Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-79 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS  

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

 2014 m. kovo 27 d.  Nr. T-79

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d.

sprendimu Nr.  T-79

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendroji informacija

 

Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-15 nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“. Planas suderintas su Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžetu.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

Rengiant planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinio žemėlapio, Alytaus darbo biržos, miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus), Alytaus miesto įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

                                                                                                                                                                                                                          
Socialinių paslaugų planas parengtas, atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros iki 2020 metų plano II – darnios bendruomenės – prioriteto 2.2 tikslą gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 3 – žmogiškųjų išteklių plėtros – prioritetą ir šio prioriteto 3.2 tikslą gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Socialinės paslaugos planuojamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano 05 – Socialinės apsaugos – programos įgyvendinamu tikslu organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.
Numatomi socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, organizuoti socialinių paslaugų teikimą atsižvelgiant gyventojų poreikį.

2. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, organizuojant socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams.

3. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei skatinti socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenę.

4.  Plėtoti nestacionarias paslaugas kaip alternatyvą stacionarių socialinių paslaugų įstaigų paslaugoms.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Genė Platūkienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Akvilė Veniukevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gita Špucienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius;

Rimantas Juozapavičius, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas.

Asta Graužinienė, VšĮ „Mūsų atgaiva“ direktorė;

Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Dėl didėjančios migracijos ir mažėjančio natūralaus gyventojų prieaugio Alytaus miesto gyventojų skaičius nuo 2003 iki 2013 m. sumažėjo 19,5 proc. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2011 m. Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 60,3 tūkst. gyventojų, 2012 m. – 58,6 tūkst. gyventojų, iš jų darbingo amžiaus 37,3 tūkst. gyventojų, pensinio amžiaus – 12,1 tūkst. gyventojų. 2013 m. gyventojų skaičius sumažėjo iki 57,4 tūkst. gyventojų. Darbingo amžiaus asmenų Alytaus mieste 2013 m. pradžioje gyveno 36,4 tūkst. (63,5 proc.), vaikų iki 16 metų amžiaus – 8,8 tūkst. (15,3 proc.), pensinio amžiaus gyventojų – 12,1 tūkst. (21,2 proc.). 2014 m. pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 56,4 tūkst. gyventojų, tai sudaro 1,91 % visų Lietuvos gyventojų.

 

4.1. Pagrindinių Alytaus miesto socialinių rodiklių statistika

 

Statistiniai rodikliai

2011-01-01

2012-01-01

2013-01-01

Pokytis +, - (lyginant su praėjusiais metais

Gyventojų skaičius

60302

58616

57452

-1164

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

38915

37258

36355

-903

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

11724

12083

12153

70

Demografinės senatvės koeficientas

101

108

115

7

Šaltinis www.socialiniszemelapis.lt; http://db1.stat.gov.lt

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Pagrindinis veiksnys, sąlygojantis socialinių paslaugų reikalingumą, yra  Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos būklė, visuomenės senėjimas, bedarbystė, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas.

 Nedarbas apriboja asmens ir jo šeimos galimybes pasirūpinti pirmos būtinybės reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos, maisto paramos iš ES intervencinės programos ir kitos socialinės paslaugos.

Gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas lemia spartų mūsų miesto gyventojų senėjimą. Alytaus miesto savivaldybėje pensinio amžiaus asmenų – 12,1 tūkstančio, tai sudaro 20,6 proc. visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, kai kuriems asmenims ir maisto parama iš ES intervencinės programos.

Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 97,31, neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 29,54. Asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

                      Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta lemia šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Šioms šeimoms ir jų vaikams reikalingos socialinės paslaugos siekiant sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir šeimoms. Alytaus miesto savivaldybėje 2011 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 110 šeimų, kuriose augo 223 vaikai, 2012 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 111 šeimų, kuriose augo 225 vaikai. 2013 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje skaičius išaugo iki 148, jose auga 297 vaikai.

 

 

Per 2013 metus laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 36 vaikams. Vaikai globos įstaigose apgyvendinami tik kraštutiniu atveju, kai jų namuose gyventi nesaugu (yra girtaujama, tėvai nesugeba tinkamai rūpintis vaiku, šeimai trūksta maisto ir pinigų būtiniausioms reikmėms, prieš vaikus naudojama psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta).

 

 

Socialinės rizikos šeimose labai dažnai vaikus augina vienas iš tėvų, 2011 m. tokių šeimų buvo 48, 2012 m. – 46, 2013 m. – 47 šeimos.

Dauguma socialinės rizikos šeimose gyvenančių darbingo amžiaus asmenų yra bedarbiai, registruoti darbo biržoje. Dirbančių šeimose 2011 m. – 18 asmenų, 2012 m. – 35, 2013 m. – 38. Lyginant su praeitais metais padaugėjo tėvų, registruotų darbo biržoje, skaičius. 2011 m. – 76, 2012 m. – 76, 2013 m. – 85 tėvai. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės rizikos šeimoms socialinės priežiūros paslaugas, nuolat vertina šeimų gyvenimo ir buities sąlygas. Šioms šeimoms dalis socialinės išmokos pervedama į socialinę kortelę – tokiu būdu užtikrinamas vaiko poreikių tenkinimas šeimoje. Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Rodikliai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Pokytis +/- lyginant

su praėjusiais metais

Socialinės rizikos šeimų skaičius

110

111

148

+37

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius

223

225

297

+72

Šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, skaičius

48

46

47

+1

Dirbančių asmenų skaičius

18

35

38

+3

Tėvai, registruoti darbo biržoje

76

76

85

+9

Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius

50

71

62

-9

Šeimų, gaunančių socialinę paramą nepinigine forma, skaičius

12

60

62

+2

 

Šeimų, gaunančių maitinimą vaikams, mokinio reikmenis, skaičius

55

52

60

+8

Suteikta socialinių paslaugų

3776

5758

6147

+389

Pravesta šeimoms ir jų vaikams paskaitų, seminarų

5

102

114

+12

 

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai šeimoms teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, siekdami skatinti ir prireikus atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (pagalba tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.).

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre įstaigos psichologas ir Krizių centro socialinis darbuotojas šeimai teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą. Ši pagalba teikiama asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Konsultuojama ne tik individualiai, bet organizuojami ir grupiniai užsiėmimai: veikia savitarpio pagalbos, tėvų palaikymo ir tėvų užimtumo  grupės.

Įstaigoje veikia socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centras, kuriame teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, vykdoma prevencinė švietėjiška veikla, organizuojamos išvykos, šventės, vaikų darbelių parodos ir pasirodymai. Taip pat socialinės rizikos šeimoms teikiamos kompleksinės paslaugos krizines situacijas išgyvenantiems tėvams, auginantiems vaikus, vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo paslaugos.

 

 

4.3. Kiti rodikliai

 

4.3.1. Gyventojų migracija

 

Statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais Alytaus miesto savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja. Pagrindinė migracijos priežastis – gyventojai keičia gyvenamąją vietą, darbingo amžiaus gyventojus bedarbystė verčia vykti į užsienį.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybėje

 

Respublikoje

 

Metai

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

 

 

 

 

 

 

 

2010

769

3963

-3194

55011

133375

-78364

2011

979

2631

-1652

67884

106062

-38178

2012

1158

2246

-1088

79896

101153

-21257

2013

1127

1902

-775

80886

97634

-16748

Šaltinis www.stat.gov.lt

 

4.3.2. Bedarbiai

 

Alytaus darbo biržos duomenimis, 2014 m. sausio mėn. mieste registruoti 5575 bedarbiai.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per metus sumažėjo iki 14,2 proc. (respublikoje – 10,9 proc.).

 

Rodiklis

Alytaus miesto savivaldybėje

Respublikoje

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Registruoti bedarbiai, tūkst.

5,9

5,4

5,2

247,2

216,9

201,3

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %

15,3

14,4

14,2

13,1

11,7

10,9

Šaltinis – www.stat.gov.lt

 

4.3.3. Kitos pagalbos priemonės

 

Lyginant pastarųjų trejų metų situaciją apie skirtą maisto paramą iš ES intervencinės programos matyti, kad kiekvienais metais maisto parama iš ES intervencinės programos buvo skirta vis mažiau asmenų. 2012 m. 4,8 % mažiau asmenų negu 2011 m., 2013 m., 20 % mažiau negu 2012 metais. Tai paaiškinama tuo, kad iš Alytaus miesto savivaldybės išvyksta daugiau gyventojų negu atvyksta, taip pat aktyviai gyventojai informuodavo apie įsidarbinimą bei pajamų padidėjimą.

Paslaugos pavadinimas

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Maisto parama iš ES intervencinės programos

9204

8766

7018

-1748

Maitinimo paslauga

124

155

183

+28

Asmeninės higienos paslauga

8

5

3

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 

Poreikio lygio pavadinimas

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Didelių spec. poreikių lygis

422

451

513

62

Vidutinių spec. poreikių lygis

344

176

212

36

Nedidelių spec. poreikių lygis

5

7

3

-5

Iš viso

771

634

728

94

 

Būsto pritaikymas

 

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Gauta prašymų

14

19

13

Pritaikyta būstų

14

4

 

Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

69,96

39,80

38,7

Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

43,10

11,20

21,0

Bendra suma, tūkst. Lt

113,06

51,00

59,7

Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. Lt

8,08

12,8

 

 

Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems programos tikslas – pritaikyti neįgalaus asmens gyvenamąjį būstą (aplinką) pagal asmens poreikius, kad asmuo galėtų gyventi visavertį ir savarankišką gyvenimą, kad vyktų asmens integracijos į visuomenę  procesas.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

6

7

1

Socialinės globos namai

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Visuotinis dalininkų susirinkimas

34 – ilgalaikė globa

 

34

2

Socialinės globos namai

Alytaus vaikų globos namai

Savivaldybės

taryba

130

62

3

Šeimynos

Zitos Kaluževičienės šeimyna

 

5

5

4

Laikino gyvenimo namai

Alytaus nakvynės namai

 

Savivaldybės taryba

66, iš jų 36 – apgyvendinimo nakvynės namuose; 30 – laikinas apnakvindinimas

66

5

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

 

Savivaldybės taryba

83 – dienos globa

54 – pagalba namuose

148 socialinės rizikos šeimos

550

6

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Mūsų atgaiva“

Visuotinis dalininkų susirinkimas

25

25

7

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ Alytaus poliklinika

Savivaldybės taryba

38

 

 

Bendruomeninės įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras

NVO

106

 

2. Alytaus miesto moterų krizių centras

NVO

133

 

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras ,,Pasitikėjimas“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus komitetas

162

 

4. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

NVO

119

 

5. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Lietuvos neįgaliųjų draugija

202

 

6. VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos Alytaus filialas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

88

 

7. Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

Vilniaus teritorinė valdyba, LKD

93

 

8. Visuomeninė organizacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

NVO

84

 

9. Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

NVO

45

 

10. Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“

NVO

60

 

11. Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija  „Dalia“

NVO

25

 

12. Alytaus miesto ir rajono diabeto asociacija „Viltis“

NVO

60

 

13. Lietuvos artrito asociacijos Alytaus klubas „Artritas“

NVO

132

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

                      Alytaus miesto gyventojams socialines paslaugas teikia 4 įstaigos: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Alytaus nakvynės namai ir Alytaus vaikų globos namai. Į socialinių paslaugų teikimo procesą įtraukiamos ir nevyriausybinės organizacijos. 16 nevyriausybinių organizacijų įgyvendina įvairius socialinius ir socialinės reabilitacijos projektus. Derinant įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas, didėja paslaugų prieinamumas gyventojams ir jų šeimų nariams.

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra viena iš didžiausių socialines paslaugas teikiančių įstaigų Alytaus mieste. Centre teikiamos 5 pagrindinės paslaugos: dienos socialinės globos paslauga asmens namuose, dienos socialinės globos paslauga institucijoje, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslauga senyvo amžiaus ir asmenims su negalia bei intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinę riziką patyrusioms šeimoms, jų šeimos nariams.

                      VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyrius teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims. 2013 m. centre pradėtą patalpų rekonstrukciją, po kurios 5 vietomis padidės globos skyrius, planuojama baigti 2014 m. III ketvirtį.

                      Alytaus nakvynės namuose teikiamos apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos bei bendrosios socialinės paslaugos socialinės rizikos suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, kurie išėjo iš įkalinimo, socialinės, psichologinės reabilitacijos įstaigų ar prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai iš jo pasitraukė.

                      Alytaus vaikų globos namai teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Alytaus vaikų globos namai yra didžiausia Pietų Lietuvoje šias paslaugas teikianti įstaiga.

                      2013 m. Alytuje veikė viena šeimyna, kurioje buvo globojami 5 vaikai.

                      Nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos socialinius projektus, teikia bendrąsias socialines paslaugas ir socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas. Įgyvendinant projektus, neįgaliems ir senyvo amžiaus Alytaus miesto gyventojams teikiamos transporto, krizių įveikimo, darbinio užimtumo, asmeninio asistento, skalbimo, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, sportinių gebėjimų lavinimo bei sociokultūrinės paslaugos. Šių projektų įgyvendinimas gerina neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę bei didina neįgaliųjų galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

                      Iš pirmiau pateiktos informacijos darytina išvada, kad Alytaus mieste teikiamos plataus spektro socialinės paslaugos, kurios  miesto gyventojams suteikia galimybę pasirinkti ir gauti jiems labiausiai tinkamas ir jų poreikius atitinkančias socialines paslaugas.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[1]

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

Nepaten-kintas

 

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

129

 

2

2,28

127

2.

Trumpalaikė socialinė globa

80

 

1,42

80

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

66

 

-

1,17

66

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

78

5

2,06

73

5.

Apgyvendinimas Nakvynės namuose

48

2

0,85

46

6.

Pagalba į namus

93

21

1,65

54

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

 148 (šeimų)

-

-

148 (šeimų)

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

526

 

9,3

503

9.

Laikinas apnakvindinimas

120

 

2,13

120

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos –

intensyvi krizių įveikimo pagalba moterų krizių centre

133

 

-

-

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

254

 

4,51

254

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai teikia miesto gyventojams bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmens higienos paslaugų organizavimo paslaugas. Bendrąsias  paslaugas daugiausiai teikia savarankiškiems senyvo amžiaus ir asmenims su negalia. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius asmenims su negalia teikia transporto paslaugas.

 

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius

 

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Centre veikiantis Dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre taip pat teikiamos pagalbos į namus paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra iš dalies savarankiški senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia.

Vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose ir institucijoje.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje ilgalaikė socialinė globa teikiama visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Alytaus nakvynės namuose suaugusiems socialinės rizikos asmenims buvo teikiamos trumpalaikės socialinė globos paslaugos, nuo 2013 m. liepos mėnesio dalinai pasikeitus Socialinių paslaugų  katalogui, pradėtos teikti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos.

 

Socialinių paslaugų

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas paslaugų gavėjams

Socialinių paslaugų

gavėjų skaičius

 

1

2

3

 

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. senyvo amžiaus asmenims

89

 

12

45

146

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės rizikos vaikams;

4. senyvo amžiaus asmenims;

5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

8

 

-

38

 

 

 

9

25

80

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;

4. senyvo amžiaus asmenims.

17

 

36

5

 

 

60

118

Socialinė priežiūra

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. senyvo amžiaus asmenims;

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.);

4. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško

gyvenimo namuose ir kt.);

5. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

12

 

61

-

 

 

 

 

 

503

27

 

 

 

 

 

48

 

651

Bendrosios socialinės paslaugos

Transporto organizavimas;

informavimas, konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos,

asmens higiena,

maitinimo organizavimas

68

 

1312

 

3

183

1566

                     

                      Per 2013 metus socialinių paslaugų poreikis buvo tenkintas 1249 paslaugų gavėjams (išskyrus informavimo ir konsultavimo paslaugas). Iš to skaičiaus suteiktos bendrosios paslaugos sudaro 20 procentų visų paslaugų, socialinės priežiūros paslaugos – 53 procentus, dienos socialinės globos paslaugos – 12 procentų, trumpalaikės socialinės globos paslaugos – 6 procentus, ilgalaikės socialinės globos paslaugos – 9 procentus.

 

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas

 

2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdė 12 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų: klubas „Artritas“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas ,,Alytupis“, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus ,,Guboja“, Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas ,,Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2013 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 325,0 tūkst. Lt, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 32,5 tūkst. Lt.

Įgyvendinant projektuose numatytus tikslus, 12 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų sėkmingai teikė įvairias socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas. 2013 m. socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 1032 asmenims, iš jų: 856 suaugusiems asmenims su negalia, 96 vaikams su negalia ir 80 šeimos narių, paslaugas teikė projektuose įdarbinti 53 asmenys (iš jų 24 neįgalieji). Projektų metu vykdoma veikla gerina neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didina neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą, gerina neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę.

 

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo 2014 m. normatyvai

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

10 000 gyventojų tenka

Alytaus miesto gyventojams tenka

vietų[2]

gavėjų[3]

vietų

gavėjų

1.

Suaugę asmenys su negalia

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikė socialinė globa

7

x

39

x

1.2.

Trumpalaikė socialinė globa

1

x

6

x

1.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

1.3.1.

     institucijoje

7

x

39

x

1.3.2.

     asmens namuose

x

3

x

17

1.4.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

30

x

169

1.5.

Pagalba namuose

x

10

x

10

1.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

3,5

x

20

x

2.

Vaikai su negalia

 

 

 

 

2.1.

Ilgalaikė socialinė globa

0,5

x

3

x

2.2.

Trumpalaikė socialinė globa

2

x

11

x

2.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

2.3.1.

     institucijoje

2

x

11

x

2.3.2.

     asmens namuose

x

0,5

x

3

2.4

Pagalba namuose

x

0,5

x

3

2.5.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

9

x

51

3.

Vaikai, likę be tėvų globos

 

 

 

 

3.1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa socialinės globos namuose

6

x

34

x

3.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa šeimynose

2

x

11

x

3.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

1

x

6

x

4.

Senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

 

4.1.

Ilgalaikė socialinė globa

18

x

101

x

4.2.

Trumpalaikė socialinė globa

0,6

x

3

x

4.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

4.3.1.

     institucijoje

2,5

x

14

x

4.3.2.

     asmens namuose

x

5

x

28

4.4.

Pagalba namuose

x

40

x

225

4.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

11

x

4.6.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

20

x

113

5.

Socialinės rizikos suaugę asmenys 

 

 

 

 

5.1.

Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose)

1

x

6

x

5.2.

Apgyvendinimas laikino gyvenimo įstaigose

 

 

 

 

5.2.1.

     nakvynės namuose

4,5

x

25

x

5.2.2.

     krizių centruose

3

x

17

x

5.3

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

0,4

x

2

x

5.4

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

6

x

34

6.

Socialinės rizikos vaikai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos šeimos

 

 

 

 

6.1.

Šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jų namuose

x

40

x

225

6.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

 

 

 

 

6.2.1.

      šeimų

x

23

x

130

6.2.2.

      vaikų

x

24

x

135

7.

Visoms žmonių socialinėms grupėms

 

 

 

 

7.1

Sociokultūrinės paslaugos (bendruomenės centre, dienos centre ir kt.)

x

50

x

281

7.2.

Transporto organizavimas

x

50

x

281

7.3.

Kitos bendrosios socialinės paslaugos pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

 

 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

34,3

11

70,3

1.1.

 biudžetinėse

13

-

33,5

1.2.

 viešosiose

21,3

11

36,8

2.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

 

Iš viso

34,3

11

70,3

 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

                      Įvertinus 2013 m. Socialinių paslaugų plane numatytus uždavinius ir priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos. 2013 m. liepos mėn. dalinai pasikeitus Socialinių paslaugų  katalogui, Alytaus nakvynės namuose nebeteikiama trumpalaikės socialinės globos paslauga. Ši paslauga pakeista į  apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą. Šių paslaugų pasikeitimas, socialinių paslaugų poreikio tenkinimui įtakos neturėjo.

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

1.  Plėsti socialinių paslaugų, skirtų pasirūpinti neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis jų gyvenamojoje aplinkoje, teikimą.

2.  Plėsti socialinių paslaugų teikimą, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas.

3.  Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

 

10. Priemonių planas

 

1 tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1

2

3

4

5

1. Mažinti socialinės rizikos asmenų socialinę atskirtį, skatinant jų integraciją į visuomenę

Socialinių paslaugų teikimas Alytaus nakvynės namuose

 

330,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

32,0 tūkst. Lt – įstaigos veiklos pajamos

Alytaus nakvynės namai

Alytaus nakvynės namuose trumpalaikės socialinės  planuojama teikti: apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas – 30 asmenų, laikino apnakvindinimo paslaugas vidutiniškai per mėnesį – 11 asmenų, maitinimo paslaugas – vidutiniškai per mėnesį 33 asmenims

2. Užtikrinti vaikų socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams

IIgalaikės socialinės globos teikimas Alytaus vaikų globos namuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikės socialinės globos vaikams paslaugų teikimas Alytaus miesto ir kitų savivaldybių globos įstaigose ir šeimynoje

2268,0 tūkst. Lt – iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

455,0 tūkst. Lt – įstaigos veiklos pajamos.

583,9 tūkst. Lt – savivaldybės  lėšos

 

110,0 tūkst. Lt – savivaldybės  lėšos

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

Alytaus vaikų globos namuose planuojama teikti ilgalaikės ar trumpalaikės globos paslaugas 1205 vaikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus vaikų globos namuose ir kKitų savivaldybių vaikų globos namuose ir šeimynoje  planuojama apgyvendinti 5411 vaikų

 

3. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą  senyvo amžiaus asmenims su negalia

 

Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus poliklinika

 

 

 

 

 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia

 

 

 

 

Finansuoti ir įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus

 

Finansuoti ir įgyvendinti socialinių paslaugų projektus

 

Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą savivaldybėje

446,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos.

570,4 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti.

105,5 tūkst. Lt – klientų lėšos

 

 

 

 

 

428,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos.

170,3 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti.

371,4 tūkst. Lt – klientų lėšos

 

147,0 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

45,0 tūkst. Lt –savivaldybės lėšos.

211,6 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

283,0 tūkst. Lt – valstybės lėšos.

28,3 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

 

 

 

144,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

 

 

 

21,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos.

38,7 tūkst. Lt – valstybės biudžeto lėšos

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre planuojama teikti socialines paslaugas:

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje – 37 asmenims; dienos socialinės globos paslaugas namuose – 35 asmenims; pagalbos namuose –  30 asmenų; 30 socialinės rizikos šeimų vaikams  teikti socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugas

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro ilgalaikės globos vietų skaičius – 39 vietos

 

 

.

 

 

 

 

 

VŠĮ Alytaus poliklinikoje  planuojamas dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius – 2460 asmenų.ys

 

 

 

 

Planuojamas ilgalaikės socialinės  globos paslaugų gavėjų skaičius kitų savivaldybių globos įstaigose – 29 asmenys

 

 

 

 

 

Planuojama įgyvendinti 13 projektų iš valstybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti 5 projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

Planuojama pritaikyti 58 būstus asmenims su negalia

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2014 metais

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

 

1. Senyvo amžiaus asmenų

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

7

 

2. Suaugusių asmenų su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

3

3. Be tėvų globos likusių vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

4

 

4. Vaikų ir jaunimo su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa –

suaugusių žmonių su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

 

-

3.

Kitos socialinės paslaugos

 

-

 

2013 m. buvo suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos kitose savivaldybėse esančiuose  socialinės globos namuose 13 senyvo amžiaus asmenų, 18 suaugusiems asmenims su negalia ir 8 vaikams, likusiaem be tėvų globos.

Miesto gyventojų ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavimo poreikis visiškai patenkintas.

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS
 
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
 
Eil. Nr.
 
Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Pagal faktines išlaidas
Pagal planines išlaidas
2013 m.
2014 m.
 2015 m.
1
2
3
4
5
1.
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt 
5140,4
4582,2
5150
 
Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
3,3
3,2
3,3
2.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Lt
1497,0
1517,1
1572,8
 
iš jų:
 
 
 
2.1.
socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti
274,1
342,8
342,8
2.2.
asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti
1222,9
1174,3
1230,0
2.3.
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
-
-
 
3.
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt
-
-
 
4.
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt
780,4
872,9
950,0
5.
Kitos lėšos, tūkst. Lt (soc. reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams)
322,0
283,0
283,0
 
Iš viso, tūkst. Lt
7739,8
7255,2
7955,8
 
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
                    
Eil. Nr.
Finansavimo būdai
Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
2013 m.
2014 m.
1.
Socialinių paslaugų pirkimas
64,5
73
2.
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
4263,4
3789,0
 
iš jo:
 
 
2.1.
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
4112,7
3634,0
2.2.
regioninių socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis  
150,7
155,0
2.3.
visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis 
-
-
3.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms
95,8
76,0
4.
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
-
 
 
Iš viso
4423,7
3938,0

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose 2014 m. darbuotojų kvalifikacijai kelti lėšų nenumatyta.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės atitinka įvertintą socialinių paslaugų poreikį bei planuojamą socialinių paslaugų plėtrą. Siekiant išlaikyti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, būtina didinti šiai sričiai skiriamą finansavimą.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

                      Savivaldybėje plečiamos socialinės paslaugos, gerėja jų kokybė. Socialinių paslaugų poreikis yra glaudžiai susijęs su demografine Alytaus miesto padėtimi ir jos kitimu. Šiuo metu tebevykstant emigracijos procesams, Alytaus miesto savivaldybėje išlieka didesnis socialinių paslaugų poreikis senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims namuose.

                      Savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos atitinka socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus Socialinių paslaugų išvystymo normatyvus. Tačiau šiuo metu nėra galimybės teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos neįgaliems asmenims. Ieškoma ir svarstomos galimybės šias paslaugas teikti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre.

                      Atlikus savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas įvertinimą, darytina išvada, kad iš 1274 asmenų, kuriems buvo įvertintas socialinių paslaugų poreikis, tik 30 asmenų šių paslaugų poreikis nebuvo patenkintas.

                      Atlikus analizę pagal prašomų paslaugų rūšis, aišku, kad pagalbos namuose paslauga senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims išlieka paklausi. Dėl šios paslaugos kreipėsi 53 procentai gyventojų, kurie pageidautų gauti socialines paslaugas. Įvertinus šiuos rodiklius, planuojama ir toliau plėsti socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims.

                      Nevyriausybinės organizacijos aktyviai prisideda ir dalyvauja teikiant socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams. Įgyvendindamos įvairius projektus, šios organizacijos sudaro galimybę neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims bei jų šeimos nariams gauti įvairiapusiškas paslaugas. Teikiant kuo įvairesnes socialines paslaugas, asmenims sudaroma galimybė įveikti socialinę atskirtį, integruotis į visuomenę bei spręsti socialines problemas.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus mieste daugėjant senyvo amžiaus asmenų, didėja poreikis plėsti socialines paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims – dienos socialinės globos ir pagalbos namuose paslaugas. Nestacionarios socialinės paslaugos yra priimtinesnės gyventojams, kadangi tokiu būdu jie kuo ilgiau gali likti gerai pažįstamoje aplinkoje, šeimoje, gali dalyvauti bendruomenės veikloje ir jaustis pilnaverčiais bendruomenės nariais. Be to, šios paslaugos ekonominiu ir socialiniu požiūriu efektyvesnės nei stacionarių socialinių paslaugų įstaigų teikiamos globos paslaugos.

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plėtros vizija – pagal finansines galimybes plėsti socialines paslaugas, tenkinant gyventojų socialinių paslaugų poreikį, ir užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Bus ieškoma galimybių teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei steigti savarankiško gyvenimo namus neįgaliems suaugusiems asmenims ir pilnametystės sulaukusiems asmenims po institucinės vaiko socialinės globos.

Taip pat planuojama ir toliau skatinti nevyriausybines organizacijas rengti projektus bei dalyvauti teikiant socialines paslaugas.

Plečiant socialinių paslaugų spektrą, ketinama didinti Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų  prieinamumą ir paslaugų kompleksiškumą Alytaus miesto vaikams. Tai apima ir naujo Vaikų dienos centro įkūrimą.

Tikimasi, kad didėjanti socialinių darbuotojų darbo patirtis bei įvairių institucijų bendradarbiavimas pagerins socialinių paslaugų kokybę.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

                      Socialinių paslaugų prognozė Alytaus mieste vyksta atsižvelgiant į praėjusių metų gyventojų pateiktų prašymų socialinės paslaugoms gauti apžvalgą bei analizę. Atitinkamų paslaugų poreikį sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, socialinis gyvenimas, vykstantys migracijos procesai bei padėtis darbo rinkoje.

                      Alytaus mieste, kaip ir visoje šalyje, gyventojų emigracijos procesas tebevyksta. Tai sąlygoja vienišų, pagyvenusių asmenų skaičiaus, kuriems reikalinga socialinė pagalba, didėjimą. Pagalba buityje, socialinė priežiūra seniems, vienišiems Alytaus miesto gyventojams yra viena iš reikalingiausių paslaugų Alytaus mieste.

                      Alkoholio vartojimas ir bedarbystė sąlygoja socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms ar asmenims poreikį. Prognozuojama, kad socialinės rizikos asmenų, šeimų socialinių paslaugų poreikis nemažės. Artimiausiu metu ketinama plėtoti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, paslaugas vaikų dienos centruose, skatinant miesto institucijų bendradarbiavimą.

                      Įgyvendinat įvairius patalpų modernizavimo procesus socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, bus plėtojama socialinių paslaugų pasiūla. Įgyvendinus VšĮ Alytaus miesto medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų modernizaciją, pagerės paslaugos gavėjų gyvenimo sąlygos, atsiras galimybė suteikti paslaugas didesniam paslaugos gavėjų skaičiui. Atlikus Alytaus nakvynės namų patalpų rekonstrukciją, bus sudarytos sąlygos neįgaliems asmenims gauti kokybiškesnes paslaugas.

                      Planuojant socialines paslaugas bei plečiant socialinių paslaugų tinklą, bus orientuojamasi į paklausiausias ir reikalingiausias socialines paslaugas bei jų gavėjus, atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį.

                                                                                                                                                                         

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, 2014 m. numatyta 10,8 proc. mažiau negu 2013 metais, tačiau išlieka tendencija šias lėšas per metus didinti. Numatytą pokytį sąlygoja valstybės ekonominė situacija, teisinės bazės, reglamentuojančios socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikis.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė

 

Siekiant geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo, ateinantiems trejiems metams prognozuojamas 6–8 procentų lėšų poreikio augimas kiekvienais metais.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Socialinių paslaugų įstaigos ir organizacijos teikia ketvirčio ir metines biudžeto vykdymo bei veiklos ataskaitas. Socialinės paramos skyrius analizuoja ir vertina, kaip socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos įgyvendina Socialinio paslaugų plano tikslus ir uždavinius, ar efektyviai ir taupiai naudojamos lėšos.

Savivaldybės interneto portale pateikiamas Alytaus miesto socialinių paslaugų plano projektas, savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę ir vertinti socialinių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų efektyvumo. Taip pat portale yra skelbiama informacija apie socialinių paslaugų įstaigas, organizacijas, teikiamas paslaugas.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

 

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2011 m.

2012

m.

2013 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Lt

33,0

40,0

89,5

2.

Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

44,5

49,4

29,2

3.

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose)

 

 

0,69

 

 

0,63

 

 

0,67

4.

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

4,42

 

5,80

 

4,54

5.

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

1,2

 

2,2

 

1,77

6.

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais

 

0,05

 

0,034

 

0,041

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų

14,9

15,0

12,5

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis)

 

96,0

 

88,8

 

94,9

 

 

______________________

  

[2] Vietų skaičius socialinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose, šeimynose.

[3] Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį.

Į pradžią