Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-283 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1, 2, 3 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T-283

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 261 ir 264 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2013-12-12 teikimą Nr. VD-946, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

 

2. Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

 

3. Neteko galios.

2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

 

4. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

4.1. 2008-05-29 sprendimo Nr. T-114 „Dėl komisijos sudarymo“ 3 punktą.

4.2. 2011-05-05 sprendimo Nr. T-123 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės žemės nuomos sąlygų vertinimo komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 19 d.

sprendimu Nr. T-283

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

                      Neteko galios.

                      2015 m. birželio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-192 redakcija

Į pradžią