Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-184 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DAINAVOS APYGARDOS 1-OSIOS RINKTINĖS, LIETUVOS KARIUOMENĖS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO, LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARININKO ANTANO JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ 1-OSIOS RINKTINĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DAINAVOS APYGARDOS 1-OSIOS RINKTINĖS, LIETUVOS KARIUOMENĖS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO, LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARININKO ANTANO JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ 1-OSIOS RINKTINĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI    

 

 2014 m. birželio 26 d.   Nr. T-184

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės, Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės  ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės, Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės bendradarbiavimo sutartį.

 

 

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 


PRITARTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. birželio 26 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-184

                                                                                     

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2014 m. ______________Nr. _____

 

                      Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė (toliau – KASP 1 R), atstovaujama rinktinės vado plk. ltn. Rimanto Jarmalavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2009-03-12 įsakymu Nr. V-208, Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas (toliau – DK Birutės ulonų batalionas), atstovaujamas bataliono vado plk. ltn. Manto Paškevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės DK Birutės ulonų bataliono nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2014-01-05 įsakymu Nr. V-5, Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė (toliau – LŠS 1 ŠR), atstovaujama vado Skirmanto Valatkevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą, ir Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės miesto mero Jurgio Krasnicko, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą, toliau sutartyje kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, įgyvendindami Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 20, 21 str. ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 8 p. nuostatas, siekdami spręsti vaikų užimtumo klausimus, skatinti prasmingą ir sveiką vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, propaguoti ir puoselėti pilietinį, patriotinį ir tautinį jaunųjų šaulių, vaikų ir jaunimo (11–18 m.) ugdymą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

I.     SUTARTIES OBJEKTAS

 

                      1. Šia sutartimi šalys įsipareigoja bendradarbiauti, ugdydamos vaikų ir jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą ir tautiškumą, naudodamos neformaliojo švietimo programas, rengti mokinius karo tarnybai ir pilietiniam pasipriešinimui, supažindinti juos su kariuomene ir karo tarnyba.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti, panaudodamos savo lėšas, žmogiškuosius išteklius ir infrastruktūrą.

3. KASP 1 R įsipareigoja:

3.1. prisidėti prie mokinių ugdymo gynybos ir krašto apsaugos klausimais;

3.2. skirti instruktorius ir materialines priemones bei organizuoti užsiėmimus pagal LŠS 1 ŠR patvirtintą jaunųjų šaulių pakopinio ugdymo tvarkaraštį jaunųjų šaulių būreliuose, kursuose, žygiuose ir stovyklose;

3.3. teikti informaciją bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, profesinio orientavimo centrams apie bazinius karinius mokymus, aktyvųjį kariuomenės rezervą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, kariūnų studijas, galimybes rinktis kario profesiją;

3.4. skatinti bendrojo ugdymo mokyklų, kitų švietimo įstaigų ir krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo veikloje ir reguliariai informuoti mokyklas apie kariuomenės organizuojamus renginius ir jaunimo savanoriško rengimosi valstybės gynybai galimybes.

4. DK Birutės batalionas įsipareigoja:

4.1. prisidėti prie mokinių ugdymo gynybos ir krašto apsaugos klausimais;

4.2. skirti instruktorius ir materialines priemones bei organizuoti užsiėmimus pagal LŠS 1 ŠR patvirtintą jaunųjų šaulių pakopinio ugdymo tvarkaraštį jaunųjų šaulių klasėse, kursuose, žygiuose ir stovyklose;

4.3. teikti informaciją bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, profesinio orientavimo centrams apie bazinius karinius mokymus, aktyvųjį kariuomenės rezervą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, kariūnų studijas, galimybes rinktis kario profesiją;

4.4. skatinti bendrojo ugdymo mokyklų, kitų švietimo įstaigų ir krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo veikloje ir reguliariai informuoti mokyklas apie kariuomenės organizuojamus renginius ir jaunimo savanoriško rengimosi valstybės gynybai galimybes.

5. LŠS 1 ŠR įsipareigoja:

5.1. parengti jaunųjų šaulių klasių, būrelių, kursų, žygių, stovyklų jaunųjų šaulių pakopinio ugdymo tvarkaraščius pagal jaunųjų šaulių pakopinio ugdymo programas;

5.2. organizuoti ir užtikrinti sklandų kursų, žygių ir stovyklų veikimą bei koordinuoti šalių veiksmus, susijusius su sutarties vykdymu;

5.3. užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už tvarką kursuose, žygiuose ir stovyklose, dalyvių saugumą kursuose, žygiuose ir stovyklose;

5.4. užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už kursų, žygių ir stovyklos dalyvių tinkamą priežiūrą, fizinį ir sveikatos saugumą, vaiko teises reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų laikymąsi;

5.5. užtikrinti jaunųjų šaulių klasės mokinių aprūpinimą lauko uniformos komplektais;

5.6. organizuoti kvalifikacinį mokymą klasės ar jaunųjų šaulių būrelių pedagogams (vadovams) ir supažindinti juos su krašto apsaugos sistema, įskaitant kariuomenę, Lietuvos šaulių sąjungą, jaunimo savanoriško rengimosi valstybės gynybai galimybėmis.

6. Savivaldybė įsipareigoja:

6.1. steigti jaunųjų šaulių klases Alytaus miesto savivaldybės gimnazijose pagal poreikį;

6.2. sudaryti 1–4 gimnazijos klasių (jaunųjų šaulių klasių) ugdymo planą, programai įgyvendinti skirti valandas iš mokyklos nuožiūra skiriamų ir neformaliojo ugdymo valandų;

6.3. parengti 1–4 gimnazijos klasių jaunųjų šaulių klasių programas ir jas įgyvendinti;

6.4. steigti jaunųjų šaulių būrelius kitom Alytaus miesto švietimo įstaigose 5–10 klasių mokiniams, skirti valandas iš mokyklos nuožiūra skiriamų ir neformaliojo ugdymo valandų;

6.5. skirti 2 (du) stovyklos vadovus (klasei) – asmenis (mokinių mokslo atostogų metu ir vasaros stovykloms), įgijusius aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir turinčius pedagogo kvalifikaciją arba neturinčius pedagogo kvalifikacijos, tačiau išklausiusius pedagoginių-psichologinių žinių kursą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2005-03-17 įsakymu Nr. ISAK-456.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios sutarties sąlygos ir kurie galėtų daryti žalą šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio santykiams.

8. Už įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią sutartį, nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Jeigu sutarties vykdyti negalima dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840, kurių šalys negali protingai numatyti sudarydamos šią sutartį, šalys atleidžiamos nuo civilinės atsakomybės, jeigu jos nedelsdamos informavo raštu kitas šalis apie tokių aplinkybių atsiradimą. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą.

 

IV. SUTARTIES PAKEITIMAS

 

10. Sutartis gali būti pakeista tik raštišku šalių susitarimu.

11. Visi sutarties pakeitimai, papildymai yra neatskiriama jos dalis ir galioja tik kartu su sutartimi, jeigu yra sutarties šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

 

V. BENDRADARBIAVIMO REZULTATŲ VERTINIMAS

 

12. KASP 1 R, DK Birutės ulonų bataliono, LŠS 1 ŠR vadai ir gimnazijų direktoriai savo įsakymais skiria atsakingus asmenis šios sutarties nuostatų vykdymui koordinuoti ir apie tai raštu informuoja šalis, nurodydami tokių asmenų vardus, pavardes, pareigas (karinius laipsnius), darbo laiką, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresus;

13. KASP 1 R, DK Birutės ulonų bataliono, LŠS 1 ŠR vadai, gimnazijų direktoriai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kiekvienų metų birželį organizuoja bendradarbiavimo rezultatų aptarimą ir apibendrinimą.

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.

15. Sutartis gali būti nutraukta trišaliu raštišku susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitas šalis apie ketinimą nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

VII. KITOS SĄLYGOS

 

16. Ši sutartis sudaryta ir turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

17. Nė viena šalis neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims sutartinių įsipareigojimų ir teisių be raštiško kitų šalių sutikimo.

18. Visi šalių tarpusavio nesutarimai dėl sutarties aiškinimo ir vykdymo sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Sutartis yra sudaryta keturiais originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisine galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

įm. kodas 188640271

Alytaus miesto savivaldybės meras

 

 

 

Jurgis Krasnickas

Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas

Ulonų g 14,  LT-62457 Alytus

įm. kodas 188602751

Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadas

 

 

Plk. ltn. Mantas Paškevičius

 

 

 

 

Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė

Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas

įm. kodas 191691799

Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas

 

 

 

Skirmantas Valatkevičius

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė

Ulonų g. 14A, LT-62457 Alytus

įm. kodas 188602751

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osio rinktinės vadas

 

 

 

Plk. ltn. Rimantas Jarmalavičius

 

 

Į pradžią