Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-37 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS  

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-37

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 patvirtinta Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos forma, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas      

______________

 

 

 


PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-37

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

 

 

TURINYS

 

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

2

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

3

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

4

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

4

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

11

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

15

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

18

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

20

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

23

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

23

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, savivaldybės kasmet teikia Sveikatos apsaugos ministerijai Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitas.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaita (toliau – ataskaita) parengta pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-18 nutarimą Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T- 267 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos tvirtinimo“ patvirtintos programos duomenis.

2013 metų visuomenės sveikatos priežiūros programa buvo siekiama stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą, teikiant kokybiškas efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 m. ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje, aptariami vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, analizuojama bendruomenės sveikatos būklė, vykdytos valstybinės ir savivaldybės visuomenės sveikatos programos. Ataskaitoje aprašoma bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. Pateikiama informacija apie vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimą. Pateikiamos artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys. Paskutinėje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą.

Ataskaitoje panaudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus darbo biržos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys.

         Ataskaitą rengė Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irma Geraltauskaitė, visuomenės sveikatos būklės analizę atliko Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau biuras) visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Jovita Katkauskaitė.

Savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ataskaita bus pateikta 2014 m. kovo mėnesį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

 

Eil.

Nr.

Dokumento  rūšis ir registracijos numeris

Dokumento pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

1.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T-24

Dėl Alytaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2015 metų veiklos plano tvirtinimo

2.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T-27

Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano tvirtinimo

3.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T-25

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2013 metų veiklos plano tvirtinimo 

4.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T-51

Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai

5.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T-102

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2012 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo  

6.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimas Nr. T-128

Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir sąmatos tvirtinimo

7.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimas Nr. T-213

Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių tvirtinimo

8.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimas Nr. T-153

Dėl nerūkymo zonų paskelbimo

9.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimas Nr. T-267

 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos 2012 metų ataskaitai

10.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimas Nr. T-308

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-128 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir sąmatos tvirtinimo“ 1.2 papunkčio pakeitimo

Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymai

11.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-01-28 įsakymas Nr. DV-48

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo

12.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-01-29 įsakymas Nr. DV-49

Dėl Alytaus miesto savivaldybės ŽIV/AIDS infekcijos mažinimo priemonių 2013-2016 metų plano tvirtinimo

13.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-02-25 įsakymas Nr. DV-107

Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pabaigos paskelbimo

14.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-03-04 įsakymas Nr. DV-124

Dėl Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens kokybės tyrimų 2013 metų kalendorinio grafiko tvirtinimo

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Išoriniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidiniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Nepakankamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos teisinis reglamentavimas,

planavimas, veiklos koordinavimas ir finansavimas.

Valstybės biudžeto lėšos paskiriamos per vėlai.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartys su programų vykdytojais sudaromos per vėlai.

Per mažas biuro darbuotojų skaičius, Alytaus mokykloms (19 mokyklų) paslaugas teikia  12 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

 

Nepakankamas teisinis reglamentavimas dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybėms.

Mažėjantis biuro finansavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

Sunku planuoti savivaldybės biudžeto lėšas visuomenės ir mokyklų sveikatos priežiūrai, nes apie skiriamas lėšas iš valstybės biudžeto informuojama labai vėlai.

Mažas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis.

2012–2013 metais įgyvendintas projektas „Visuomenės sveikatos biuro plėtra Alytuje“. Jo metu pagerinta visuomenės sveikatos priežiūros infrastruktūra.

Finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

Nepakankamas finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų.

Finansavimas iš savivaldybės biudžeto Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų.

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2012 m. buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programą (toliau – programa), patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-267.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, jau daugelį metų gyventojų skaičius visoje Lietuvoje mažėja. 2008–2013 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Alytaus mieste sumažėjo 8575 gyventojais t. y. apie 13 proc. Lyginant gyventojų skaičių pagal lytį 2008–2013 m., matoma, kad moterų Alytaus mieste ir Lietuvoje gyveno daugiau nei vyrų (1 lentelė). Gyventojų skaičiaus mažėjimą sąlygoja neigiamas gyventojų saldo (daugiau išvykusių negu atvykusių) bei neigiamas natūralus gyventojų prieaugis (daugiau miršta gyventojų, mažiau gimsta kūdikių). Staigiam gyventojų skaičiaus mažėjimui įtaką padarė 2002–2012 m. duomenų perskaičiavimas, remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

 

1 lentelė. Gyventojų skaičius metų pradžioje pagal lytį Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2008–2013 m.

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

 

Vyrai ir moterys

Lietuvos Respublika

3 212605

3 183856

3 141976

3 052588

3 003641

2 971905

Alytaus apskritis

170 249

167 603

164 833

158 403

154 980

152 139

Alytaus m. sav.

65 856

64 770

63 630

60 302

58 515

57 281

 

Vyrai

Lietuvos Respublika

1 487419

1 473352

1 450199

1 407223

1 383511

1 368891

Alytaus apskritis

79 964

78 542

77 090

74 004

72 327

70 898

Alytaus m. sav.

30 817

30 216

29 583

27 968

27 010

26 315

 

Moterys

Lietuvos Respublika

1 725186

1 710504

1 691777

1 645365

1 620130

1 603014

Alytaus apskritis

90 285

89 061

87 743

84 399

82 653

81 241

Alytaus m. sav.

35 039

34 554

34 047

32 334

31 505

30 966

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

* Gyventojų skaičius 2002–2012 m. perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais. 

 

Alytaus miesto gyventojai sensta, 2008–2013 m. laikotarpiu demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių, 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) išaugo nuo 74 (2008 m.) iki 115 (2013 m.). Tačiau Alytaus mieste demografinis senatvės koeficientas mažesnis negu šalyje (124, 2013 m.) ir Alytaus apskrityje (153, 2013 m.).

2012 m. didžiausią Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes sudarė 18–44 metų asmenys (35,96 proc.). Mažėja darbingo amžiaus grupės žmonių ir iki 17 metų amžiaus vaikų skaičius, o daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių.

Alytaus mieste 2008–2012 m. gyventojų mirtingumas didėjo, tuo tarpu gimstamumas nežymiai padidėjo tik nuo 2010 m., todėl tai nedavė teigiamų pokyčių natūraliam gyventojų prieaugiui. Natūralus gyventojų prieaugis 2008–2012 m. Alytaus mieste didėjo neigiame linkme (1 pav.). 2008–2012 m. laikotarpiu vyrų mirtingumas buvo didesnis nei moterų.

1 pav. Natūrali gyventojų kaita Alytaus mieste 2008–2012 m. (1000 gyv.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

* 2001–2011 m. duomenys perskaičiuoti.

 

Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 metų mirtingumas, kuris

atspindi šalies socialinę ir ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros kokybę. Alytaus mieste 2012 m. buvo užregistruotos 5,89 kūdikių mirtys 1000 gyvų gimusių kūdikių ir vis dar viršijo apskrities bei šalies vidurkį. 2008–2012 m. laikotarpiu kūdikių mirtingumas 2012 m. buvo mažiausias, išskyrus 2010 m., kuomet nebuvo registruota nei viena kūdikio mirtis (2 pav.)

2 pav. Kūdikių mirtingumas Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2008–2012 m.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi mirtingumo nuo pagrindinių priežasčių  vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomenėje yra aktualiausios ir kaip jos kinta. Lietuvoje 2012 m. mirė 40938 asmenys, t. y. 99 asmenimis mažiau nei 2011 m. 2012 m. 100 000 gyventojų teko 1370,18 mirusiojo (2011 m. – 1355,2/100 000 gyv.). Alytaus mieste 2012 m. mirė 653 žmonės t. y. 19 daugiau nei 2011 m. 100 000 gyventojų teko 1127,85 mirusiojo (2011 m. – 1067,18/100 000 gyv.). 2008–2012 m. Alytaus mieste gyventojų mirtingumas didėjo, tačiau neviršijo šalies ir apskrities vidurkio (3 pav.). 

3 pav. Gyventojų mirtingumas 100 000 gyv. Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus m. sav. 2008–2012 m.

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. 2012 m. dažniausia vyrų mirties priežastis kraujotakos sistemos ligos, tačiau moterų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų didesnis nei vyrų. Pagrindinės mirties priežastys – išeminė širdies liga ir smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinės) ligos. Moterys taip pat dažniau nei vyrai mirė nuo piktybinių navikų ligų. Tuo tarpu dažnesnė vyrų mirtingumo priežastis buvo išorinės mirties priežastys, virškinimo sistemos ir kvėpavimo sistemos ligos (4 pav.).

4 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį 2012 m.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

Trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys 2012 m. Alytaus mieste sudarė 85 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 51,9 proc., nuo piktybinių navikų – 24,4 proc., o dėl išorinių mirties priežasčių – 8,7 proc. visų mirusiųjų.

Alytaus darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Alytaus mieste 2012 m. padidėjo 0,8 proc., t. y. sudarė 14,4 proc. Ieškančių darbo asmenų (įregistruotų per metus) skaičius 2012 m. buvo 6959, lyginant su 2011 m. (5209) padidėjo 1750 asmenų, iš jų 3036 moterys (43,6 proc.) ir 3923 vyrai (56,4 proc.).

Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 2006–2012 m. Alytaus mieste padidėjo nuo 94 iki 111 šeimų. 2012 m. socialinę pašalpą gavo 5140 asmenų, 3922 asmenimis mažiau nei 2011 m., t. y. 9062 asmenys. 

Alytaus mieste 2012 m. užregistruota 1288 nusikalstamos veiklos, t. y. 114 veikų daugiau nei 2011 m. (1174 veikos). 2012 m. Alytaus mieste 100 000 gyventojų teko 2225 nusikalstamos veikos, Alytaus apskrityje – 2250 nusikalstamų veikų teko 100 000 gyventojų, o Lietuvoje 2761 nusikalstamos veikos 100 000 gyventojų.

Gyventojų migracija – tai vienas pagrindinių rodiklių lemiančių Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą. Migracija gali būti vidinė – vyksta kiekvienoje valstybėje ir išorinė – tarp valstybių ir žemynų. Migracijos saldo – tai atvykusių ir išvykusių iš šalies žmonių skaičiaus skirtumas.

Alytaus miesto gyventojų migracijos duomenys rodo, kad 2010–2013 m. sumažėjo neigiamas neto migracijos rodiklis, t. y. išvyko mažiau gyventojų. Vidinė ir tarptautinė migracija sumažėjo ne tik Alytaus mieste, bet ir Lietuvoje ir visoje Alytaus apskrityje (2 lentelė).

 

 

 

 

2 lentelė. Tarptautinė ir vidinė migracija Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste 2009–2013 m.

Vidinė ir tarptautinė migracija

Tarptautinė migracija

Metai

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Lietuva

Atvyko

56430

55009

67884

79896

80 886

6487

5213

15685

19843

23 643

Išvyko

88443

132953

106062

101153

97 634

38500

83157

53863

41100

40 391

Neto migracija

-32013

-77944

-38178

-21257

-16 748

-32013

-77944

-38178

-21257

-16 748

Alytaus apskritis

Atvyko

2771

2792

3726

3814

3 859

340

242

846

1084

1 336

Išvyko

4638

8141

6162

5655

5 147

1648

5153

2868

2093

2 009

Neto migracija

-1867

-5349

-2436

-1841

-1 288

-1308

-4911

-2022

-1009

-673

Alytaus m. sav.

Atvyko

778

769

979

1158

1 127

159

112

402

515

587

Išvyko

1896

3963

2631

2246

1 902

848

2887

1534

1068

927

Neto migracija

-1118

-3194

-1652

-1088

-775

-689

-2775

-1132

-553

-340

(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

* 2001–2009 m. emigrantų skaičius perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais bei 2006–2010 m. atliktų statistinių tyrimų, kuriais remiantis buvo įvertinti 2001–2009 m. nedeklaruotos emigracijos srautai, duomenimis. 2013 m. išankstiniai duomenys.

 

Alytaus mieste kaip ir Lietuvoje bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas padidėjo: 2011 m. 1376,51/1000 suaug., 2012 m. 1557,96/1000 suaug. Tačiau Alytaus miesto gyventojų sergamumas neviršijo nei Lietuvos, nei apskrities vidurkio bei buvo mažesnis už bendrą vaikų (0–17 metų) sergamumą. Alytaus mieste bendras vaikų (0–17 metų) sergamumas didėja: 2011 m. 1000 vaikų teko 2261,9 susirgimai, o 2012 m. 1000 vaikų teko 2331,06 susirgimo, tačiau neviršijo šalies.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010–2012 m. bendrasis Alytaus miesto gyventojų sergamumas didžiausias buvo registruotas kvėpavimo sistemos ligomis, 2012 m. tai sudarė 510,35/1000 gyv. Antroje vietoje buvo kraujotakos sistemos ligos, ypač tarp moterų. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos sudarė 163,62 atv./1000 gyv., virškinimo sistemos ligos – 95,12 atv./1000 gyv. Lyginant 2010 m. ir 2012 m. pastebėta, kad 2012 m. žymiai sumažėjo bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (5 pav.).

5 pav. Bendrasis gyventojų sergamumas Alytaus mieste 2010–2012 m., 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Alytaus mieste 2012 m. padidėjo, lyginant su 2011 m., atitinkamai 23,6 atv./1000 gyv. ir 18,84 atv./1000 gyv., tačiau neviršijo šalies.

Naujai užregistruotų lytiškai plintančių ligų susirgimų skaičius Alytaus mieste 2012 m. lyginant su 2011 m. padidėjo. 2012 m. užregistruota 8,64 nauji ŽIV (5 atvejai) atvejai 100 000 gyv., kai 2011 m. 6,73 atv./100 000 gyv. 2012 m. nebuvo užregistruotas nei vienas sifilio atvejis. Sergamumas Alytuje ŽIV didėja dėl to, kad žmonės aktyviau tikrinasi sveikatą.

Palyginus 2011 m. ir 2012 m. duomenis, Alytuje naujai užregistruotų piktybinių navikų atvejų skaičius padidėjo. Pirmoje vietoje išlieka vyrų sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais - 2012 m. 112,52 atv./100 000 vyr. (2011 m. – 120,05 atv./100 000 vyr.) Antroje vietoje 2012 m. metais atsidūrė odos piktybiniai navikai 86,36 atv./100 00 gyv., didžiausias sergamumas nustatytas tarp moterų. Trečioje vietoje krūties vėžys, 2012 m. registruota 67,23 atv./100 000 mot., sumažėjo lyginant su 2011 m. – 103,39 atv./100 000 mot.

Alytaus mieste 2012 m. traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių atvejų buvo daugiau  nei 2011 m., atitinkamai 6877,61 atv./100 000 gyv. ir 6605,12 atv./100 000 gyv. Analizuojant patyrusius traumas pagal lytį pastebėta, kad vyrai (8412,56 atv./100 000 gyv.) dažniau nei moterys (5567,38 atv./100 000 gyv) patirdavo traumas.

2013–2014 mokslo metų rugsėjo mėnesio duomenimis, Alytaus miesto savivaldybės ir kitų steigėjų mokyklose mokėsi 8712 mokinių. Pastaraisiais metais mokinių skaičius sumažėjo 779 mokiniais – 8,9 proc. 2013 metais profilaktiškai sveikatą pasitikrino 96,6 proc. (8413 mokinių) mokinių, o 2012 m. 95,9 proc. mokinių. 2013 m. visiškai sveikų mokinių dalis sudarė 35,3 proc., likusi dalis turi sveikatos sutrikimų. Mokiniams daugiausiai nustatyta regos sutrikimų 34,2 proc., iš jų trumparegystė sudaro 38,5 proc., 21,8 proc. skeleto ir raumenų sistemos sutrikimų, iš jų netaisyklinga laikysena sudaro 52,5 proc.,  kvėpavimo sistemos sutrikimų – 11,4 proc. (6 pav.).

6 pav. Alytaus miesto ugdymo įstaigose besimokančių mokinių sergamumas profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis pagal priežastis 2013 m. (proc. nuo pasitikrinusių).

Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras per vasaros sezoną reguliariai teikia informaciją apie Alytaus miesto maudyklų vandens kokybės rezultatus. Į stebimų maudyklų sąrašą yra įtraukta Dailidės ežerėlio maudykla. 2011–2012 m. žarninių lazdelių (E. coli) ir žarninių enterokokų neaptikta nei viename mėginyje. 2013 m. buvo užfiksuota trumpalaikė Dailidės ežerėlio vandens tarša, vėliau atlikus tyrimus taršos nenustatyta. Toksiniai (cheminiai) rodikliai tiekiamo gyventojams geriamojo vandens mėginiuose neviršijo nustatytų normų.

Gydytojų, dirbančių Alytaus mieste, skaičius nuo 2010 iki 2012 m. padidėjo iki 238 gydytojų, šis rodiklis neviršija šalies rodiklio 10 000 gyventojų.

Nuo 2008 m. įvairių specialybių gydytojų skaičius kito nevienodai. Per 2012 m. Alytaus mieste šeimos gydytojų skaičius padidėjo iki 4,19 gydytojų 10 000 gyv. Analizuojant odontologų pasiskirstymą stebima, kad 2012 m. (7,7 gydytojai 10 000 gyv.) Alytaus mieste buvo mažiau 10 000 gyventojų tenkančių dirbančių odontologų palyginti su šalies vidurkiu (9,3 gydytojai 10 000 gyv.). Vidaus ligų gydytojų skaičius 2012 m. padidėjo iki 12,74 gydytojų 10 000 gyv. Per 2011–2012 m. Alytaus mieste akušerių ginekologų skaičius pasiekė iki 2,09 gydytojų 10 000 gyv. Psichiatrų skaičius 2008–2012 m. nepasikeitė, tačiau 10 000 gyventojų tenkančių psichiatrų skaičius 2012 m. padidėjo ir siekė 0,87/10 000 gyv.

Alytaus mieste 2012 m. 1-am gyventojui teko daugiau apsilankymų pas gydytojus negu 2011 m., atitinkamai 9,78 apsilankymai 1 gyv. ir 8,79 apsilankymai 1 gyv.

Alytaus miesto ir rajono gyventojai į greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotį per 2012 m. kreipėsi 17262 kartus. 2011 m. 1000-čiui gyventojų teko 179,4 GMP paslaugos, o 2012 m. 298,2 GMP paslaugos ir 2012 m. viršijo šalies ir Alytaus apskrities GMP suteiktų paslaugų vidurkį.

 


V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

 

Strategija/programa

 

Tikslas

 

Įvykdytos priemonės

 

Pasiekti rezultatai

 

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. nutarimu Nr. XI-1078

Stabdyti ir mažinti neteisėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų  pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės švietimą, sveikatą ir saugumą.

1. Vykdyti bendrąją, atrankinę ir tikslinę prevenciją skatinant savivaldybių institucijų, asociacijų ir bendruomenių iniciatyvas. Ypač daug dėmesio skirti vaikų ir jaunimo asmenybės formavimui, prasmingo gyvenimo sampratos ugdymui, formuojant neigiamą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, atsižvelgiant į tikslinių grupių asmenų amžių, kultūrą, tradicijas, kitus ypatumus.

2. Didinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, programų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius neigiamus medicininius, socialinius, ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asmeniui, kokybę ir prieinamumą (žalos mažinimo, žemo slenksčio, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugos).

Praktiniai užsiėmimai „Neblaivus ir pavojingas“ – 43 užsiėmimai, 1175 dalyviai.

Filmų „Tavo pasirinkimas“, „Alkoholis veža“, Varpas visiems“ peržiūra ir aptarimas – 17 užsiėmimų, 434 dalyviai.

Paskaitos „Pasyvaus ir aktyvaus rūkymo žala“, „Kas slypi cigaretėje?“ – 50 užsiėmimų, 1358 dalyviai. Parengti 7 straipsniai, 10 stendų.

Paskaitos „Žalingų įpročių pinklės“ – 7 užsiėmimai, 258 dalyviai.

Tarptautinėje konferencijoje „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus“ (geroji praktika vykdant jaunimo žalingų įpročių prevenciją ir kontrolę) dalyvavo 4 specialistai.

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179

Ugdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui.

 

Lytiškumo ugdymas.

 

Organizuoti 82 užsiėmimai, dalyvavo 1242 dalyviai.

Lytiškai plintančių ligų profilaktikai skirtos 7 paskaitos, jose dalyvavo 240 dalyvių.

 

Valstybinė pasirengimo gripo pandemijai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 67.

 

Mažinti gripo pandemijos sukeliamą žalą visuomenės sveikatai, socialinius ir ekonominius nuostolius.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-31 įsakymas Nr. DV-782 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų plano tvirtinimo“.

Gripo bei peršalimo ligų profilaktikai buvo skirti 59 užsiėmimai, juose dalyvavo 1053 dalyviai. Parengti 3 straipsniai, 26 stendai.

 

Lietuvos nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 941.

 

Įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą savivaldybės institucijų politikoje.

 

Įgyvendintos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos numatytos priemonės (žr. IX ataskaitos dalį).

Stiprinant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje dirba Visuomenės sveikatos biuras.

Biuro veiklos pristatymas parodoje „BaltMedica 2013“ LITEXPO rūmuose

(5 specialistai)

 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729.

 

Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų.

 

Išaiškinti, atrinkti moteris, galbūt sergančias krūties ligomis, ir siųsti jas konsultacijos pas specialistą.

Diagnozuoti krūties piktybinį naviką ankstyvoje stadijoje.

Skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti krūties piktybinių navikų prevenciją.

Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų institucinį bendradarbiavimą krūties piktybinių navikų prevencijos srityje.

Alytaus mieste 2013 m. šioje programoje galinčių  dalyvauti  asmenų skaičius  (50–69 metų  moterys) buvo 10852 moterys, iš jų 2831 moteris buvo informuota apie galimybę joje dalyvauti, t. y. 26,09 proc.

 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482.

 

Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais bei mirtingumą nuo šios ligos.

 

Išaiškinti moteris, sergančias ikivėžinėmis gimdos kaklelio ligomis, ir siųsti jas konsultuotis pas akušerį-ginekologą konsultacijai.

Diagnozuoti gimdos kaklelio piktybinį naviką ankstyvoje stadijoje.

Skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų veiklą siekiant gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos.

Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų institucinį bendradarbiavimą gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos srityje.

Alytaus mieste 2013 m. šioje programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius (25–60 metų moterys) – 17579 moterys, iš jų 4485 moterys buvo informuotos apie galimybę joje dalyvauti, t. y. 25,51 proc. 3184 moterims suteikta citologinio tepinėlio paslauga, t. y. 18,11 proc.

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973.

Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos.

 

Nustatyti asmenis, kuriems įtariamas priešinės liaukos vėžys, ir siųsti juos konsultuotis pas specialistą.

Diagnozuoti ankstyvosios stadijos priešinės liaukos piktybinius navikus.

Skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti ankstyvąją priešinės liaukos piktybinių navikų diagnostiką.

Skatinti šiuolaikinių priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos metodų taikymą.

Gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą priešinės liaukos piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos srityje.

Alytaus mieste 2013 m. šioje programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius (nuo 50 iki 75 metų  amžiaus ir vyrų nuo 45  metų, kurių tėvai ar  broliai yra sirgę prostatos vėžiu) – 9797 vyrai, iš jų 3390 vyrų buvo informuoti apie galimybę joje dalyvauti, t. y. 34,60 proc.

 

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913.

Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

 

Nustatyti asmenis, priskirtinus širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, anksčiau nei pasireiškia klinikiniai ligos simptomai.

Parengti rizikos grupei priskirtiems asmenims taikytinas prevencijos programas ir prireikus siųsti juos į specializuotus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinius  dėl nuodugnaus laboratorinio, kardiologinio ir angiologinio ištyrimo bei konsultavimo, o nustačius, kad tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ypač didelė, užtikrinti ilgalaikę prevencinę priežiūrą bei atlikti pakartotinius tyrimus.

Skatinti įvairesnių šiuolaikinių širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės, ankstyvosios aterosklerozės, cukrinio diabeto bei gliukozės tolerancijos sutrikimų nustatymo metodų taikymą.

Intensyviai keisti asmenų, priskirtų rizikos grupei, gyvenseną, skirti aterosklerozę ir aterotrombozę sulaikančius bei gliukozės metabolizmą koreguojančius medikamentus.

Alytaus mieste 2013 m. šioje programoje galinčių  dalyvauti  asmenų skaičius (50–65

metų moterys ir 40–55 metų vyrai) – 16696 asmenys, iš jų 5468 asmenys buvo informuoti apie galimybę joje dalyvauti, t. y. 32,75 proc.

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713.

Programos tikslas – užtikrinti, kad auganti karta turėtų kuo sveikesnius dantis.

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis.

Alytaus mieste 2013 m. šioje programoje galinčių  dalyvauti  vaikų skaičius (6-14 metų vaikai) – 4993 vaikai, iš jų 2288 vaikams suteiktos paslaugos, t. y. 45,82 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Strategija/

programa

Tikslas/uždaviniai

Savivaldybės patvirtinti asignavimai

Panaudoti

asignavimai

Pasiekti rezultatai

2013 m. visuomenės sveikatos priežiūros programa

Tikslai:

1. Stiprinti savivaldybės gyventojų  sveikatą, teikiant kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

1. Tikslui vykdyti skirta 256,8 tūkst. Lt

 

 

 

 

2. Tikslui vykdyti skirta 853,5 tūkst. Lt

1. Tikslui vykdyti panaudota 259,3 tūkst. Lt

 

 

 

2. Tikslui vykdyti panaudota 

1005,37 tūkst. Lt

1. Finansuoti 32 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai, kurių veikloje dalyvavo 14733 gyventojai.  Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuras suteikė 41 150 gyventojų sveikatos ugdymo paslaugų.

Atlikta 8413 moksleivių sveikatos profilaktinių patikrinimų.

2. Suteiktos 4 243 magnetinio rezonanso paslaugos pacientams.

102 nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu žmonėms suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Suteiktos 37 dantų protezavimo paslaugos.  

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programa, patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T-267

Tikslas. Tęsti efektyvią Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, ja remiantis būtų planuojamos ir įgyvendinamos valstybinės ir vietinės sveikatos stiprinimo programos ir formuojama vietinė sveikatos politika.

Uždaviniai:

1. Rinkti, analizuoti ir vertinti duomenis, apibūdinančius Alytaus miesto savivaldybės gyventojų demografinę, socialinę - ekonominę bei sveikatos būklę ir fizinės aplinkos veiksnius.

2. Rinkti ir analizuoti duomenis apie visuomenės sveikatos būklei darančius įtaką gyvensenos veiksnius.

3. Rinkti ir analizuoti duomenis ir rodiklius, reikalingus Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų prevencinių programų bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklai vertinti.

 

 

Kaupti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T-267 patvirtintą Visuomenės sveikatos 2012–2015 metų programą. Visuomenei ir sveikatos politikos formuotojams teikta informacija apie Alytaus miesto gyventojų sveikatą. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-267 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos 2012 metų ataskaitai“ patvirtinta 2012 metų visuomenės

sveikatos stebėsenos ataskaita, kuri pateikta Higienos instituto Sveikatos informacijos centrui.

Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-31 įsakymu Nr. DV-782

Rinkti sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenis, vertinti dinamiką.

 

 

Renkami duomenys ir teikiama informacija visuomenei. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-01-28 įsakymu Nr. DV-48 buvo paskelbta gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos.

Alytaus miesto savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2012–2014 metų programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T-241

1 tikslas. Mažinti rizikos veiksnių paplitimą tarp Alytaus miesto gyventojų.

Uždaviniai:

1.1. Stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į savo sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

1.2. Stiprinti suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teikti ankstyvąsias konsultacijas.

2 tikslas. Skatinti Alytaus miesto gyventojų aktyvumą ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamose programose.

Uždaviniai:

2.1. Informuoti gyventojus apie vykstančias ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamas programas.

2.2. Skatinti Alytaus miesto savivaldybės gyventojus aktyviau dalyvauti ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamose programose.

 

 

Skelbiama informacija gyventojams apie vykdomas ankstyvosios prevencijos valstybės finansuojamas programas, 3 paskaitos, 1 straipsnis ir 1 nauja skiltis apie prevencines programas AMS VSB interneto svetainėje. Organizuoti 2 renginiai onkologinių ligų profilaktikai. 2 straipsniai, lankstinukai „Nemokamos prevencinės programos – tereikia jomis pasinaudoti“ (500 vnt.).

Organizuota 17 renginių kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, jose dalyvavo 545 dalyviai. 3 TV ir radijo laidos, 14 informacinių pranešimų, 2 stendai.

Organizuoti 117 renginių rūkymo, alkoholio ir narkotikų prevencijos temomis, juose dalyvavo 2920 dalyvių, 13 informacinių pranešimų, 12 stendų. Lankstinukas „Tu, Tavo vaikas ir alkoholis“ (1000 vnt.) ir kalendoriai su rūkymo mitais (500 vnt.). 

Organizuoti 237 renginiai propaguojant fizinį aktyvumą. Renginiuose dalyvavo 4769 dalyviai. 9 TV ir radijo laidos, 55 straipsniai, informaciniai pranešimai, 9 stendai. Lankstinukai ,,Mankšta jaučiantiems nugaros skausmus“  (1000 vnt.) ir ,,Palaikykime fizinę formą“  (100 vnt.).

Organizuoti 423 renginiai traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis, juose dalyvavo 6575 dalyviai. 2 TV ir radijo laidos, 10 informacinių pranešimų, 2 stendai.

Alytaus miesto savivaldybės ŽIV/AIDS infekcijos mažinimo priemonių 2013–2016 metų planas patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013-01-29 įsakymu Nr. DV-49

Mažinti ŽIV plitimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Vykdyti ŽIV laboratorinę diagnostiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Vykdyti ŽIV profilaktiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Vykdyti ŽIV/AIDS epidemiologinę priežiūrą ir stebėseną. Bendradarbiauti aktualiais ŽIV infekcijos prevencijos klausimais. Vykdyti ŽIV prevencines priemones vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Pravesti renginius, skirtus Pasaulinei kovos prieš AIDS dienai paminėti, bendrojo lavinimo mokyklose, suaugusiųjų bendruomenėje ir kitur.

 

 

Organizuoti 8 renginiai Pasaulinei AIDS dienai paminėti vaikams ir jaunimui, juose dalyvavo 806 dalyviai. Parengti 4 straipsniai, 11 stendų. AMS VSB išleido ir išplatino lankstinuką ŽIV/AIDS (500 vnt.) ir „Saugokis lytiškai plintančių ligų“ (200 vnt.). Lytiškai plintančių ligų profilaktikai buvo skirti 7 renginiai, juose 240 dalyvių. Parengti 2 straipsniai.

Alytaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2015 metų veiklos planas patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-24

Organizuoti Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimą.

Teikti visuomenei informaciją triukšmo prevencijos klausimais.

Organizuoti visų amžiaus grupių gyventojams sveikatos ugdymo mokymą, akcentuoti triukšmo įtaką sveikatai.

 

 

2013 m. balandžio mėn. organizuotas minėjimas „Balandžio 24 –oji – Tarptautinė triukšmo suvokimo diena“ – paskelbtas kryžiažodžio konkursas. 5 informaciniai pranešimai apie triukšmo suvokimą ir jo poveikį sveikatai.

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

 

Visuomeninės organizacijos, dalyvaujančios sveikatinimo veikloje ir priimančios su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms visuomenės sveikatos organizacijoms

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Alytaus ,,Artrito“ klubas, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

2 000 Lt

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir Sporto ir rekreacijos, Socialinės paramos  skyrių specialistai, skatindami fizinį aktyvumą, rengia varžybas, stovyklas ir sporto renginius, padeda spręsti narkomanijos problemas savivaldybėje, padeda  neįgaliųjų integracijos į visuomenę klausimais. Socialinės paramos skyriaus specialistai koordinuoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimą. Įgyvendindamos projektuose numatytus tikslus, organizacijos sėkmingai teikė įvairias socialines paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas.

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija ,,Garsiai“, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

3 400 Lt

 

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

5 800 Lt

 

Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija „Mirabilia“, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

5 000 Lt

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

11 000 Lt

10 000 Lt – Privalomojo sveikatos draudimo lėšos

Klubas „Artritas“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

-

9 500 Lt. – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

-

24 900 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

1100 Lt

35 600 Lt  – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

12970 Lt.

-

Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

-

90 000 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

-

24 780 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“, Kūno kultūros ir sporto programos projektas

5000 Lt

 

 

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“, Kūno kultūros ir sporto programos projektas

5000 Lt

 

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Savivaldybės sprendimas dėl etatų įvedimo

Už sveikatos priežiūros mokyklose

paslaugų teikimą atsakinga (-os) institucija (-os) ar įstaiga (-os)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

Data, Nr.

Skirta

etatų

steigėja –

savivaldybė

kitų

steigėjų

steigėja – savivaldybė

kitų

steigėjų

1

2

3

4

5

6

7

2008-12-30

Nr. T-259

17

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

17

2

8024

1515 (648)

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI

 

Specialistų etatų skaičius

Specialistų skaičius

Specialistų pasiskirstymas pagal užimamą etatą

Specialistų išsilavinimas (specialybė)

1 ir daugiau

0,5–1

iki 0,5

pagal priedą

visuomenės sveikatos

slaugytojos

kita

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7

8

9

12

12

 

12

 

 

 

12

 

 

*Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų, ir gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų.

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS

 

Skirta lėšų (litais)

Savivaldybės įsipareigota skirti lėšų (litais)

Panaudota lėšų (litais)

Panaudotų lėšų paskirstymas (litais)

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Savivaldybės biudžetas

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Savivaldybės biudžetas

Darbo

 užmokesčiui

Mokesčiams

Medikamentams

(tvarsliavai)

Kitai veiklai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

165700

95400

95400

165700

95400

195100

60400

3500

2100

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI

 

Užregistruota mokinių apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

pirmoji pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta programų

organizuota renginių

renginiuose dalyvavusių mokinių

1

2

3

4

5

6

7

21803

8437

7106

6260

11

1236

33691

 

 


 

 

Sveikatos stiprinimo priemonės pagal mokyklų nustatytas sveikatinimo prioritetines kryptis ir poreikius vykdytos:

Akių ligų profilaktika: 19 pamokų, dalyvavo 376 mokiniai, išplatinta 300 skirtukų.

Traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų prevencija, saugus elgesys: 90 renginių (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), dalyvavo 2325 mokiniai.

Pirmosios pagalbos mokymai įvairių klasių mokiniams: 95 praktiniai užsiėmimai, 2107 dalyviai.

Sveika mityba, energetinių gėrimų žala: 88 renginiai, pokalbiai – diskusijos, dalyvavo 4123 mokiniai, parengti 43 stendai, išplatinta 1450 lankstinukų, parengta 13 straipsnių.

Dienos režimas: 13 renginių, kuriuose dalyvavo 435 mokiniai, parengtas 1 stendas.

Fizinio aktyvumo skatinimas: 45 renginiai, praktiniai užsiėmimai, dalyvavo 1943 mokiniai, parengti 8 stendai, 7 straipsniai, išplatintos 179 skrajutės.

Aplinkos veiksnių įtaka sveikatai Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai, diena be automobilio, vaistingieji augalai, kas kanda, o kas gelia): 133 renginiai, kuriuose dalyvavo 3137 dalyviai, parengta 11 stendų.

Akcija „Ar ne per sunki mokinio kuprinė?“, taisyklingos laikysenos profilaktika: 110 renginių, 2530 dalyvių, parengtas 1 straipsnis, 6 stendai, išdalinta 3000 vnt. informacinės dalijamosios medžiagos.

Lytiškumo ugdymas: 82 užsiėmimai, 2246 dalyviai.

Alkoholio, narkotikų, tabako ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija: 96 renginiai (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), parengta 12 stendų, 7 straipsniai. Renginiuose dalyvavo 2297 vaikai ir jaunuoliai.

Psichikos sveikatos prevencija: 60 renginių, dalyvavo 2805 mokiniai, parengta 10 stendų, 3 straipsniai, išplatinta 320  vnt. informacinės medžiagos.

Širdies ligų ir kraujotakos profilaktika: 13 renginių, dalyvavo 366 mokiniai, parengti 2 stendai, 1 straipsnis, išplatinta 120 vnt. informacinės medžiagos.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika (pedikuliozės, erkinio encefalito, TBC profilaktika): 66 renginiai, dalyvavo 1371 dalyvis, parengti 7 stendai, išplatinta 580 vnt. informacinės medžiagos.

Odos priežiūra: 8 užsiėmimai, 117 dalyvių.

Lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS  temomis: 18 pamokų, dalyvavo 1092 moksleiviai, parengti 6 straipsniai, 11 stendų.

Onkologinių ligų profilaktika: 2 renginiai, 60 dalyvių.

Burnos higienos, ėduonies profilaktikos temomis: 57 praktiniai mokymai, dalyvavo 1113 mokiniai, parengti 6 stendai, 3 straipsniai.

         Asmens higienos temomis: 66 renginiai (pokalbiai, pamokos, pranešimai), dalyvavo 1650 dalyvių, parengti 6 stendai, 5 straipsniai.

          Informaciniai pranešimai mokinių tėvams, mokytojams mokinių sveikatos stebėjimo bei stiprinimo temomis: 33 pranešimai, pokalbiai, 1647 dalyviai.

Profilaktiniai asmens higienos tikrinimai (pedikuliozės profilaktika): vykdoma visose miesto mokyklose ir Profesinio rengimo centro skyriuose. Per praėjusius metus buvo patikrinti 4624 mokiniai, rasti 24 teigiami atvejai.

Enterobiozės profilaktikai atlikti 507 mokinių tyrimai, rasti 6 teigiami atvejai.

Dalyvavimas įvairiuose projektuose (Sveikatiada, „Olweus“, „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga“,  konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ ir pan.): 37 renginiai, 780 dalyvių, parengti 2 stendai, 2 straipsniai.

Mokyti mokinius optimaliai gyventi sergant lėtinėmis ligomis: 43 pokalbiai, 118 dalyvių.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

Institucijos pavadinimas

Išskirti asignavimai (tūkst. Lt)

Asignavimų panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

(tūkst. Lt)

Pastebėjimai

Savivaldybės taryba

256,8

 

259,3

224,8 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui;

33,2 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, 1,8 tūkst. Lt „Europos miestai prieš narkotikus“ nario mokestis

LR valstybės biudžetas

79,6

79,6

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

223,6

223,2

57,9 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai;

165,7 tūkst. Lt sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41, 63 straipsniu ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-14 įsakymu Nr. DV-136 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rengimo, atrankos, vertinimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto bendruomenės sveikatos taryba nustatė Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamas 2014 metų prioritetinės sveikatinimo veiklos kryptis:

1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.

3. Sveikos gyvensenos skatinimas.

4. Psichinės sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų ir savižudybių prevencija.

5. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė.  

6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

7. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas (šeimos planavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagandos, atmintinų dienų minėjimas).

8. Senyvo amžiaus žmonių ir turinčių negalę medicininė ir socialinė integracija.

9. Gyvenamosios aplinkos stebėsena ir sveikatinimas.

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, Lt

Savivaldybės biudžeto asignavimai, Lt

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos lėšos, Lt

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos,

Lt

Kiti teisėti lėšų šaltiniai, Lt

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje, Lt

Iš viso lėšų, Lt

57 900

30 200-

100 800

 

 

-

188 900

 

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų sritys

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

Vertinimo kriterijų

skaičius

Skirta lėšų, litais

Panaudota

lėšų, litais

 

planuota

įvykdyta

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2.1.

Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

6

6

6

30 800

30 301,71

 

2.2.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

3

3

3

26 000

25 990,99

 

2.3.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos

2

2

2

11 000

10 082,75

 

2.4.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos

4

4

4

18 000

17 900

 

2.5.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

4

4

4

38 200

38 039

 

2.6.

Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo

5

5

5

16 000

14 446,16

 

2.7.

Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

1

1

1

2 000

2 000

 

2.8.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

6

6

6

45 400

44 483,44

 

2.9.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

 

 

 

 

 

 

2.10.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos

1

1

1

1 500

1 500

 

2.11.

Triukšmo prevencijos

 

 

 

 

 

 

2.12.

Kitų sričių visuomenės programos

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

188 900

184 744,05

 

 

3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, finansuotų iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, sritys

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių apibūdinimas

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas

 

Grupių pavadinimas

Gyventojų skaičius

1. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

1. Neįgalieji

 

2. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubo  „Viltis“ nariai

3. Gyventojai

 

 

4. Moksleiviai

 

24

 

398

 

 

 

4861

 

 

933

 

 

1. Pragulų profilaktika ir higiena 24 žmonėms.

2. Organizuota prevencija sergantiems cukriniu diabetu, profilaktiniai tyrimai.

 

3. Informuota širdie kraujagyslių ligų prevencijos, onkologinių ligų prevencijos  temomis.

4. Vaikai mokėsi teikti pirmąją pagalbą.

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

1. Dažnai sergantys ikimokyklinio amžiaus vaikai

 

2. Sutrikusio vystymosi vaikai 

3. Vartojantys narkotikus

 

52

 

 

 

60

 

150

 

 

1. Paskiepyti vaikai. Suteikta informacija programoje dalyvavusių vaikų tėvams apie pneumokokinę infekciją.

2. Sumažėjo vaikų sergamumas peršalimo ligomis.

3. Pagerinti nuo narkotikų priklausomų asmenų sveikatą ir gyvenimo kokybę, sumažinti užkrečiamųjų ligų pavojų. 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

1.  Gyventojai turintys priklausomybę

 

 

2.  Moksleiviai ir pedagogai

5

 

 

 

544

 

1. Socialinė adaptacija ir integracija į visuomenę, suteiktos psichiatro ir socialinio darbuotojo konsultacijos (815 kartų).

2. Informacija apie narkotikus, jų keliamą pavojų sveikatai, padidėjusią riziką užsikrėsti ŽIV.

4. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija

1. Vaikai, tėvai ir pedagogai  

 

 

2. Neįgalieji bei jų šeimos nariai

906

 

 

 

691

1. Mokymų metu paaugliai įgijo žinių, kaip elgtis sudėtingomis gyvenimo situacijomis, kaip padėti bendraamžiui krizėje.

2. Muzikos terapija. Įgijo psichologinių žinių, subūrė savitarpio pagalbos grupę.

5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

1. Vaikai

 

2. Vaikai

 

 

 

3. Vyresniųjų klasių berniukai

 

 

4. Specialiųjų poreikių turintys vaikai

 

1758

 

138

 

 

 

704

 

 

 

71

1. Vaikai su sutrikusia rega lankėsi regėjimo atstatymo mankštose.

2. Vaikams, turintiems stuburo deformacijų, grupinių kineziterapijos užsiėmimų sudarymas ir praktinis taikymas.

3. Žinios apie ankstyvų lytinių santykių pasekmes ir žalą jaunam organizmui, atsakomybės už savo sveikatą ugdymas.

4. Stiprina ir palaiko sveikatą.

6. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo

1. Neįgalieji

 

 

 

2. Gyventojai

 

3. Vaikai

135

 

 

 

1440

 

495

1. Projekto metu fizinio aktyvumo pagalba siekta padėti žmonėms įveikti skausmą, mokėsi tausoti sąnarius.

2. Fizinio aktyvumo užsiėmimai, mankštos, žaliavalgystė.

3. Sveikos gyvensenos įgudžių formavimas, fizinio aktyvumo užsiėmimai.

7. Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

Sutrikusio vystymosi vaikai

65

Išmoko, kaip taisyklingai valyti dantukus, burnos higienos įgūdžių.

8. Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

1. Miesto gyventojai

 

 

 

 

2. Miesto gyventojai

 

 

 

3.   Būsimos mamos ir tėvai

 

4. Paaugliai ir jaunimas iki 23 metų

 

5. Pedagogai

 

 

6. Neprigirdintieji

57 000

 

 

 

 

57 000

 

 

528

 

 

702

 

 

47

 

 

26

1. Vykdyta 18 TV laidų „Jūsų sveikatai“, kurių  metu bendruomenė informuota, kaip apsisaugoti ir kovoti su ligomis, propaguotas sveikas gyvenimo būdas. 

2.  Radijo stotyje FM99  transliuojamos 42 laidos apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių prevenciją bei rūpinimąsi savo sveikata.

Projekto metu siekiant padėti pasirengti gimdymui, motinystei ir tėvystei organizuotos paskaitos.

4. Paskaitytos 26 paskaitos, kurias  išklausė 702 merginos. Suteiktos 108 individualios konsultacijos.

5. Sveikos gyvensenos ugdymas mokyklos bendruomenėje (18 renginių).

6. Integravimas į visuomenę.

9. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

 

 

 

10. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos

Gyventojai

57 000

Ištirtas Dailidės ežerėlio vanduo prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites. Pastatytas informacinis stendas.

11. Triukšmo prevencijos

 

 

 

12. Kitų sričių visuomenės programos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

 

Eil. Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas

Įgyvendintų informavimo ir viešinimo priemonių skaičius

Paviešintų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

1

2

3

4

1.

Pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radiją, spaudoje, per naujienų agentūras, spaudos konferencijas

Spauda – 39

Radijas – 46

Televizija – 23

12

7

9

2.

Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai, konkursai ir supažindinimas su savivaldybės visuomenės sveikatos programomis šalyje ir užsienyje

Informaciniai ir mokomieji

 renginiai – 19,

konferencijos – 1,

seminarai – 4

6

 

1

2

3.

Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams ir vykdytojams

 

 

4.

Spausdinti ir elektroniniai leidiniai

41

4

 

5.

Aiškinamieji ir informaciniai stendai

4

4

6.

Išorinės ženklinimo priemonės programos įvaizdžiui formuoti

 

 

7.

Savivaldybės interneto portalas

6

4

8.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų tyrimų (įvertinimo) medžiaga

 

 

9.

Kitos priemonės (įrašyti)

2

 

 

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

Eil. Nr.

Problemos, susijusios su Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos administravimu

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldybės visuomenės sveikatos programų rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą

1.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų neužtenka finansuoti visus pateiktus projektus arba jie būna finansuojami tik dalinai.

 

 

 

––––––––––––––––

Į pradžią