Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-115 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“

VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2013-04-08

Alytus

 

I. ĮMONĖS PRISTATYMAS

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“, įregistruota 1991 m. kovo 27 d., yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudaro 61 145 743 Lt. Kapitalas padalintas į 61 145 743 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 Lt.

Bendrovės steigėja – Alytaus miesto savivaldybė, įmonės buveinė – Pulko g. 75, 62135 Alytuje, tel. (8 315) 73 470, faksas (8 315) 55 586, el. paštas dzukvand@vandenys.lt, interneto tinklapio adresas www.vandenys.lt.

Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams ir kitiems vartotojams (abonentams). Bendrovė eksploatuoja visą vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, pradėjusią veikti nuo 1968 metų: tris vandenvietes, dvi vandens nugeležinimo-dezinfekavimo ir II-o pakėlimo stotis, 215 km vandentiekio tinklų, septynias vandens spaudimo padidinimo siurblines, 199 km ūkio-buities nuotekų tinklų, 35 nuotekų siurblines, nuotekų valymo įrenginius (su mechaniniu ir biologiniu valymu, įskaitant denitrifikacijos įrenginius), dumblo apdorojimo ir džiovinimo įrenginius ir 142 km lietaus nuotekų tinklų. Bendra įmonės ilgalaikio turto vertė 2013 metų pabaigoje sudarė 144 mln. Lt.

Bendrovės vadovas – direktorius Rolandas Žakas. Vadovauja įmonei nuo 1992 metų.

 

II. ĮMONĖS 2013 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

 

1. Veiklos rezultatai.

Vykdydami ūkinę–finansinę veiklą, ataskaitiniais metais uždirbome 664 tūkst. Lt pelną (prieš apmokestinimą). Iš to skaičiaus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pelnas sudaro 567 tūkst. Lt. Iš ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimo veiklos uždirbta 43 tūkst. Lt pelno, iš finansinės-investicinės veiklos uždirbta 29,7 tūkst. Lt pelno, kitų paslaugų teikimo veiklos – 23,1 tūkst. Lt, kitos veiklos – 1 tūkst. Lt.

Įvertinant apskaičiuotą pelno mokestį, 2013 metais uždirbome 545 tūkst. Lt grynojo pelno. Dėl bankrutuojančiame AB banke „Snoras“ nurašytos turėtų nedraustų indėlių sumos, bendrovės finansinėje atskaitomybėje 2013 metų pabaigoje buvo apskaitoma 2 241 tūkst. Lt nepaskirstytų nuostolių. Šie nuostoliai dalinai padengti 2013 metais bei praėjusiais laikotarpiais uždirbtu pelnu ir įmonės finansinėje atskaitomybėje iš viso liko 1 694 tūkst. Lt nepaskirstytų nuostolių.

2. Veiklos rezultatų apžvalga.

Ataskaitiniai 2013 metai, vertinant pagal pasiektus veiklos rezultatus, buvo sėkmingi, visus metus dirbome pelningai ir juos užbaigėme uždirbdami 545 tūkst. Lt grynojo pelno. Džiugina tai, kad antrus metus iš eilės pavyksta dirbti pelningai. Tokius rezultatus padeda pasiekti du esminiai faktoriai: stabilūs pardavimai bei teisingos paslaugų kainos. Reikia pasidžiaugti, kad geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai, pasibaigus ekonominio nuosmukio laikotarpiui, nuo 2010 metų stabilizavosi ir pradėjo, nors ir labai nežymiai, didėti. Pardavimų apimtims neturėjo įtakos ir nuo 2012 m. liepos mėnesio gerokai padidintos paslaugų kainos. Šias kainas būtų galima vadinti „teisingomis“ todėl, kad jas nustatant buvo įvertinta visa paslaugų savikaina ir jose numatyta 5 procentų dydžio pelno dalis. Pelnas padeda amortizuoti tam tikrus nežymius pardavimų ar atskirų sąnaudų didėjimo svyravimus. Stabilūs pardavimai užtikrina pastovias pajamas, nereikia dirbtinai mažinti išlaidų atsisakant ūkiui reikalingų darbų ar kt., kaip buvo daroma ekonominio nuosmukio laikotarpiu nuo 2009 metų. Atstatyti viską į vietas pavyko tik 2012 metais.

Tokia situacija leidžia daugiau susikoncentruoti vykdant kitas veiklas. Ypač įgyvendinant investicinius projektus, kurie turės didelę įtaką sekančių metų ir ateinančių laikotarpių veiklos rezultatams, darbų organizavimui ir kt.

Ataskaitiniais metais pavyko uždirbti gana nemažą pelną, kadangi į paslaugų kainas įskaičiuotos ir projekto „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ būsimos eksploatavimo išlaidos (nusidėvėjimas, technologinių medžiagų, gamtinių dujų poreikis ir kt. sąnaudos). Naujų įrenginių įvedimas į eksploataciją galutinai užbaigtas metų pabaigoje. Dėl šio projekto vien tik nusidėvėjimo išlaidos sekančiais metais padidės 317 tūkst. Lt. Kol visos sąnaudos realiai nepatiriamos, uždirbamas pelnas, tačiau ateinančiais laikotarpiais tai gali nulemti nuostolingą įmonės veiklą.

3. Metinių finansinių ataskaitų auditas.

Įmonės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio – balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir aiškinamojo rašto – patikrinimą atliko uždaroji akcinė bendrovė „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

Auditorius nepateikė pastabų dėl įmonės parengtų finansinių ataskaitų. Auditoriaus nuomone, bendrovės pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo įmonės 2013-12-31 finansinę būklę, 2013 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Verslo apskaitos standartus.

4. Investiciniai projektai.

UAB „Dzūkijos vandenys“ pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programą ataskaitiniais metais užbaigė visus tris projektus: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“, „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“.

 

Projektas „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ALYTAUS MIESTE“

 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 metais. Projekto vertė sudaro 49 mln. Lt. Pagal jį pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Domantonių, Panemunės, Kurorto, Geležinkelio – Likiškių ir I Alytaus gyvenamųjų namų kvartaluose, Senamiesčio dalyje, Bakšių gatvėje bei šalia miesto esančioje Miklusėnų gyvenvietėje, renovuota dalis pagrindinių nuotekų kolektorių bei abi pagrindinės miesto nuotekų siurblinės. Projektas susidėjo iš 8 veiklų, kurios apjungė 16 techninių projektų. Pagal projektą iš viso paklota 41,8 km naujų vandentiekio ir 36,5 km naujų nuotekų tinklų, renovuota 5,8 km nuotekų kolektorių, pastatyta viena vandentiekio slėgio padidinimo siurblinė ir 14 požeminių buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinių. Vykdant projekto veiklas, buvo pakloti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai daugiau kaip 100 Alytaus miesto gatvių, suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 2300 naujų gyventojų Alytaus mieste ir Miklusėnų gyvenvietėje. Iki ataskaitinių metų pabaigos prie centralizuotų tinklų prisijungė ir bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 1263 Alytaus miesto ir Miklusėnų gyvenvietės gyventojai.

Ataskaitiniais metais buvo įgyvendinama paskutinioji projekto veikla – „Likiškių rajono II kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Alytuje“, kurios didžioji dalis darbų buvo finansuojama iš jau įvykdytų šio projekto veiklų sutaupytų lėšų. Šios veiklos statybos darbai užbaigti 2013 metų gruodžio mėnesį.

 

Projektas „ALYTAUS DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

 

Projektas pradėtas 2009 metų liepos 31 dieną, pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Įgyvendinant jį, rekonstruoti esami dumblo apdorojimo įrenginiai bei sumontuoti nauji dumblo tankinimo, pūdymo, sausinimo ir džiovinimo įrenginiai. Bendra projekto vertė – 37,2 mln. Lt. Projekto vykdymas nebuvo visiškai sklandus. Dar 2012 metų pradžioje, suderinus su Aplinkos projektų valdymo agentūra, projekto užbaigimas buvo nukeltas pusei metų, t. y. iki 2013 metų gegužės mėnesio. Tačiau projekto nepavyko užbaigti ir jo vykdymas buvo pratęstas dar trims mėnesiams. 2013 metų rugpjūčio 10 d. užbaigti visi statybos ir montavimo darbai ir pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas. Šiuo metu vyksta defektų nustatymo ir šalinimo laikotarpis, kurio pabaiga – 2014 m. rugpjūčio 9 d.

 

Projektas „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ALYTUJE“

 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 metų gruodžio pabaigoje, pasirašius finansavimo sutartį su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto vertė gerokai mažesnė – 4,8 mln. Lt. Vykdant projektą paklota apie 6,3 km vandentiekio tinklų, 7,3 km buitinių nuotekų tinklų bei pastatytos keturios naujos požeminės buitinių nuotekų perpumpavimo siurblinės. Šį projektą sudarė viena veikla, kurioje buvo numatyta tinklų plėtra Geležinkelio–Likiškių (Kadugių g., Žemynos g., Stoties g., Medkirčių g., Dailidžių g., Gabijos g. ir Statybininkų g.) ir Domantonių (Krėvos g., Druskininkų g., Barboros Radvilaitės g., Ragainės g., Žygimanto Augusto g., Medininkų g., Merkinės g., Pilėnų g.) individualių gyvenamųjų namų kvartaluose. Statybos darbai užbaigti 2013 m. sausio mėnesį, pasirašant statybos darbų užbaigimo aktą.

Įgyvendinus projektą, suteikta galimybė prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti 331 Alytaus miesto gyventoją.

 

III. 2014 METŲ PLANAI

 

Prioritetiniais 2014 metų tikslais laikome šių priemonių vykdymą:

1. Užbaigus minėtus investicinius tinklų plėtros projektus, ypatingą dėmesį skirti projekte numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui, t. y. prie paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti kuo daugiau vartotojų. Šiuo metu stebėsenos rodikliai yra įvykdyti apie 60 procentų, visi numatyti gyventojai turi būti pajungti iki 2015 metų pabaigos. Todėl šiuo metu akivaizdu, kad reikalingos papildomos priemonės vartotojų skatinimui.

2. Planujama gauti ES finansavimą ir pradėti įgyvendinti projektą „Alytaus vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“, pagal kurį iš esmės numatyta rekonstruoti pirmąją (pastatytą 1974 m.) vandentiekio stotį, esančią Pulko g. 75, Alytuje. Projekto vertė – 8,4 mln. Lt. Projekto įgyvendinimui tikimasi gauti apie 95 procentus paramos lėšų.

3. Vykdyti reikalingus parengiamuosius darbus, siekiant maksimaliai pasinaudoti galimybėmis gauti paramos lėšas Alytaus miesto vandentvarkos ūkio atstatymui pagal numatomą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

4. Vykdyti reikalingus parengiamuosius darbus dėl susidarančio išdžiovinto bei sukaupto dumblo sutvarkymo bei lietaus nuotekų išvalymo, siekiant sutvarkyti šias miestui svarbias aplinkosaugines problemas bei pasinaudoti galimybėmis gauti ES fondų paramos lėšas jų sprendimui.

 

PASTABA. Detali bendrovės veiklos 2013 metų apžvalga ir rezultatai pateikti Metiniame pranešime (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                               Rolandas Žakas

Į pradžią