Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-120 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

 

 

 

 

2013 METŲ VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 


                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

 

Direktorė

Giedrė Bulgakovienė

 

Direktoriaus pavaduotoja

Lina Kamorūnaitė

 

 

 

Alytus

 

2014 m.


 

Turinys

BENDROJI DALIS. 3

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS. 4

II. DOKUMENTŲ FONDAI. 5

III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR.. 10

IV. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS. 20

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA.. 22

VI. METODINĖ VEIKLA.. 26

VII. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. PROJEKTŲ RENGIMAS. 27

VIII. PERSONALAS. 27

IX. MATERIALINĖ BAZĖ.. 28

X. FINANSAVIMAS. 29

IŠVADOS. 30

 

 


BENDROJI DALIS

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos (toliau J. Kunčino VB) misija – kaupti, saugoti, tvarkyti bei sisteminti dokumentus tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, sudaryti sąlygas visiems Alytaus miesto bendruomenės nariams bei miesto svečiams laisvai naudotis šiais bei pasaulio interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais, kitais būdais prisidėti prie ,,Informacinės visuomenės plėtros strateginio plano“, ,,Lietuvos kultūros politikos nuostatų“ bei ,,Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų“ įgyvendinimo mieste bei regione.

2013 m. J. Kunčino viešoji biblioteka dirbo vadovaudamasi 2013–2015 metų strateginiu bibliotekos planu bei veiklos programa. Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2013–2015 metų veiklos programos tikslas - užtikrinti palankias sąlygas Alytaus miesto bendruomenės bibliotekiniam ir informaciniam aptarnavimui organizuoti. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo numatyti trys pagrindiniai uždaviniai, orientuoti į veiklos tobulinimą, palankios aplinkos darbui kūrimą, personalo ugdymą:

1. Užtikrinti informacijos ir komunikacijos galimybių plėtrą, sudarant sąlygas bendruomenei naudotis universaliais dokumentų fondais bei moderniomis informacinėmis paslaugomis, viešaisiais renginiais įsijungiant į kultūrinės atminties gaivinimą, valstybei  bei miestui reikšmingų įvykių minėjimą, bendruomeniškumo puoselėjimo veiklas.

2. Užtikrinti sąlygas bibliotekos specialistams kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti savo pareigas.

3. Užtikrinti tinkamas fizines  darbo sąlygas bibliotekos lankytojams ir personalui.

Minėtiems uždaviniams įgyvendinti buvo numatyti jų vertinimo kriterijų rodikliai. Pagrindinius rodiklius pavyko pasiekti ir net šiek tiek viršyti:

 

Eil. nr

Rodiklio pavadinimas

Planas

Rezultatas

1

Dokumentų fondo dydis (egz.)

145 000

150 483

2

Lankytojų skaičius

135 000

139 078 

3

Interneto vartotojų skaičius

30 000

30 020

4

Viešųjų renginių skaičius

100

136

5

Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų  skaičius

8

10

 

Lyginant su 2012 metais, ataskaitinių metų veiklos rodikliai išlieka stabilūs. Simboliškai (0,1 %) sumažėjo tik lankytojų skaičius, tam neabejotinos įtakos turėjo nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas Alytuje ir tai, kad dėl finansavimo stokos vasarą 1 mėn. nedirbo 2 filialai. Kiti rodikliai (fondo dydis, registruotų vartotojų skaičius, dokumentų išduotis, renginių skaičius) viršyti. Tad tikėtina, kad J. Kunčino viešosios bibliotekos darbo efektyvumo rodikliai (lankytojų, registruotų vartotojų, dokumentų išdavimo apimtis, tenkanti 1 darbuotojui), kaip ir 2012 m., tebeišliks intensyviausiais bent jau tarp Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Šie rezultatai pasiekti esant labai įtemptai finansinei situacijai. Bibliotekos veiklos programos įgyvendinimui iš visų šaltinių buvo gauta 1053, 3 tūkst. Lt (13,7 tūkst. daugiau, nei 2012 m., kuomet metus baigėme su įsiskolinimais už komunalinius patarnavimus). Tarp jų – 895,6 tūkst. litų savivaldybės biudžeto asignavimų bei 19,9 tūkst. litų - specialiosios programos lėšų. Iš valstybės knygoms ir kitiems dokumentams įsigyti gauta 130,7 tūkst. litų, kultūros projektams – 9 tūkst. litų.

Minimaliai (didžioji dalis – iš bibliotekos specialiųjų lėšų programos, projektų) finansuotos visos ūkinės bei veiklos išlaidos, metų pabaigoje dar 50 procentų teko sumažinti ir taip kuklias prenumeruojamų leidinių apimtis, o darbuotojų atlyginimams metų pradžioje skirtų asignavimų užteko tik 9 mėnesiams. Tad nepaisant to, kad nemažai darbo užmokesčio fondo lėšų pavyko sutaupyti dėl neplanuoto kelių darbuotojų ilgalaikio nedarbingumo ir kaitos, iki pat metų pabaigos tvyrojo nuolatinė įtampa – ar bus skirta lėšų papildomai, ar žmonėms  teks eiti nemokamų atostogų. Tik metų pabaigoje buvo skirtas papildomas finansavimas darbo užmokesčiui bei soc. draudimo fondo trūkumui kompensuoti (38,5 tūkst. Lt – spalio mėn., 54,7 tūkst. Lt – gruodžio mėn.)

Pažymėtina, kad nuo 2013 m. pradžios padidinus minimalų atlyginimą, net kvalifikuočiausių bibliotekos specialistų atlygis visiškai priartėjo prie nekvalifikuotų darbuotojų uždarbio .

Dėl nuo pat 1993 m. nekeistų langų bei neapšiltintų grindų ir stogo Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus patalpose šaltuoju metų laiku laikėsi sanitarijos normų neatitinkanti temperatūra (14–16 laipsnių). Apsaugos kamerų nebuvimas bibliotekose nebe pirmus metus atsiliepia ne tik leidinių fondo, bet ir kito bibliotekos turto, personalo asmeniniam saugumui.

Nepaisant lydėjusių nepriteklių, buvo svariai pažymėtas bibliotekos veiklos 20-metis. Gavus dalinį finansavimą iš miesto savivaldybės bei KRF projektinės veiklos finansavimo lėšų, buvo surengtas muzikinių-literatūrinių vakarų ciklas „20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“. Balandžio mėn. įvyko teatralizuotas bibliotekos kultūrinės ir kraštotyrinės veiklos pristatymas, vėliau miesto bendruomenei surengti dar 3 vieši (muzikos ir poezijos) vakarai. Viso per metus bibliotekoje surengta daugiau kaip šimtas įvairaus pobūdžio renginių.

Pilna apimtimi dirba visos LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) posistemės. Įsibėgėjo Kraštotyros katalogo senųjų kortelių įrašų skaitmeninimas, gyventojai vis intensyviau naudojasi ne tik tradicinėmis, bet ir virtualiomis bibliotekos paslaugomis.

2 bibliotekos darbuotojai aktyviai dalyvauja miesto vietos bendruomenių Tarybos veikloje. Bibliotekos direktorės veikla ataskaitiniai metais buvo įvertinta LR Ministro pirmininko Padėka bei 2013 m. Alytaus Kultūros ir meno premija, dar dviejų darbuotojų profesiniai pasiekimai – LR Seimo Kultūros ir švietimo komiteto padėkomis.

Tradiciškai biblioteka aktyviai bei sėkmingai dalyvavo ne tik miesto bendruomenės telkimo iniciatyvose, bet ir projektinėje veikloje, skirtoje paslaugų modernizavimui, IT bazės gerinimui, kultūros renginių organizavimui.

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

 

1.1. Bibliotekų skaičius

 

2013 m. J. Kunčino VB sistemos bibliotekų skaičius nepasikeitė. Veikia 4 bibliotekos:

viešoji biblioteka;

3 miesto filialai:

                       Informacijos ir laisvalaikio centras,

                       Vidzgirio filialas,

                      Pirmojo Alytaus filialas.

 

1. 2. Tinklo pokyčiai

 

2013 m. miesto bibliotekų tinklas nekito. Centrinė biblioteka yra miesto centre, dalijasi vienu pastatu su Alytaus kolegija. VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius įsikūręs gyvenamojo namo priestate, Vidzgirio mikrorajono mokyklų apsuptyje. Miesto filialai taip pat išsidėstę atskiruose miesto mikrorajonuose. Nuotoliai tarp bibliotekų nėra labai dideli. Tinklo išdėstymas yra gan optimalus, tik Putinų mikrorajone miesto bibliotekos nėra.

 

1. 3. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai

 

Bibliotekų sistemoje yra 36 etatai, iš jų:

25 profesionalūs bibliotekininkai;

5 kvalifikuoti specialistai;

6 etatai techninių darbuotojų.

Viešojoje bibliotekoje – 31,25 etato, dirba 21 bibliotekininkas;

Trijuose miesto filialuose yra 4,75 etato, dirba 4 bibliotekininkai.

Ataskaitiniais metais pokyčių struktūroje neįvyko.

 

1.4. Neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas

 

Neįgaliųjų ir  senyvo amžiaus žmonių aptarnavimo ypatumai nepasikeitė. Minėtų grupių žmonių aptarnavimas yra sutelktas specializuotame bibliotekos padalinyje – Informacijos ir laisvalaikio centre (ILC). Kaip ir ankstesniais metais ši biblioteka dalijasi patalpomis ir bendradarbiauja su miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių organizacijomis: Lietuvos neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, Lietuvos kurčiųjų draugijos Alytaus skyriais, Bendruomenės užimtumo dienos centru, Pagyvenusių žmonių asociacija. ILC darbo laikas suderintas su minėtų organizacijų darbo laiku. Šioje bibliotekoje prenumeruojami ir atitinkami leidiniai: „Akiratis“ – laikraštis kurtiesiems, „Bičiulystė“, „Bičiulis“ – neįgaliesiems, „Diabetas“, „Mūsų žodis“ – žurnalas akliesiems ir silpnaregiams, „Viltis“ – sutrikusio intelekto žmonėms, „Slauga. Mokslas ir ir praktika“ ir „Sveikas žmogus“. Per metus šiame padalinyje registruota 510 (2012 m – 492) vartotojų, apsilankė 6535 (2012 m. – 7651) lankytojas, jiems išduota 20549 (2012 m. – 23501) dokumentai.

Informacijos ir laisvalaikio centras ir toliau aptarnauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Alytuje vienijančios 185 (LASS) narius.; iš jų 32 yra nuolatiniai bibliotekos skaitytojai. Per metus šios sąjungos nariams išduota  15 vnt. knygų Brailio raštu bei 660 garsinių knygų (į namus pristatyta 483 vnt., namuose lankytasi 18 kartų). Minėta biblioteka prisideda prie LASS narių renginių organizavimo, kasmet surengia parodą, skirtą „Baltosios lazdelės“ dienai.

Viso 2013 m. namuose aptarnauta 17 neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių (2012 m. – 13). Pas juos lankytasi 83 kartus, nunešta 756 knygos bei žurnalai.

 

II. DOKUMENTŲ FONDAI

 

2.1. Fondo formavimas

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų fondus, atsižvelgdama į Alytaus miesto istorines tradicijas, kultūrinę ir ekonominę plėtrą, gyventojų informacines reikmes, leidyklų pateikiamas naujienas ir į dokumentų įsigijimui skirtas lėšas.

Knygų komplektavimo prasme 2013 metai buvo truputį geresni nei ankstesnieji. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė 2100,00 Lt (1,6%) didesnį finansavimą naujų dokumentų įsigijimui, nei ankstesniais metais.

Daugiau leidinių skirta centrinei bibliotekai, ženkliau papildyti filialų fondai, kurie kelerius metus iš eilės buvo mažai atnaujinami dėl krizės metu ženkliai sumažėjusio finansavimo. Metų pradžioje nebuvo formuojami knygų užsakymai, nes savivaldybės skirtų lėšų nepakanka net prenumeratai, o apie paskirtų valstybės biudžeto lėšų apimtį neturėta informacijos iki pirmojo metų ketvirčio pabaigos. Nauji leidiniai, pirkti už valstybės biudžeto lėšas, skaitytojus aptarnaujančius bibliotekos padalinius pasiekė tik 2013 metų balandžio pabaigoje.

Sutartys su knygų tiekėjais buvo sudarytos ir nauji leidiniai bibliotekai įsigyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Beveik visi nauji dokumentai įsigyti tiesiai iš leidėjų, apeinant tarpininkus su jų antkainiais už paslaugas. Sėkmingai buvo taupomos lėšos, pasinaudojant bibliotekoms taikomomis akcijomis ir nuolaidomis,. Palankias bendradarbiavimo sąlygas suteikė UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Tyto Alba“, UAB „Jotema“, VšĮ „Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“ ir kt. Viso buvo pasirašytos sutartys su 26 knygų tiekėjais.

 

2.2. Fondo būklė

 

2013 metais Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemos dokumentų fondo struktūra išliko nepakitusi. Jį sudarė trijų viešosios bibliotekos skyrių: Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir kraštotyros centro, Vaikų ir jaunimo literatūros ir trijų miesto filialų: Pirmojo Alytaus, Informacijos ir laisvalaikio centro, Vidzgirio fondai. Visų bibliotekos padalinių fondų apimtis per 2013 m. padidėjo, nes gauta daugiau dokumentų nei iš fondų pašalinta.

 

 

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo apimties kitimas 2011-2013 metais

 

 

 

 

 

Fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje padidėjo 3134 fiz. vnt. (2,1%) ir 2164 pav. (4,8%) dokumentų: viešojoje bibliotekoje fondas padidėjo 1921 fiz. vnt. (2,4%) ir 2139 pav. (5,9%) dokumentų, trijų miesto filialų fondas padidėjo 1213 fiz. vnt. (7,3%) ir 1307 pavadinimais (6,1%) dokumentų. Iš trijų miesto filialų Vidzgirio filialo fondas yra gausiausias, jame sukaupta 28911 fiz. vnt.15435 pav. dokumentų.

Grožinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje padidėjo 1514 fiz. vnt. (1,6%) dokumentų: viešojoje bibliotekoje - 700 fiz. vnt. (1,5%) dokumentų, trijų miesto filialų - 814 fiz. vnt (1,7%) dokumentų.

Šakinės literatūros dokumentų fondo apimtis 2013 metais visoje J. Kunčino VB sistemoje padidėjo 1620 fiz. vnt. (4,9%) dokumentų: viešojoje bibliotekoje -1221 fiz. vnt. (3,7%) dokumentų, trijuose miesto filialuose - 399 fiz. vnt. (2%) dokumentų. 

Periodinių leidinių metų pradžioje padaugėjo 45 fiz. vnt.(4,3%): viešojoje bibliotekoje  - 30 fiz. vnt. (3,9%), trijuose miesto filialuose 15 fiz. vnt. (5,6%). Periodinių leidinių procentas nuo viso fondo išliko nepakitęs.

 

 

 

 

 

 


Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos fondo kaita 2013 m.

 

 

Fiz.  vnt.

Suma (Lt)

 

 

 

  2012-12-31

147351

1320469,90

  2013 m. gauta

7726

158597,95

2013                         m. nurašyta

4592

10574,53

2013                         m. fondo prieauglis

+3134 (+2%)

+148023,42 (+11%)

  2013-12-31

150485

1468493,32

 

 

 

J. Kunčino VB fondas 2012-12-31

 

 

 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius

44366

516608,11

  Informacijos ir kraštotyros centras

1861

13120,24

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

33417

253395,76

  Pirmojo Alytaus filialas

17203

177242,93

  Informacijos ir laisvalaikio centras

22118

142665,05

  Vidzgirio filialas

28386

217437,81

  VISO:

147351

1320469,90

 

 

 

J. Kunčino VB skyriai ir filialai gavo 2013 m.

 

 

 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius

2501

55496,76

  Informacijos ir kraštotyros centras

142

1660,74

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

1204

26783,08

  Pirmojo Alytaus filialas

1290

26023,81

  Informacijos ir laisvalaikio centras

919

20186,66

  Vidzgirio filialas

1498

28446,90

  VISO:

7726

158597,95

 

 

 

J. Kunčino VB skyriai ir filialai nurašė 2013 m.

 

 

 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius

1152

3429,78

  Informacijos ir kraštotyros centras

0

0,00

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

946

2779,19

  Pirmojo Alytaus filialas

900

2177,37

  Informacijos ir laisvalaikio centras

621

725,45

  Vidzgirio filialas

973

1462,74

  VISO:

4592

10574,53

 

 

 

J. Kunčino VB fondas 2013-12-31

 

 

 

  Skaitytojų aptarnavimo skyrius

45715

568 675,09

  Informacijos ir kraštotyros centras

2003

14780,98

  Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

33847

277399,65

  Pirmojo Alytaus filialas

17593

201089,37

  Informacijos ir laisvalaikio centras

22416

162126,26

  Vidzgirio filialas

28911

244421,97

  VISO:

150485

1468493,32

 

2. 3. Dokumentų gautis

 

 

Iš viso

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

 

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

VB sistemoje

7726

2205

5220

1072

2506

1133

VB

3847

2193

2443

1066

1404

1127

3 MF

3879

1354

2777

973

1102

381

Vid. 1 fil.

1293

1134

926

841

367

293

 

2013 metais gauta 2238 fiz. vnt. (40,8%) ir 348 pav. (18,7%) dokumentų daugiau nei ankstesniais metais: viešoji biblioteka - 846 fiz. vnt. (28,2%) ir 376 pav. (20,7%) daugiau, trys miesto filialai - 1392 fiz. vnt. (56%) ir 413 pav. (43,9%) dokumentų daugiau nei ankstesniais metais.

2013 metais iš visų gautų dokumentų 67,6% yra grožinės literatūros dokumentai: centrinėje bibliotekoje - 63,5%, miesto filialuose - 71,6%. 2013 metais gauta 1313 fiz. vnt. (33,6%) ir 33 pav. (3,2%) grožinės literatūros dokumentų daugiau nei ankstesniais metais: viešoji biblioteka - 484 fiz. vnt. (24,7%) ir 54 pav. (5,3%) daugiau, trys miesto filialai - 829 fiz. vnt. (42,6%) ir 242 pav. (33,1%) daugiau.

2013 metais iš visų gautų dokumentų 32,4% yra šakinės literatūros dokumentai: viešojoje bibliotekoje 36,5%, miesto filialuose 28,4%. Viešoji biblioteka gavo 56% visų 2013 metais gautų šakinės literatūros dokumentų, filialams teko 44% šakinės literatūros dokumentų.

 

Per 2013 metus gauta periodinių leidinių

 

 

Bibliotekos padaliniai

Periodiniai leidiniai

Išleistos lėšos

   (Lt)

Fiziniai vienetai

Pavadinimai

Viso

Laikraščių

Žurnalų

Viso

Laikraščių

Žurnalų

VB sistemoje

2424

56

2368

111

28

83

20178,51

VB

1209

31

1178

97

25

72

13254,53

3 MF

1215

25

1190

61

13

48

6923,98

Vid. 1 fil.

405

8

397

36

8

28

2307,99

 

Spausdinti periodiniai leidiniai prenumeruojami už Alytaus miesto savivaldybės skirtas lėšas. Spausdinta periodika buvo užsakoma per AB „Lietuvos paštas“ Alytaus apskrities centrinį paštą, UAB „Dzūkų žinios“, UAB „Apskaitos ir audito žinios“, UAB „Verslo žinios“ ir UAB „Teisidas“.

2013 metais spausdintos periodikos prenumeratai išleista 20178,51 Lt. Bendras visos sistemos per metus  užsakomų periodinių leidinių pavadinimų skaičius nepasikeitė, tačiau atskiruose padaliniuose pavadinimų skaičius išaugo: viešoji biblioteka gavo 2 pav. (2,1%) spausdinamos periodikos daugiau, trys miesto filialai gavo 3 pav. (5,2%) daugiau. Vienam filialui vidutiniškai teko 1 pav. (2,7%) mažiau nei ankstesniais metais.

Tačiau ataskaitinių metų pabaigoje užsakydami periodinius leidinius 2014 metams, prenumeruojamų leidinių apimtis jau turėjome sumažinti drastiškai – net 50 proc.

2013 metais Kultūros ministerija apmokėjo Teisinės informacijos centro rengiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų duomenų bazės INFOLEX teisės portalas prenumeratą (5 slaptažodžiai). Bibliotekos skaitytojai nemokamai galėjo naudotis užsienio licencijuotų duomenų bazių anglų kalba ištekliais: 

1.        EBSCO Publishing;

2.        Oxford Reference Online;

3.        Oxford Art Online ir Oxford Music Online.

        

Naujai gautų dokumentų procentas fonde

 

VB sistemoje – 5,1%

VB – 4,7%

3 miesto filialuose – 5,6%

Taigi 2013 metais naujų dokumentų fonde procentas padidėjo - per metus nuo 3,7 jis išaugo iki 5,1.

 

Dokumentų gavimas pagal finansavimo šaltinius

Finansavimo šaltiniai

Viso sistemoje

Centrinėje bibliotekoje

3 filialuose

Vidutiniškai 1 filialas

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

LR kultūros ministerija

6231

80,6

3027

75,3

3204

86,4

1068

86,4

Alytaus m. savivaldybė

5

0,1

5

0,1

-

-

-

-

Kiti šaltiniai

1490

19,3

987

24,6

503

13,6

168

13,6

Viso

7726

100

4019

100

3707

100

1236

100

 

2013 metais iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtų lėšų nupirkta 2007 fiz. vnt. (47,5%) dokumentų daugiau nei ankstesniais metais. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyta 2 fiz. vnt. (28,6%) dokumentų mažiau.. Iš kitų finansavimo šaltinių įsigyta 233 fiz. vnt. (18,5%) dokumentų daugiau nei ankstesniais metais.

 

2.4. Dokumentų šalinimas

 

Bibliotekos padaliniai

2013 m. nurašyta

Susidėvėję,

sugadinti

Nepaklausūs,

neaktualūs,

dubletai

Vartotojų prarasti

Perduota kitoms bibliotekoms

Kitos priežastys

Fiz. vnt.

Pav.

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt

%

VB sistemoje

4592

41

4337

94,5

-

-

176

3,8

-

-

79

1,7

VB

2098

54

1886

89,9

-

-

133

6,3

-

-

79

3,8

3 filialai

2494

47

2451

98,3

-

-

43

1,7

-

-

-

-

Vid. 1 fil.

831

506

817

98,3

-

-

14

1,7

-

-

-

-

 

2013 metais dėl kitų priežasčių nurašyti dokumentai: 35 fiz. vnt. dingę iš atvirų fondų, 44 fiz. vnt. neišreikalauti iš skaitytojų, nes skaitytojai mirę arba išvykę.

 

2.5. Aprūpinimas dokumentais

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Fiz. vnt.

1.

Vienam gyventojui tenka dokumentų

2,7

2.

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų

0,14

3.

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,009

4.

Vienam gyventojui tenka elektroninių dokumentų

0,005

5.

Vienam vartotojui tenka dokumentų

17

6.

Vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų

0,9

7.

Vienam vartotojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų

0,06

8.

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų

0,03

2013 metais Alytuje gyveno 56364 gyventojų, arba 2252 gyventojais (3,8%) mažiau nei ankstesniais metais. Per metus vienam gyventojui tenkančių dokumentų padaugėjo 0,02 fiz. vnt. (0,8%), o naujai gautų dokumentų padaugėjo 0,05 fiz. vnt. (55,6%). Garsinių ir regimųjų dokumentų, tenkančių vienam gyventojui skaičius nepakito, o elektroninių dokumentų teko 0,001 fiz. vnt. (25 %) daugiau nei ankstesniais metais.

2013 metais sutelkta 8853 vartotojai, arba 405 vartotojais (4,8%) daugiau nei ankstesniais metais. Vienam vartotojui tenka 17 fiz. vnt. dokumentų, arba 0,4 dokumentų (2,3%) mažiau nei ankstesniais metais, nes vartotojų skaičius augo ženkliau nei dokumentų skaičius.

 

2.6. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti

 

 

Finansavimo šaltinis

 

Gauta lėšų iš viso

(Lt)

Tenka lėšų vienam gyventojui (Lt)

LR kultūros ministerija

130700,00

2,32

         

III. BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS IR

VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

3.1. Vartotojų telkimas

 

Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenis Alytaus miesto . savivaldybėje gyventojų ženkliai sumažėjo, t. y. gyveno 56364 gyventojai (2012 m. – 58616 gyventojų). J. Kunčino VB sistemoje per ataskaitinius metus užregistruota 8479 vartotojai, t. y. 15 % visų miesto gyventojų. Šis procentas lyginant su 2012 m. padidėjo 0,4. Skaitytojų skaičius simboliškai padidėjo. Įvertinus, kad gyventojų skaičius mieste vėl sumažėjo apie 2 tūkst., tai yra geras rezultatas. Filialai vidutiniškai sutelkė po 15% mikrorajono gyventojų. Kiekvienai miesto bibliotekai vidutiniškai tenka po 14 091 gyventoją.

 

3.2.Vartotojų aptarnavimas

 

Per praėjusius metus užregistruota 8479 vartotojai, t. y. 0,4 % daugiau nei 2012 m.

 

 

 

 

2012 m.

 

2013 m.

 

Skirtumas

 

J. KunčinoVB sist.

 

 

8448

 

8479

 

    31

VB

 

5555

5544

 - 11

3 VB filialai.

Iš jų:

2893

2935

   42           

Vidzgirio

1697

1708

   11

Pirmojo Alytaus

704

717

   13              

ILC

492

510

   18

 

Užregistruotų vartotojų mieste skaičius stabilizavosi, t.y. išliko ko ne identiškas kaip ir 2012 m. 11 registruotų vartotojų sumažėjo viešojoje bibliotekoje ir 42 vartotojais padaugėjo filialuose. Tarp filialų tradiciškai daugiausiai skaitytojų užregistravo Vidzgirio filialas – 1708, mažiausiai (510) – Informacijos ir laisvalaikio centras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viso VB sistemoje naujai užsiregistravo 1715 (20,2%) skaitytojų, persiregistravo  6764 (79,8 %) skaitytojai: iš jų:

VB – naujai užsiregistravo 1116 (18,9%), persiregistravo 4428 (81,1%);

3 miesto filialuose – naujai užsiregistravo 599 (20,4%), persiregistravo 2336 (79,6%).

Naujai užsiregistravusių ir persiregistravusių santykis išlieka panašus kaip 2012 m.

 

3.3.Vartotojų sudėties pokyčiai

 

 

 

J.KunčinoVB sist.

 

 

 

Metai

 

 

Varto-

tojų

skaičius

 

 

 

 

 Vartotojų sudėtis

 

 

 

 

 

 

 

Moks-

leiviai

 

 

%

Dir

ban

tieji

 

 

%

Stu

den

tai

 

 

%

 

Kiti

 

%

VB

 

2013

5544

1845

33,3

1698

30,6

739

13,3

1262

22,8

 

2012

 

5555

1848

 

33,3

 

1597

 

28,7

 

872

 

15,7

 

1238

 

22,3

 

Filialuose

 

2013

2935

1174

40,0

691

23,5

210

7,2

860

29,3

 

2012

 

2893

1141

 

39,4

 

611

 

21,1

 

227

 

7,8

 

914

 

31,6

 

VB sistemoje

2013

8479

3019

35,6

2389

28,2

949

11,2

2122

25,0

 

 

2012

8448

2989

35,4

2208

 

26,1

 

1099

 

13,0

 

2152

 

25,5