Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 7.1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 PATVIRTINTO

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 7.1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr.T-280

Alytus

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 7.1.2. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„7.1.2. pageidaujantis išsinuomoti turtą ketina investuoti į savivaldybės turto pagerinimą ne mažiau kaip 1 mln. Lt/289620 Eur (eurų valiuta galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.)

                                           

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią