Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-250 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-250

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies
7 punktu, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio
2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 719 patvirtinto Prekių
ir paslaugų kainų nustatymo litais ir eurais, taip pat  šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 ir 15 punktais,
Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2013 m. rugpjūčio 29  d. sprendimu Nr. T-185, 16.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

     1.  Neteko galios.

                           2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-180 redakcija

 

                           2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m.                rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Alytaus nakvynės namuose apgyvendintų asmenų mokesčio už komunalines paslaugas dydžio nustatymo “ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią