Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-116 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo priedas-finansinės ataskaitos aiškinamasis-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO

 

I. Bendra informacija

 

Lietuvos Respublikos 1997 m. balandžio mėn. 8d. įstatymu Nr. VIII-182, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m.birželio mėn. 26d. nutarimu Nr.675, reorganizuojant SPAB “Lietuvos Energija”, įsteigta regioninė SPAB “Alytaus šilumos tinklai” Bendrovė įregistruota 1997m. rugpjūčio 20d. Alytaus miesto savivaldybėje.  įregistravimo Nr. SPAB 97-1. Nuo SPAB “Lietuvos energija” buvusio filialo “Alytaus šilumos tinklai” buvo atskirta – SPAB “Druskininkų, Lazdijų ir Prienų šilumos tinklai. Bendrovė “Alytaus šilumos tinklai” nuo 1997m. liepos mėn.  1d. ūkinę veiklą vykdo savarankiškai.

     Tarybos sprendimu 2001-08-02 pasirašyta sutartis su UAB “Litesko” ir Alytaus miesto savivaldybės Tarybos “Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo”. Akcininkų nutarimu 2001m. rugpjūčio 2d. dalis SPAB “Alytaus šilumos tinklai” ilgalaikio turto išnuomota 15 m. UAB ”Litesko” pagal turto nuomos sutartį Nr.01-08-02-014 pasirašytą 2001m. rugpjūčio 2d.

Turtas išnuomotas 2001 07 31d. stoviu pagal balansą atlikus tai dienai inventorizaciją.

     2005-06-23 pasirašytas susitarimas dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2d., papildymo ir pakeitimo Nr. P005-A, kuriuo turtas yra išnuomojamas 25 m. nuo turto perdavimo ir priėmimo dienos, bet ne trumpiau nei pasibaigs 25 (dvidešimt penktasis) šildymo sezonas pradedant skaičiuoti nuo 2001 metų rudens šildymo sezono.

     Bendrovės pavadinimas 2002-01-09 pakeistas į SPUAB “Alytaus šilumos tinklai” įregistravimo Nr. SPAB 97-1.  Nuo 2002-11  bendrovės pavadinimas vėl pakeistas į UAB “Alytaus šilumos tinklai”, remiantis 2002-11-11 įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr.2, bei Lietuvos Respublikos  įstatymo “Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių” pripažinimo netekusiu galios, kuris panaikino bendrovei specialios paskirties bendrovės statusą.

·         Įmonės kodas -  149947714.

·         Įmonės buveinė – Pramonės g.9, Alytus, Lietuvos Respublika.

·         Įmonės pagrindinės veikla turto nuoma, šilumos punktų priežiūra.

·         2013 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 8 darbuotojai (2012 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 4 darbuotojai); Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius 2013 m  7 darbuotojai.

·         Pateiktos finansinės ataskaitos yra parengtos nacionaline Lietuvos valiuta – litais (Lt).

 

II Apskaitos politika:

 

     Apskaitos politika įmonėje patvirtinta 2004–12-31 direktoriaus įsakymu Nr.2/P. Rengiant 2013 metų finansines ataskaitas vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. 2006-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. AST-4 papildyta apskaitos politikos II tvarkos 3 dalis Sąskaitų planas. 2009-05-26 direktoriaus įsakymu Nr. AST-2 papildyta apskaitos politika.

 

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

 

     Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. LR Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr.719 bei vėlesniais jo pakeitimais ir Verslo apskaitos standartais: finansinė atskaitomybė (VAS 1), balansas (VAS 2), pelno (nuostolių) ataskaita (VAS 3), nuosavo pokyčio ataskaita (VAS 4), aiškinamasis raštas (VAS 6),nuosavas kapitalas (VAS  8), atsargos (VAS 9), pardavimų pajamos (VAS 10), pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos (VAS 11), ilgalaikis materialus turtas (VAS 12), nematerialus turtas (VAS 13), nuoma. lizingas (finansinė nuoma) (VAS 20), turto nuvertėjimas (VAS 23), pelno mokestis (VAS 24), statyba ir kitos ilgalaikės sutartys (25 VAS), segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje (34 VAS). Vadovaujantis įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 str. 5 dalimi bendrovė metinio pranešimo nerengia.

 

 

2.  Svarbiausių apskaitos principų apibūdinimas:

 

2.2 Ilgalaikis nematerialus turtas

 

     Ilgalaikis nematerialus turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija yra skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos metodą per visą nematerialaus turto naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė nenustatoma.

 

2.3. Ilgalaikis materialus turtas

 

     Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Įsigijamos investicijos apskaitoje registruojamos pradine verte įvertinus sukauptą nusidėvėjimą. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą per visą materialaus turto naudingo tarnavimo laiką. Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo yra pripažįstamas tų metų pelno (nuostolio) ataskaitoje.

 

2.4. Turto nuvertėjimas.

 

Sudarydama finansines ataskaitas bendrovė atliko turto nuvertėjimo testą

Turto nuvertėjimo testas 2013 metų gruodžio 31 dienai.

 

 

Nuvertėjimo požymiai

 

 

Taip/Ne

 

Pastaba

Išoriniai

1.Ar per ataskaitinį laikotarpį reikšmingai sumažėjo turto rinkos kaina ir ar šis sumažėjimas nėra trumpalaikis

Ne

 

2.Ar per ataskaitinį laikotarpį įmonės veiklos technologijoje, ekonominėje ar teisinėje aplinkoje arba rinkoje, kuriai turtas yra skirtas, įvyko pokyčių, padariusių reikšmingą įtaką turto vertei, arba pagrįstai tikimasi, kad tokių pokyčių bus ateityje

Ne

 

3. Ar per ataskaitinį laikotarpį pakilo rinkos palūkanų ar kitos investicijų grąžos rinkoje normos, ir tikėtina, kad tai paveiks diskonto normą, taikomą apskaičiuojant turto naudojimo vertę, o dėl to reikšmingai sumažės turto atsiperkamoji vertė

Ne

 

Vidiniai

1.Ar įmonė turi turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas) tačiau jau nebenaudojamas įmonės veikloje

Taip

 

 

2.Ar įmonė turi nebaigtų statyti objektų, kurių nežadama užbaigti arba kuriuos užbaigti būtų ekonomiškai nenaudinga

Taip

Ieškoma potencialių pirkėjų parduoti neužbaigtą objektą

 

3.Ar įmonės turtas yra labai sugadintas dėl stichinių nelaimių ar kitų veiksnių

Ne

 

 

4.Ar įmonės iš turto nuomos gaunamos pajamos nepadengia to turto nusidėvėjimo(amortizacijos) ir kitų to turto eksploatavimo išlaidų

Ne

 

 

5.Ar investavus į kitą įmonę, apskaitoje pripažintas prestižas, tačiau įmonė, į kurią investuota, nėra tokia pelninga, kaip buvo tikimasi įsigijimo momentu

Ne

 

 

6. Ar per ataskaitinį laikotarpį reikšmingai pasikeitė arba tikėtina, kad greitai pasikeis turto naudojimo būdas ir/ ar mastas, o tai neigiamai paveiks įmonės veiklą

Ne

 

 

7.Ar yra požymių, rodančių, kad įmonės turto teikiama ekonominė nauda yra ar bus mažesnė, nei tikėtasi

Ne

 

 

8. Ar yra požymių, kad atsargos visiškai ar iš dalies paseno

Ne

 

 

     Atlikus turto nuvertėjimo testą, matyti, kad nėra turto nuvertėjimo požymių, todėl  UAB „Alytaus šilumos tinklai“  nėra  nustatinėjama turto atsiperkamoji vertė.

 

2.5. Atsargos

 

     Registruojant  atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Sudarant metinę finansinę atskaitomybę atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų yra mažesnė. Paslaugų teikimui  sunaudotas  ar parduotas akcijas, įmonė taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos). UAB “Alytaus šilumos tinklai” taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą.

 

2.6. Gautinos sumos

 

Gautinos sumos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus abejotinų skolų dalį.

 

2.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

Pinigai - pinigai įmonės bankų sąskaitose.

 

Akcinis kapitalas ir rezervai

 

2.8. Įstatinis kapitalas         

 

     Įstatinio kapitalo dydis lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo daliai.

 

2.9. Savos akcijos

 

Savų akcijų bendrovė nėra įsigijusi.

 

2.10. Kiti rezervai

 

     Kiti rezervai sudaromi tik UAB „Alytaus šilumos tinklai” įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

 

2.11. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

 

     Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą.

 

2.12. Pelno paskirstymas

 

     Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis uždirbtas.

 

 

 

 

 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

 

2.13. Bankų paskolos

 

Bankų paskolos  apskaitomos nominalia verte.

 

2.14. Mokėtinos sumos

 

Mokėtinos sumos yra apskaitomos nominalia verte.

 

2.15. Mokesčiai

 

     Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam tikromis pelno mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną.

2013 metais taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15% nuo apmokestinamų pajamų.

     Į šias finansines ataskaitas įtrauktos su apmokestinimu susijusios sąnaudos yra pagrįstos vadovybės apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus

 

2.16. Pajamos

 

     Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

 

2.17. Sąnaudos

 

     Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

 

2.18. Susijusios šalys

 

            Susijusiomis laikomos šalys, kai viena šalių turi galimybę kontroliuoti kitą šalį ar turi žymią įtaką kitos šalies priimamiems finansiniams ir kitiems veiklos sprendimams. Susijusiomis šalimis laikomi akcininkai, darbuotojai, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai.

 

2.19. Įstatymų numatyti reikalavimai

 

Įmonė vadovaujasi  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

 

  1. Nematerialus turtas (LT)

 

Praėjusių finansinių metų  balanse buvo parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė pagal straipsnius: programinė įranga –140.085 Lt.

Turto, kurio likutinė vertė buvo parodyta praėjusių finansinių metų balanse, įsigijimo savikaina buvo: patentai ir licencijos – 15.140 Lt., programinė įranga –351.994., kitas materialus turtas – 20.248 Lt. Remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis sukaupta praėjusių finansinių metų patentų ir licencijos amortizacijos suma 15.140 Lt., programinės įrangos suma 211.909 Lt. nematerialaus turto 20.248 Lt. Per finansinius metus amortizacijos suma: programinės įrangos - 68.909 Lt. Finansinių metų pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė 76.176 Lt.

 

 

 

Straipsniai

Turto grupės

 

Iš viso

 

Patentai ir licencijos

Programinė įranga

Kitas nematerialus turtas

1.

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

140.085

 

140.096

2.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

2.1.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

15.140

351.994

20.248

387.382

2.2.

Pokyčiai per finansinius metus

 

 

 

 

2.2.1.

Įsigyta turto

 

5.000

 

5.000

2.2.2.

Kitiems asmenims perleista ir nurašyta turto (-)

-15.140

-1.062

-14000

-30.202

2.2.3.

Perkelta iš vieno straipsnio į kitą + (-)

 

 

 

 

2.3.

Finansinių metų pabaigoje

 

355.932

6.248

362.180

3.

Amortizacija

 

 

 

 

3.1.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

15.140

211.909

20.248

247.297

3.2.

Pokyčiai per finansinius metus

 

 

 

 

3.2.1.

Per finansinius metus sukaupta amortizacija

 

68.909

 

68.909

3.2.2.

Atkuriamieji įrašai (-)

 

 

 

 

3.2.3.

Kitiems asmenims perleista ir nurašyta turto (-)

-15.140

-1062

-14.000

-30.202

3.2.4.

Perkelta iš vieno straipsnio į kitą + (-)

 

 

 

 

3.3.

Finansinių metų pabaigoje

 

279.756

6.248

286.004

4.

Vertės sumažėjimas

 

 

 

 

4.1.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

4.2.

Pokyčiai per finansinius metus

 

 

 

 

4.2.1.

Vertės sumažėjimas per finansinius metus

 

 

 

 

4.2.2.

Atkuriamieji įrašai (-)

 

 

 

 

4.2.3.

Kitiems asmenims perleista ir nurašyta turto (-)

 

 

 

 

4.2.4.

Perkelta iš vieno straipsnio į kitą + (-)

 

 

 

 

4.3.

Finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

5.

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje

 

76.176

 

76.176

 

2. Materialus turtas (LT)

            Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė straipsniuose: pastatai ir statiniai  – 11.684.857Lt, mašinos ir įrengimai – 11.441.157 Lt, transporto priemonės – 7   Lt, kiti įrengimai, įranga ir įrankiai – 7.840 Lt. nebaigta statyba- 8.039.430 Lt.

            Bendrovė visą savo nenaudojamą ir nereikalingą ilgalaikį turtą parduoda konkurso tvarka. Konkursus vykdo 2007-12-28 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-264 sudaryta ilgalaikio turto pardavimo, išnuomojimo ir likvidavimo komisija. Bendrovė disponuoja 369,34 m2 administracinio pastato iš 1.505,25m2 bendrojo ploto. Likęs plotas t.y. 1135,91 m2 pagal 2001-08-02 nuomos sutartį Nr.08-02-14 išnuomotas UAB „Litesko“. Kadangi pastatas teisine prasme yra vienas teisinis vienetas, todėl perkainoti jį nėra tikslinga. Likęs ilgalaikis turtas yra būtinas bendrovės veiklai. Sudarant finansinę atskaitomybę bendrovė atsižvelgė į vidinius ir išorinius požymius, numatytus 23 VAS, nusprendė nepervertinti naudojamo ilgalaikio materialaus turto.

Per 2013 m. iš UAB „Litesko“ įsigyta investicijų į šilumos ūkį už 173.230 Lt.(pradinė vertė 1.777.290 Lt., sukauptas nusidėvėjimas 350.520 Lt). Per 2013 m. bendrovė įsigijo jėgos mašinų ir įrengimų už 5.475 Lt. ir skaičiavimo technikos už 10.886 Lt.

            Praėjusių finansinių metų pabaigoje buhalterinės apskaitos registruose sukauptos nusidėvėjimo sumos pagal turto grupes parodomos lentelės dalyje “Sukauptas nusidėvėjimas”.   Nebaigtą statybą sudaro 8 039 430 Lt. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pastoviai ieško potencialių klientų neužbaigto rezervuaro Nr.5, unikalus Nr.1198-1000-1304 esančio Artojų g. Alytuje, nuomai ar pirkimui. 2013 m. buvo paskelbtas aukcionas parduoti minėtą turtą, tačiau potencialių pirkėjų neatsirado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straipsniai

Turto grupės

 

Iš viso

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įrengimai

Transporto priemonės

Kiti įrengimai, įranga ir įrankiai

Kitas turtas

Nebaigta statyba

 

Įsigijimo vertė

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 31 d.

39.767.300

27.206.744

443.638

162.680

 

8.039.430

75.619.792

Įsigytas turtas

1.777.289

16.361

 

 

 

 

1.793.650

Parduotas ir perleistas turtas (-)

-544.199

-269.315

-182.277

-7.799

 

 

-1.003.590

Nurašytas turtas (-)

 

-27.774

 

-8.374

 

 

-36.148

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas turtas +/(-)

1.761

927.352

-900

-1

 

 

928.212

2013 m. gruodžio 31 d.

41.002.151

27.881.142

260.461

154.880

 

8.039.430

77.301.917

Perkainojimas

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

 

 

 

Vertės padidėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Vertės sumažėjimas (-)

 

 

 

 

 

 

 

Nurašytas perkainojimo rezultatas perleidus turtą (-)

 

 

 

 

 

 

 

Nurašytas perkainojimo rezultatas nurašius turtą (-)

 

 

 

 

 

 

 

Perrašytas iš vieno straipsnio į kitą perkainojimo rezultatas +/(-)

 

 

 

 

 

 

 

2013 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

 

 

 

Sukauptas nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 31 d.

28.082.443

15.765.587

443.631

154.840

 

 

44.446.501

Apskaičiuotas nusidėvėjimas

596.012

1.606.729

 

93

 

 

2.202.834

Atkurtas nusidėvėjimas (-)

 

 

 

 

 

 

 

Nurašytas nusidėvėjimas perleidus turtą (-)

-334.307

-260.216

-182.274

-7.782

 

 

-784.579

Nurašytas nusidėvėjimas nurašius turtą (-)

 

-27.772

 

-8.372

 

 

-36.144

Sukauptas nusidėvėjimas įsigyto turto

350.520

 

 

 

 

 

350.520

Iš vieno straipsnio į kitą perrašytas nusidėvėjimas+/(-)

1761

927.352

-900

 

 

 

928.213

2013 m. gruodžio 31 d.

28.696.429

18.039.453

260.457

147.150

 

 

47.107.345

Likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. gruodžio 31 d.

11.684.857

11.441.157

7

7.840

 

8.039.430

31.173.291

2013 m. gruodžio 31 d.

12.305.722

9.841.687

4

7.728

 

8.039.430

30.194.572

 

3. Finansinis turtas.

            Praėjusių metų balanse finansinio turto buvo 232.500 Lt., kurį sudaro UAB SC „Energetikas“ turimos 23 250  paprastosios vardinės akcijos, kurių vertė - 232 500 Lt. Finansinių metų pabaigoje finansinis turtas sudaro 232.500 Lt.

 

4. Atsargos

 

            Praėjusių finansinių metų balanse buvo parodyta atsargų vertė 2.979.811 Lt., tame skaičiuje žaliavų ir komplektavimo gaminių – 100.205 Lt.: medžiagos – 40.329 Lt., atsarginės dalys – 59.545 Lt., kuras transportui – 140 Lt. Pirktos prekės skirtos perparduoti – 2.879.606 Lt. Per 2013 m. parduota: atsargų, kurių savikaina 3.045.734 Lt., tame skaičiuje žaliavų ir komplektavimo gaminių – 163.830 Lt. (medžiagos – 104.285 Lt., atsarginės dalys – 59.545 Lt.). Pirktos prekės skirtos perparduoti – 2.881.904 Lt.

            Finansinių metų balanse atsargų vertė 3.762 Lt., tame skaičiuje žaliavų ir komplektavimo gaminių – 251 Lt.: (kuras transportui – 204 Lt., mažavertis inventorius – 47 Lt.) Pirktos prekės skirtos perparduoti – 3.511 Lt.

           

   5. Pirkėjų įsiskolinimas

 

            2013 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas siekė 246.820 Lt.

 

Per vienerius metus gautinų sumų įsisenėjimas

 

Eil. Nr.

Debitoriaus pavadinimas

Neįsisenė-jusios arba iki 1 mėn.

Virš 1 mėn.

Viso

1

Gyventojai

437

48.394

48.831

2

Įmonės ir įstaigos

53.530

144.459

197.989

 

Viso

53.967

192.853

246.820

 

 

6.Kitos gautinos sumos

            Iš viso kitos gautinos sumos 239.706 Lt. Tame tarpe biudžeto  skola įmonei 215.730 Lt .

Bendrovės gautinos sumos Lt

 

Gautinos sumos

Bendra suma

T.sk. abejotinos gautinos sumos

Balansinė vertė

Gautinas PVM

196.983

 

196.983

Avansinis pelno mokestis

18.840

 

18.840

Kitos gautinos sumos

23.883

 

23.883

Iš viso

239.706

 

239.706

 

7.Trumpalaikės investicijos

            2013 m. gruodžio 31 d. terminuotų indėlio suma 919.180  Lt.

8. Pinigai banke ir kasoje (Lt)

 

Straipsniai

2013

2012

Pinigai banke

738.434

553.451

Pinigai kasoje

3

3

Iš viso

738.437

553.453

9. Įstatinis kapitalas:

 

Įmonės akcininkai yra šie:

 

Akcijų skaičius

%

Alytaus miesto savivaldybė

3.796.722

98,63

Alytaus rajono savivaldybė

34.933

0,91

Fiziniai asmenys

17.957

0,46

Iš viso

3.849.612

100

 

 

Akcijų skaičius

Suma

(Lt)

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

Pagal akcijų rūšis

 Paprastosios akcijos                                                                                          

 

3.849.612

38.496.120

IŠ VISO:

3.849.612

38.496.120

Tame skaičiuje: Valstybės arba savivaldybių kapitalas

3.831.655

38.316.550

10. Rezervai

 

            Įstatymo numatyti pelno rezervai sudaromi pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą. Ne mažiau kaip 20% metinių pervedimų nuo grynojo pelno atliekami tol, kol rezervas pasiekia 10% įstatinio kapitalo. Šie rezervai yra nepaskirstytinieji. Atskaitymas į privalomąjį rezervą tiesiogiai nukreipiamas nuostolių padengimui.

11. Kiti įsipareigojimai (LT) 

 

Įmonė turi šiuos ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus:

 

   Mokėtinos skolos Lt

Kreditoriai

Skolos, apmokėtinos

Per vienerius metus

po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus

Po penkerių metų

Prekybos skolos

163.942

 

 

Kitos skolos

1.929

 

 

Gauti išankstiniai apmokėjimai

1.014

 

 

Mokėtini mokesčiai

300.407

 

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

9.777

 

 

Iš viso

477.069

 

 

 

 

 

12. Finansinės veiklos rezultatai (LT)

 

Straipsniai

2013

2012

Finansinės veiklos pajamos

9167

7.589

Už lėšas bankų sąskaitose

81

39

Palūkanos už indėlius

9036

7.300

Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka

 

 

Gauti delspinigiai

50

251

Finansinės veiklos sąnaudos

71

2.609.650

Palūkanų sąnaudos

 

 

Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka

 

 

Beviltiškos skolos

 

2.609.650

Kitos sąnaudos

71

 

 

IV. Siūlomas pelno (nuostolio) paskirstymo projektas.

                                                                                                                                                                                                Lt.

Straipsniai

Suma

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

(2.743.593)

Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai)

(3.723.916)

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

 

Pervedimai iš rezervų

 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso

 

Pelno paskirstymas:

       į privalomąjį rezervą

       į rezervą savoms akcijoms įsigyti

       į kitus rezervus

       dividendams išmokėti

       metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

       darbuotojų premijoms

       kitiems tikslams

 

 

 

 

 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų

pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

(6.467.509)

 

VI. Pobalansiniai įvykiai

 

Pobalansinių įvykių, turinčių tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims, nėra.

 

 

 

Direktorius                                                                            Vytautas Pajarskis

 

 

 

 

Vyr. finansininkė                                                                 Jūratė Petrauskienė

Į pradžią