Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-244 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ IR DARBO SU MOKINIAIS VALANDŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ IR DARBO SU MOKINIAIS VALANDŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE NUSTATYMO

 

2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-244

Alytus

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui  keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-188 patvirtintų Alytaus jaunimo centro įstatų 39.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

                     2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-329 redakcija

                    

                     2. Nurodyti Alytaus jaunimo centrui:

                     2.1. mokytojams, dirbantiems pagal individualius neformaliojo mokinių švietimo grafikus, leisti dirbti 2 kontaktines valandas su vienu asmeniu per savaitę arba atsižvelgiant į mokinių arba tėvų (globėjų) prašymą, leisti dirbti 1 kontaktinę valandą su vienu mokiniu per savaitę, mokiniams arba jų tėvams (globėjams) mokant pusę nustatyto mokesčio;

                     2.2. mokytojams, dirbantiems pagal grupinio darbo neformaliojo mokinių švietimo grafikus su viena grupe, kai nustatytas minimalus mokinių skaičius 4 arba 8, leisti dirbti 4 kontaktines valandas per savaitę su grupe arba atsižvelgiant į mokinių arba jų tėvų (globėjų) prašymus, leisti dirbti 2 kontaktines valandas, mokiniams arba jų tėvams (globėjams) mokant pusę nustatyto mokesčio;

                     2.3. mokytojams skirti iki 3 kontaktinių valandų per savaitę grupės veiklai sujungti.

                     3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

                     3.1. 2005 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl VšĮ Alytaus jaunimo centro maksimalaus pedagoginių valandų skaičiaus, maksimalaus ir minimalaus individualaus ir grupinio darbo su mokiniais valandų skaičiaus bei mokinių skaičiaus grupėje nustatymo“ 2 ir 3 punktus;

                     3.2. 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Alytaus jaunimo centro teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių nustatymo“ 1 punktą nuo 2015 m. sausio 1 d.

                    

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. spalio 30 d.

                                                                                       sprendimo Nr. T-244

                                                                                       priedas

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ

 SĄRAŠAS

 

Neteko galios.

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-329 redakcija

Į pradžią