Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-107 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

 DĖL PRITARIMO ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2014 m. balandžio 24d. Nr. T-107

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus  profesinio rengimo centro bendradarbiavimo sutarties projektą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus profesinio rengimo centro ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Alytaus miesto savivaldybės  ir Alytaus profesinio rengimo centro bendradarbiavimo sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

                     

                                                  Pritarta

                                                                                         Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                      2014 m. balandžio 24 d.

                                                                 sprendimu Nr. T-107

 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

 

 

2014 m. ____________  d.  Nr. ______

 Alytus

 

 

 

I. SUTARTIES TIKSLAS

 

                     1. Alytaus profesinio rengimo centras (toliau – APRC), atstovaujamas direktoriaus Vytauto Zubro, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

II. ŠALYS ĮSIPAREIGOJA

 

                      2. APRC įsipareigoja:

                      2.1. Įkurti Atvirą jaunimo centrą.

                      2.2. Suvienyti savivaldybės teritorijoje veikiančių ir su jaunimo reikalais susijusių institucijų  – mokyklų, policijos, parapijų, jaunimo organizacijų, bendruomenių ir vaiko teises įgyvendinančių bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančių institucijų – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir  Socialinės paramos skyrių veiklą.

                      2.3. Vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu, teikti socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į mokymąsi, studijas ar darbinę veiklą.

                      2.4. Organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas.

                      2.5. Organizuoti mokymus pagal formalias ir neformalias mokymo programas.

                      2.6. Plėtoti ir palaikyti ryšius su Alytaus  teritorine darbo birža ir šios biržos Jaunimo darbo centru.

                      3. Savivaldybė įsipareigoja:

                      3.1. Teikti informaciją apie savivaldybės ekonomikos vystymąsi, plėtros tendencijas.

                      3.2. Kartu dalyvauti organizuojant edukacinius ir viešinimo renginius jaunimui.

                      3.3. Deleguoti savo atstovą į APRC tarybą.

                      4. Šalys užtikrina, kad Atviro jaunimo centro veikla būtų vykdoma ne mažiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo dienos.

 

III. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

                   5. Šalys įsipareigoja, laikydamosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, keistis abiem šalims naudinga informacija.

                   6. Šalys garantuoja šio susitarimo pagrindu gautos informacijos konfidencialumą.

                   7. Sutartis gali būti papildoma atskirais susitarimais, kurie būtų šios sutarties neatskiriama dalis.

 

IV. KITOS SĄLYGOS

 

                     8. Sutarties sąlygos šalių susitarimu gali būti keičiamos arba tikslinamos. Pakeitimai įforminami atskiru dokumentu, šalims pasirašius papildomą susitarimą, patvirtintą parašais ir antspaudais.

                     9. Ši sutartis gali būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai raštiškai įspėjus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius.

                     10. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                     11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

                     12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

 

 

7. ŠALIŲ PARAŠAI

 

 

Alytaus miesto savivaldybė                                                      

Kodas 188706935

Įregistruota Juridinių asmenų registre

A. s. Nr. LT 42 7044 0600 0775 3619 AB SEB banke, banko kodas 70440,

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191, el. paštas alytus@ams.lt

 

   

 

 Savivaldybės meras                                                      

 

Jurgis Krasnickas

 

  1. V.     

 

 

Alytaus profesinio rengimo centras

Kodas 300039337

Įregistruotas Juridinių asmenų registre

Adresas Putinų g. 40, 62175 Alytus

Tel. / faks. (8 315) 77 979

El. paštas alytausprc@aprc.lt

 

 

 

 

Direktorius

 

Vytautas Zubras

 

A.    V.     

 

  

 

 

 

 

Į pradžią