Nr. S-4-(1.7), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                             1. Sudaryti   Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisiją:

                       pirmininkė – Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

                      sekretorė – Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

                      2017 m. sausio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-13 redakcija

 

                      narės:

                      Danutė Bačinskienė, Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė;

                      Ona Tutlienė, AB mašinų gamyklos „Astra“ vykdančioji direktorė;

                      Rasa Mazaliauskienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja;

                      Genutė Gailė Žemaitienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vyriausioji specialistė.

                      2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-28 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T-17 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-10-21 sprendimo Nr. T-194 „Dėl viešųjų darbų organizavimo“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią