Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-183 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL Alytaus LOPŠELIO-DARŽELIO „Šaltinėlis“ nuostatų tvirtinimo

 

 2014 m. birželio 26 d. Nr. T-183 

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtintų Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 6.1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorių:

2.1. pasirašyti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatus;

2.2. įregistruoti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių nuostatų tvirtinimo“ 1.6 papunktį.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. birželio 26 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-183

 

 

                                                                                      PRITARTA

                                                                                      Alytaus lopšelio-darželio tarybos

                                                                                      2014 m. _________________ d.

                                                                                      protokoliniu nutarimu

                                                                                      (protokolo Nr. _______)

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Šaltinėlis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191053476.

3. Lopšelio-darželio istorija: 1972 m. gruodžio 20 d. įsteigtas Alytaus lopšelis-darželis Nr. 8. Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. 2 šaukimo 19 posėdžio sprendimu Alytaus lopšelis-darželis Nr. 8 nuo 1997 m. sausio 1 d. pervardintas į Alytaus lopšelį-darželį „Šaltinėlis“.

4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla.

6. Savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose:

7.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

7.2. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus, juos keičia ir papildo;

7.3. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.4. nustato lopšelio-darželio darbo trukmę;

7.5. nustato užmokesčio dydį už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelyje-darželyje;

7.6. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.7. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.8. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.9. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.10. sprendžia kitus  teisės aktuose ir lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

8. Buveinė – Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus.

9. Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

11. Kitos paskirtys:

11.1. teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir medicininė korekcija ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams;

11.2. teikiama specialioji pedagoginė ir medicininė korekcija mokiniams, turintiems regėjimo sutrikimų, ugdomiems Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

11.3. teikiama specialioji pedagoginė pagalba ir medicininė korekcija ne Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų, kai nurodytas pagalbos išlaidas pagal sutartį atlygina kitos savivaldybės.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo forma – dieninė.

14. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir pavadinimu Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS,

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

15. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

16. Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

16.1. pagrindinės veiklos rūšys:

16.1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

16.1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

16.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

16.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

16.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

16.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

16.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

17. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

17.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

17.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

18. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikytą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems regos, kalbos sutrikimų, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

19. Lopšelio-darželio uždaviniai:

19.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

19.2. puoselėti specialiųjų poreikių vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, teikti visapusišką specialistų pagalbą;

19.3. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose;

19.4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

19.5. padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.);

19.6. saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą;

19.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;

19.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

19.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

19.10. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

19.11. organizuoti ugdymą taikant Marijos Montessori ugdymo metodą.

20. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis atlieka tokias funkcijas:

20.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

20.2. vykdo ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

20.3. rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;

20.4. teikia logopedo, tiflopedagogo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams;

20.5. sveikatos priežiūros specialistai vykdo vaikų sveikatos priežiūrą ir medicininę korekciją sutrikusio regėjimo vaikams;

20.6. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir siunčia į Alytaus miesto pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiosios pagalbos skyrimo teisės aktų numatyta tvarka;

20.7. nustato interesantų ir svečių lankymosi tvarką, griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į lopšelį-darželį ir jos teritoriją;

20.8. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, šokių  ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

20.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

20.10. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas;

20.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

20.12. siekdamas ugdymo kokybės gerinimo, atlieka veiklos kokybės įsivertinimą;

20.13. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;

20.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

20.15. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

20.16. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

20.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsižvelgdamas į vaikų  polinkius ir gebėjimus;

21.2. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus, atitinkančius lopšelio-darželio tikslus ir uždavinius;

21.3. priartinti ugdymo turinį prie gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, metodų integravimą;

21.4. sudaryti sąlygas vaikams plėtoti savo gabumus;

21.5. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas vidiniam įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

21.6. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

21.7. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

21.8. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

21.9. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.10. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų ir/ar prekių teikimo;

21.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

22. Lopšelis-darželis privalo:

22.1. kurti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

22.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;

22.3. pripažinti kiekvieno ugdytinio individualumą, poreikių įvairovę, skirtingus gebėjimus ir potyrius;

22.4. garantuoti atvirumą vietos bendruomenei;

22.5. užtikrinti sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

22.6. teikti geros kokybės paslaugas;

22.7. sudaryti darbuotojams tinkamas sąlygas, laiduojančias darbo efektyvumą;

22.8. efektyviai naudoti lėšas ir turtą nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

22.9. tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;

22.10. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.

 

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

23. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

23.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

23.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;

23.3. direktoriaus patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba ir lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

24. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka:

24.1. tvirtina lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymą;

24.2. tvirtina lopšelio-darželio direktoriaus darbo grafiką;

24.3. siunčia lopšelio-darželio direktorių į tarnybines komandiruotes ir leidžia jį atostogauti;

24.4. skiria lopšelio-darželio darbuotoją atlikti direktoriaus funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, laikino nedarbingumo ir atostogų metu, jeigu darbe tuo metu nėra direktorių pagal savo pareigybės aprašymą galinčio pavaduoti darbuotojo;

24.5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

25. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius:

25.1. kvalifikacinius reikalavimus lopšelio-darželio direktoriui nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtinti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas ir Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas; 

25.2. sprendimą dėl lopšelio-darželio direktoriaus skyrimo viešojo konkurso būdu, atleidimo iš pareigų, tarnybinio atlyginimo nustatymo, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo priima Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka;

25.3. darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

25.4. lopšelio-darželio direktorius atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

25.5. lopšelio-darželio direktorius jo paties darbo organizavimo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.    

26. Lopšelio-darželio direktoriaus funkcijos:

26.1. tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiau;

26.2. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, lopšelio-darželio ugdymo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

26.3. nustato lopšelio-darželio struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis, skiria ir atleidžia pedagogus, pavaduotojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, vadovaudamasis Darbo kodekso, Vyriausybės nutarimų ir Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, skiria paskatinimus ir nuobaudas. Direktorius turi teisę į dviejų iš darbuotojų pareigybės aprašymą įrašyti nuostatą, kad jis pavaduoja direktorių arba atlieka direktoriaus funkcijas, kai darbe nėra direktoriaus;

26.4. kartu su bendruomene numato lopšelio-darželio veiklos kryptis, rengia veiklos programą, Lopšelio-darželio nuostatus ir teikia aprobuoti Lopšelio-darželio tarybai;

26.5. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, pedagogo etikos normų laikymąsi, priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

26.6. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą ir atsako už lopšelio-darželio veiklos rezultatus;

26.7. atlieka Alytaus miesto savivaldybės tarybos priskirtas funkcijas, įtrauktas į Lopšelio-darželio nuostatus ir pareigybės aprašymą;

26.8. aiškina lopšelio-darželio bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius lopšelio-darželio veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos programų rengimą, organizuoja jų vykdymą;

26.9. paskirsto vadybos funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktus darbus;

26.10. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;

26.11. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

26.12. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

26.13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

26.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Metodinę tarybą, darbo ir mokytojų metodines grupes;

26.15. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų racionalų valdymą ir naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą ir jos veikimą ir tobulinimą;

26.17. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.18. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, pedagogui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos institucijomis;

26.19. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

26.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

26.21. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

26.22. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje-darželyje, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus;

26.23. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą;

26.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

27. Vaikai į lopšelį-darželį priimami:

27.1. tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją;

27.2. vaikai į lopšelį-darželį priimami sudarius dvišalę ugdymo sutartį. Ugdymo sutartį už vaiką jo vardu sudaro tėvai (globėjai) ir lopšelio-darželio direktorius;

27.3. vaikai iš  sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir  išregistruojami iš Mokinių registro, gavus vaiko tėvų (globėjų) prašymą nutraukti ugdymo sutartį;

27.4. vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir per 1 darbo dieną išregistruojami iš Mokinių registro, jei be pateisinamos priežasties vieną mėnesį nelankė ugdymo įstaigos.

28. Grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios – rugsėjo 1 d., esant laisvų vietų grupės gali būti komplektuojamos (papildomos) visus metus.

29. Priimant vaikus į lopšelį-darželį pirmenybė teikiama:

29.1. specialiųjų poreikių vaikams;

29.2. vaikams iš šeimų, priskiriamų  socialiai remtinų šeimų grupei;

29.3. vaikams iš socialinės rizikos šeimų, gavus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją;

29.4. vaikams, kurie yra įvaikinti;

29.5. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

29.6. vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą;

29.7. vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) yra nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis arba ne didesnis kaip 25–40 procentų darbingumo lygis;

29.8. vaikams, kurių tėvai (vienas iš tėvų) yra moksleiviai arba studentai ir mokosi dieniniuose skyriuose;

29.9. kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (vienas iš tėvų yra miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, tėvystė iš viso nenustatyta);

29.10. vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą.

 

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 

30. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ji telkia pedagogus, aptarnaujančio personalo darbuotojus, vaikų tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, lopšelio-darželio prioritetams, tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Už savo veiklą Lopšelio-darželio taryba atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenės nariams.

31. Lopšelio-darželio tarybą sudaro lygiomis dalimis atstovaujantys pedagogai, ugdytinių tėvai ir vietos bendruomenės nariai. Lopšelio-darželio taryboje pedagogai, tėvų ir vietos bendruomenės interesams atstovaujantys asmenys renkami tokiu būdu: tėvus į Lopšelio-darželio tarybą renka grupių tėvų atstovų susirinkimas, pedagogus – Mokytojų taryba, vietos bendruomenės nariai išrenkami bendruomenės susirinkimo metu. Kiekvienai grupei atstovauja 3 nariai.

32. Lopšelio-darželio taryba slaptu balsavimu renkama mokslo metų pradžioje dvejų metų kadencijai. Lopšelio-darželio tarybos nariai gali būti atšaukiami jų pačių prašymu arba juos rinkusių bendruomenės narių siūlymu.

33. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius, kitų savivaldos institucijų atstovai ir lopšelio-darželio bendruomenės nariai tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.                     

34. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu tarybos narių posėdyje. Lopšelio-darželio direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

35. Lopšelio-darželio taryba:

35.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

35.2. pritaria Lopšelio-darželio nuostatams, Lopšelio-darželio strateginiam planui ir metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius;

35.3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

35.4. svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

35.5. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

35.6. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

35.7. svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.

36. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Lopšelio-darželio direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Lopšelio-darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Jai atsisakius tai daryti, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

37. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

38. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

39. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

40. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiamas neeilinis posėdis.

41. Mokytojų taryba:

41.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

41.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir pedagogų veiklos tobulinimo būdus;

41.3. analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;

41.4. aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

41.5. nustato vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką;

41.6. kartu su lopšelio-darželio švietimo pagalbos vaikui specialistais, sveikatos priežiūros darbuotojais, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

41.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

41.8. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais;

42. Lopšelyje-darželyje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos (tėvų, globėjų, rūpintojų).

 

VI. DABUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

43. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS,

JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR  FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

46. Lopšelis-darželis steigėjo perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įgytas turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei.

47. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai gali naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Lopšelis-darželis savarankiškai vykdo finansinę ūkinę veiklą.

49. Lopšelis-darželis yra išlaikomas iš steigėjo biudžeto asignavimų ir specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti.

50. Lopšelio-darželio lėšos (šaltiniai):

50.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ir steigėjo biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

50.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

50.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Lopšelio-darželio veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

55. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę www.alytaussaltinelis.lt, kurioje viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

57. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Pranešimai apie lopšelio-darželio likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje ,,Alytaus naujienos“) ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

60. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus Nuostatų reikalavimams, reorganizuojant, pertvarkant lopšelį-darželį arba lopšelio-darželio savininko, direktoriaus ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.

61. Naujos redakcijos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

62. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

 

____________________

 

 

 

Į pradžią