Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-265 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-62 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-62 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFŲ PAKEITIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-265

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 36 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Kelių įstatymo 20 straipsniu, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu ir 2013-06-26 nutarimu Nr. 604 patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 25 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės taisyklių ir mokesčio už važiavimą šiomis priemonėmis tarifų tvirtinimo“ 2 punktu patvirtintus Mokesčio už važiavimą Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos sąjungos valstybėse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, tarifus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 28  d.

sprendimu Nr. T-62

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d.

sprendimo Nr. T-265           

redakcija)

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFAI

 

I. MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, TARIFAI

 

Leidžiami matmenys viršyti (cm)

Tarifai Lt/Eur**

aukštis

plotis

ilgis

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

metų

 

10–20

 

6,00/1,74

233/67,48

1165/337,41

11–20

21–40

101–200

7,00/2,03

285/82,54

1425/412,71

21–30

41–60

201–300

7,50/2,17

331/95,86

1659/480,48

31–40

61–80

301–400

8,00/2,32

355/102,82

1775/514,08

41–50

81–100

401–500

8,50/2,46

378/109,48

1890/547,38

PASTABA: Jei lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami (aukštis – daugiau nei 50 cm, plotis – daugiau nei 100 cm, ilgis – daugiau nei 500 cm), transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui. Tokioms transporto priemonėms (jų junginiams) taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie maksimalaus ribinio tarifo pridedamas papildomas 1 Lt/0,29 Eur** mokestis už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jei viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto paruošimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos būtina atlikti, kad galima būtų leisti būtent tai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.

 

II. MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, TARIFAI

 Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (t)

 Tarifai Lt/Eur**

vienkartiniai, 10 km

mėnesio

0,6–1,0

3,36/0,97

168/48,66

1,1–1,5

5,28/1,53

336/97,31

1,6–2,0

7,68/2,22

470/136,12

2,1–3,0

13,32/3,86

840/243,28

3,1–4,0

21,60/6,26

1344/389,25

4,1–5,0

31,20/9,04

5,1–6,0

38,40/11,12

6,1–7,0

45,60/13,21

7,1–8,0 įskaitytinai

55,20/15,99

1. Transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių ašies (ašių) apkrova viršija leidžiamą apkrovą, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

2. Jei transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatomi mokesčio ribiniai tarifai, nurodyti III skirsnyje.

3. Triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

4. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius, nustatytus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

III. MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS IR GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, TARP JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA JŲ BENDROJI MASĖ, RIBINIAI TARIFAI

                    

1. Jei transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę, nustatytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu, mokamas mokestis, kurio ribiniai tarifai pateikiami lentelėje:

Leidžiama bendroji masė viršyta (t)

Vienkartiniai ribiniai tarifai už kiekvieną  viršytą toną, Lt 10 km (Eur 10 km)

Metų ribiniai tarifai,

Lt/Eur**

(šalies teritorijoje)*

iki 10,0

4,00/1,16

750/217,22

11,0–20,0

4,50/1,30

21,0–40,0

5,00/1,45

> 40

6,50/1,88

*Taikoma, kai transporto priemonės, kurios ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t.

2. Triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

3. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

4. Papildomus reikalavimus, taikomus valstybinės reikšmės keliais važiuojančioms transporto priemonėms (jų junginiams), kurių ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, o jų bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t, kai šios transporto priemonės (jų junginiai) važiuoja vietinės reikšmės keliais, nustato savivaldybė. Sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti šiomis transporto priemonėmis (jų junginiais) tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

**Šiuose tarifuose dviem žvaigždutėmis (**) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią