Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-11 2014-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 2014 m. sausio 30 d. Nr. T-11

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-11

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

          1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Surinkta lėšų, Lt

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

303 757,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

44 185,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

89 328,0

 

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

0,0

 

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

437 270,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

0,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

0,0

(1 009,0**)

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7)

0,0

(1 009,0**)

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)

437 270,0

(1 009,0**)

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

87 454,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

15 989,0

(5 551,0**)

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11)

103 443,0

(5 551,0**)

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

349 816,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

28 339,0

(108 532,0**)

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14)

378 155,0

(108 532,0**)

 

          2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Lt

2.1.

Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

 

2.1.1.

0,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės

 

2.2.1.

0,0

 

Iš viso

 

0,0

 

          3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Lt

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

97 102,0

 

          4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Lt

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

 

4.1.1.

Dviračių, pėsčiųjų ir kito bevariklio transporto takų priežiūros darbams finansuoti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. Priemonė finansuojama vykdant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-29 sprendimu Nr. T-261 patvirtintą Alytaus miesto aplinkos oro kokybės programą, kurios įgyvendinimo priemonių plane viena iš transporto sistemos atnaujinimo priemonių yra bevariklio transporto infrastruktūros plėtra ir priežiūra.

Priemonė buvo vykdoma pagal su VšĮ „Alytaus parkai“ sudarytą sutartį.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-06-05.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-08.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

buvo įvykdyta 7 923 m ilgio arba apie 20 tūkst. m2 ploto miesto pėsčiųjų ir dviračių takų su poilsio aikštelėmis priežiūra (valymo ir takų kraštų šienavimo darbai).

6 200,0

4.1.2.

Aplinkos apsaugos priemonei – Dviračių takų Jaunimo parke remontui finansuoti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir Miesto ūkio skyriai bei VšĮ „Alytaus parkai“. Priemonė buvo vykdoma, organizavus viešuosius pirkimus pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ sudarytą sutartį.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-07-19.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-08-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Jaunimo parke buvo užtaisyta 270 m2 dviračių takų išdaužų bei įrengta 1 100 m2 4 cm storio dangos.

70 000,0

4.1.3.

Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore, surinkimo ir šalinimo darbams, atliekamiems tik pavasario laikotarpiu, finansuoti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. Priemonė buvo finansuojama vykdant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-29 sprendimu Nr. T-261 patvirtintos Alytaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 priemonę, kurioje numatyta surinkti po žiemos sezono smėlį ir purvą, valyti nuo kelkraščių susikaupusias žemes.

Priemonė buvo vykdoma kovo mėn. pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Raguvilė“ sudarytą sutartį.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-03-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Pavasario laikotarpiu (kovo mėn.) atlikti smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore, surinkimo iš miesto gatvių valymo ir šalinimo darbai. Surinkta apie 100 t teršalų.

10 000,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

4.2.1.

Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-04-12.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-09-24.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš AB „Plasta“ nupirkta 646 vnt. 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti, kurie išplatinti miesto švietimo įstaigoms pavasarį ir rudenį organizuojamų apsivalymo talkų metu.

1 996,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru bei UAB „Metaloidas“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-04-04.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-07.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Organizuojant grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) naudodama sorbentus sutvarkė ir išvalė 10 užterštų miesto teritorijų. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo perduota 109,5 kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų. Bendrovė pagal su savivaldybe sudarytą sutartį priima šias medžiagas laikinai saugoti ir perduoda atliekų tvarkytojui.

3.1. AB „Metaloidas“ iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų išvežė ir perdavė atliekų tvarkytojams 21,6 t bešeimininkių padangų atliekų.

2 524,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72,6*)

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.4.1.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį monitoringo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidrogeologija“.

2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-156 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens 2012–2015 metų monitoringo (stebėsenos) programą.

Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-01-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2013 metų ataskaita.

25 289,0

4.4.2.

Buvusios Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių užterštos teritorijos Santaikos g., Alytuje, papildomų ekogeologinių valytino sklypo tyrimų atlikimo bei užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo projektui dalinai finansuoti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Priemonė buvo vykdoma, organizavus viešuosius pirkimus pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Grota“ sudarytą sutartį.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-15.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-07-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Aplinkos ministerija pagal su Alytaus miesto savivaldybės administracija 2013-06-05 pasirašytą dotacijos teikimo sutartį Nr. SR-659 skyrė savivaldybei 53 900,0 Lt tikslines dotacijos lėšas Buvusios Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių užterštos teritorijos, Santaikos g., Alytuje, papildomų ekogeologinių valytino sklypo tyrimų atlikimo bei užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo projektui. 30 procentų šio projekto vertės dalinai finansuoti buvo panaudotos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.

Parengta:

1. Buvusios naftos produktų bazės ir jos gretimybių teritorijos užterštos laisvaisiais naftos produktais Alytuje, Santaikos g., papildomo ekogeologinio tyrimo ataskaita;

2. Alytuje, Santaikos gatvėje buvusioje naftos produktų bazėje ir jos gretimybėse naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo planas.

23 177,0

4.4.3.

Priemonėms (kuro perpylimo siurblys), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti.

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-06.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-05-08.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Organizavus viešuosius pirkimus nupirktas kuro perpylimo siurblys YTB60.

Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas išsiliejusiems naftos produktams, tepalams ir pan. valyti iš vandens ir grunto. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje. Nupirktas kuro perpylimo siurblys leis greičiau pašalinti iš pažeisto avarijos metu degalų bako kurą, tai sumažins aplinkos užteršimo galimybę iki minimumo, kompleksiškai naudojant absorbentus.

4. Įsigyta įranga ar prekės:

Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko biraus kuro perpylimo siurblį YTB60, kurį perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

Siurblys YTB60 Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti perduotas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimu Nr. T-202 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013 m. sutvarkė ir išvalė 10 užterštų miesto teritorijų.

550,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.5.1.

Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti:

 

 

4.5.1.1.

Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosaugos reportažai žiniose

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

parengtas ir Dzūkijos televizijos transliuotas socialinis klipas apie transporto priemonių statymą ant žaliųjų vejų.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

1 500 ,0

4.5.1.2.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke“

 

 

1. Priemonės vykdytoja – Metelių regioninio parko direkcija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-06-28.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

projekte dalyvavo Alytaus Panemunės ir Piliakalnio pagrindinių mokyklų 59 mokiniai ir 5 mokytojai. Mokiniai susipažino su Gamtos mokykla Metelių regioniniame parke, su parko gamtinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, dalyvavo užsiėmimuose „Miško ekosistemų pažinimas – sumedėję augalai“, keliavo pažintiniu taku „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

1 000,0

4.5.1.3.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Renginiai, skirti Europos judriajai savaitei

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-02.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

organizuoti renginiai, skirti Europos judriajai savaitei paminėti:

3.1. rugsėjo 20 dieną vyko koncertas, šunų paroda, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologijos centro augintinių pasirodymas, buvo žymimi miestelėnų asmeniniai daiktai;

3.2. vyko masinis dviračių žygis miesto gatvėmis;

3.3. vyko konkursai, kas lėčiau įveiks trasą dviračiu ir kas greičiau įveiks kliūčių ruožą, dviračių lenktynės.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

1 500,0

4.5.1.4.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „Pažinkime ir įamžinkite Alytaus gamtą 2“

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus jaunimo centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-03.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Alytaus jaunimo centre ir Alytaus kolegijoje pristatyta fotografijos darbų paroda „Alytaus miesto gamta“;

3.2. parengtas leidinio apie Alytaus gamtą turinys ir planas.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

800,0

4.5.1.5.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Gamta ir mes“

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-07-02.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. miesto bendrojo lavinimo mokiniams suorganizuota mokomoji pažintinė ekskursija į Žuvinto biosferos rezervatą;

3.2. viena pažintinė ekskursija dviems grupėms į Dzūkijos nacionalinį parką;

3.3. 1 mokomoji pažintinė ekskursija Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniu mokomuoju taku;

3.4. iš viso ekskursijose dalyvavo 15 Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir 83 mokiniai.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

1 410,0

4.5.1.6.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-07-03.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams, VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojams pasaulinės Aplinkos apsaugos dienos proga organizuota išvyka į Aukštadvario regioninį parką. Išvykos dalyviai lankytojų centre buvo supažindinti su Karališkuoju vieškeliu, aplankė Velnio duobę, užkopė į kairiajame Verknės krante stūksantį Aukštadvario piliakalnį, atsigaivino neišsenkančiu Verknės šaltinio vandeniu.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

700,0

4.5.1.7.

Aplinkosaugos švietimo projektas – informacinių stendų atnaujinimas Alytaus Jaunimo ir Kurorto parkuose

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-05-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Jaunimo ir Kurorto parkuose atnaujinti du informaciniai stendai (stenduose nurodyta naudinga informacija lankytojams apie parkuose nutiestus dviračių takus, lankomus objektus, parkuose esančių skulptūrų pavadinimai, žemėlapiai ir kt.).

1 250,0

 

 

4.5.1.8.

Aplinkosaugos švietimo projektas – radijo laidos „Žaliasis kanalas“

 

1. Priemonės vykdytoja – uždaroji akcinė bendrovė Alytaus radijas.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-01-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-10.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. sukurtos ir transliuotos radijo laidos „Žaliasis kanalas“ aktualiomis aplinkosaugos temomis;

3.2. parengti ir radijo stoties FM99 transliuoti reklaminiai garso anonsai: pasaulinei Žemės dienai paminėti, garso anonsas „Aš žalias“, garso anonsas, skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“, garso anonsas „Aš rūšiuoju atliekas“.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

 4 000,0

4.5.1.9.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus kolegijos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus kolegija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-01-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. suorganizuota praktinė-pažintinė ekskursija Alytaus kolegijos studentams į Lietuvos energetikos institutą Kaune;

3.2. suorganizuotas informacinio lankstinuko, plakato konkursas „Rūšiuok atliekas – mylėk gamtą“;

3.3. 2013-03-17 Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-pažintinė konferencija „Europos energetikos technologijų ir inovacijų politikos apžvalga. Atsinaujinančių energijos išteklių novatoriškų technologijų vystymosi strategijos aptarimas“.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

1 500,0

4.5.1.10.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas

 

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-20.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-04-19.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. penktą kartą mokykloje organizuotas gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;

3.2. gamtos mokslų mokytojams organizuotas seminaras apie mokyklų ir Žuvinto biosferos rezervato darbuotojų bendradarbiavimą, rezervato panaudojimą ugdymo procese – kaip kitą edukacinę aplinką;

3.3. mokykloje suorganizuota mokinių darbų–fotografijų paroda „Paukščiai“.

500,0

4.5.1.11.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Alytus Žemės delne“

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-03-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. kovo 20 dieną Rotušės aikštėje organizuota akcija „Alytus – Žemės delne“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. Akcijoje dalyvavo 1000 pradinių klasių mokinių;

3.2. savivaldybės II aukšto fojė kovo 20 dieną atidaryta mokinių fotografijų paroda „Mano miestas – Alytus“.

1 200,0

4.5.1.12.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Pažinkime Dzūkijos saugomas teritorijas“

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Putinų gimnazija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-18.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-11-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. organizuotos pažintinės ekskursijos į Žuvinto biosferos rezervatą ir Metelių regioninį parką;

3.2. ekskursijose dalyvavo 100 gimnazistų.

800,0

4.5.1.13.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą

 

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-20.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. organizuota integruota gamtos mokslų pamoka–išvyka į Kėdainių akcinę bendrovę „Lifosa“;

3.2. organizuota integruota gamtos mokslų pamoka Metelių regioniniame parke „Gražu tai, kas natūralu ir žmogaus nepakeista“;

3.3. organizuota akcija – reklaminio lipduko „Taupykime elektros energiją“ kūrimas mokykloje;

3.4. organizuota netradicinio ugdymo diena, ekologinis žygis „Darom 2013“.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2014 m.

900,0

4.5.1.14.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Gamta aplink mus“

 

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Jotvingių gimnazija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-19.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. gimnazistams organizuotos pažintinės mokomosios ekskursijos ir žygiai į Dzūkijos nacionalinį parką, Vidzgirio botaninį draustinį, Laimučio Januškevičiaus arboretumą, Punios šilą, Gulbynės ornitologinį draustinį, Alytaus miesto sodą, Jaunimo parką;

3.2. gimnazistai dalyvavo nacionalinėje ekologinėje akcijoje „Kamštelių vajus“, nacionaliniame projekte „Mes rūšiuojam“, UAB „Dzūkijos vandenys“ organizuojamame konkurse.

800,0

4.5.1.15.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Medžiai mieste“

 

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-20.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-11-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. vykdomi miesto medžių stebėjimai, kaupiama informacija;

3.2. Alytaus viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filiale organizuota fotografijų paroda;

3.3. mokiniams organizuota išvyka į Kauno marių regioninį parką. Mokiniai aplankė Dubravos miške pažintinį taką, Tado Ivanausko namą-muziejų Obelynėje.

1 000,0

4.5.1.16.

Aplinkosaugos švietimo projektas „Tausokime ir keiskimės“

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-20.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-06-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. mokiniai kūrė ir platino atmintines apie atliekų rūšiavimą;

3.2. mokiniai rūšiavo popierių savo pagamintuose konteineriuose;

3.3. mokiniai sukūrė filmuką „Šiukšlių miestelis“, kurį pristatė tėvams renginyje „Mokomės kartu“;

3.4. aktyviausiems mokiniams organizuota išvyka į UAB „Ekobazė“.

700,0

4.5.2.

Aplinkosauginiams renginiams finansuoti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2013 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-06-03.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirktas 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.

3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį su IĮ „Diza“ išleistas fotografijų leidinys „Alytaus miesto 2013 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ su kompaktinėmis plokštelėmis (40 vnt.).

3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirktos 100 Lt vertės dovanų kortelės, gėlės.

3.4. 2013-09-30 organizuota Alytaus miesto 2013 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, dovanų kortelės, leidiniai, gėlės.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konkursinę apžiūrą planuojama organizuoti 2014 m.

5 540,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

 

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti):

 

 

 

 

4.6.1.1.

Medžių ir krūmų sodinukų, gėlių daigų įsigijimas ir apželdinimas

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-04.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Organizavus viešuosius pirkimus pagal pasirašytas sutartis iš Tomo Pankos medelyno, VĮ Alytaus miškų urėdijos, Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio, VšĮ „Alytaus parkai“ miesto teritorijai apželdinti nupirkti medžių, krūmų ir rožių sodinukai.

4. Įsigyta įranga ar prekės:

Iš Tomo Pankos medelyno nupirkta 3 507 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (iš to sk. paprastojo klevo glaustašakė f. „Columnare“ – Acer platanoides „Columnare“ (0,20-0,25 kamieno apimtis 1 m aukštyje su suformuotu šaknų gumulu) – 36 vnt. ir 36 komplektai po 3 vnt. kuolų jiems pritvirtinti).

Iš VĮ Alytaus miškų urėdijos nupirkta 552 vnt. medžių ir krūmų sodinukų.

Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 348 vnt. rožių sodinukų.

Iš VšĮ „Alytaus parkai“ nupirkta 50 vnt. baltų rožių sodinukų, kuriais apželdinta 13 lauko gėlinių Rotušės aikštėje.

64 121,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13 885,84*)

4.6.1.2.

Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-04-04.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-11-12.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja – UAB „Ordo“ sudaryta sutartis. UAB „Ordo“ iš Tomo Pankos medelyno parvežė 36 vnt. klevų sodinukų (kamieno apimtis metro aukštyje 0,20–0,25 m su suformuotu šaknies gumulu) ir po 3 vnt. kuolų kiekvienam jų pritvirtinti bei 17 vnt. kalninės pušies sodinukų (0,8–1,0 m aukščio su suformuotu šaknų gumulu).

Minėta bendrovė gegužės mėn. S. Dariaus ir S. Girėno g. šaligatvyje pasodino 36 vnt. klevų ir kiekvieną jų pritvirtino 3 kuolais (duobės iškasimas, užpylimas augaliniu sluoksniu, laistymas, kuolų įkalimas ir medžių pririšimas prie jų bei žolės pasėjimas, jeigu reikia šaligatvio atkūrimas pagal esamą dangą) bei lapkričio mėn. prie Laisvės Angelo aikštės pasodino 17 vnt. kalninės pušies sodinukų (duobės iškasimas, užpylimas augaliniu sluoksniu, laistymas, žolės pasėjimas, jeigu reikia, šaligatvio atkūrimas pagal esamą dangą).

15 019,0

4.6.1.3.

Pasodintų medžių priežiūra

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611) naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais – VšĮ „Alytaus parkai“, UAB „Ordo“ sudarytos sutartys.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-04-05

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-12-04.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Pagal 2010 metais sudarytas sutartis buvo vykdomi Birutės g. pasodintų 36 klevų, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 1 liepos, Sudvajų g. – 1 kaštono, Statybininkų g. – 33 liepų priežiūros darbai.

Pagal 2011 metais sudarytas sutartis buvo vykdomi Statybininkų, Volungės, Likiškėlių, A. Jonyno g. pasodintų 98 liepų, Volungės, Likiškėlių g. – 139 kalninių pušų, Jotvingių g. – 8 gudobelių, šalia Vilties g. 24 – 12 liepų, šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro – 19 liepų, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 2 liepų, Pirmojo Alytaus aikštėje – 1 liepos priežiūros darbai.

Pagal 2012 metais sudarytą sutartį buvo vykdomi A. Jonyno g. pasodintų 20 liepų, Lauko g. – 12 liepų, Varėnos g. – 720 vnt. žvilgančiojo kaulenio sodinukų priežiūros darbai.

43 007,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Pavojų keliantiems medžiams šalinti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju UAB „Aplinkos darbai“ sudarytos sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-07-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-09-19.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

Medžiai išpjauti išraunant kelmus Alytaus miesto bendrojo naudojimo teritorijose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. 2013 m. iškirsta 128 vnt. medžių. UAB „Aplinkos darbai“ apmokėta už 2013 m. atliktus darbus.

46 361,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4.

Želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti (miesto medžių, kurių priežiūros periodas pasibaigęs, patręšimas mineralinėmis trąšomis)

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2013-03-15.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-04-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

patręšta 226 vnt. naujai pasodintų medelių kompleksinėmis trąšomis Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Margio, Sudvajų, Rūtų ir A. Juozapavičiaus gatvėse.

1 400,0

4.6.5.

Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2009-04-22.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-11-19.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:

3.1. vadovaujantis Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215) pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 metų programą buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena, pateikta 2013 m. ataskaita bei parengta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programa;

3.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-270 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programa.

 4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – organizavus viešuosius pirkimus, planuojama Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėseną tęsti vykdyti 2014 m.

18 303,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

353 047,0

 

 5. Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Lt

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

(1.8-2)

0,0

(1 009,0**)

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3)

6 341,0

 (5 551,0**)

5.3.

Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė

(1.15-4)

25 108,0

(108 532,0**)

5.4.

Iš viso

31 449,0

(115 092,0**)

 

¬ – Nors priemonė buvo įgyvendinta 2013 m., tačiau už jos vykdymą, trūkstant lėšų, 2013 metais liko neapmokėta dalis lėšų (pažymėtos žvaigždutės simboliu). Už priemonės vykdymą bus apmokėta 2014 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 

¬¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

______


____________________

Į pradžią