Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-275 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-275

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi , Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 719 patvirtinto Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti:

1.1. Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą – 0,21 Lt / 0,06 Eur* už 1 kv. m naudingo ploto (be PVM).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PATVIRTINTA

             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

             2014 m. spalio 30 d.

             sprendimu Nr. T-275

 

ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimą, kai bendrojo naudojimo objektai administruojami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį.

2. Aprašu privalo vadovautis asmenys, pretenduojantys teikti Alytaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (toliau – administratoriai).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 – Privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-11-25 įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2009-11-26 įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“,  atsižvelgiant į UAB „Sistela“ parengtas rekomendacijas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros  mokesčio tarifų apskaičiavimo (pagal 2012 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Apraše vartojamos sąvokos:

Skaičiuojamasis namas – daugiabutis su centriniu šildymu namas, kurio bendrojo naudojimo objektų normuojamoms administravimo sąnaudoms nustatyti sudaryta sąmata pagal rekomenduojamų darbų  sąrašą. Skaičiuojamojo namo techninės charakteristikos:

bendrasis plotas – 2001–3000 kv. m;

bendrasis naudingas plotas – 1800 kv. m;

pastato amžius – 20–35 metai.

Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas – skaičiuojamojo namo administravimo išlaidų mėnesinio mokesčio dydis be PVM už 1 kv. m. Skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas apskaičiuojamas atsižvelgiant į administravimo pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, ir vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais bei aktualiomis rekomendacijomis.

                      Namo maksimalus administravimo mokesčio tarifas – pagal šiame apraše nustatytą tvarką apskaičiuojamas konkretaus namo bendrojo naudojimo objektų maksimalus administravimo mėnesinio mokesčio tarifo dydis be PVM už 1 kv. m naudingojo ploto.

                      5. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose.

 

III. NAMO MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMAS

 

                      6. Namo maksimalus administravimo mokesčio tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:

                      Tap = Tab x K1 x K2 x K3, kur:

                      Tap  – maksimalus administravimo mokesčio tarifas konkrečiam namui, Lt / Eur* už 1 kv. m per mėnesį;

Tab – skaičiuojamasis administravimo mokesčio tarifas, Lt / Eur* už 1 kv. m per mėnesį;

K1 – koeficientas, įvertinantis pastatų eksploatavimo laiką nuo eksploatacijos pradžios (1 lentelė);

K2 – koeficientas, įvertinantis pastato bendrąjį plotą (2 lentelė);

K3 – koeficientas, taikomas bendrabučio tipo namams – 1,5.

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ EKSLOATAVIMO LAIKĄ

 

1 lentelė

Eksploatavimo amžius

Koeficientai (K1)

iki 10 metų

0,90

10–20 metų

1,00

20–35 metai

1,10

Daugiau kaip 35 metai

1,20

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALIŲ ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFŲ KOEFICIENTAI, ĮVERTINANTYS PASTATŲ PLOTĄ

 

K2 – tarifo diferenciacijos koeficientas, priklausantis nuo pastato naudingo ploto (2 lentelė)

Pastato bendras naudingas plotas, kv. m

Koeficientai (K2)

Iki 1000

1,00

1000–3000

0,85

Daugiau kaip 3000

0,70

 

7. Tvarkos apraše žvaigždute (*) pažymėta valiuta administravimo mokestis skaičiuojamas nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią