Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-281 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL METŲ MOKYTOJO PREMIJOS KANDIDATŲ ATRANKOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2013 m. gruodžio 19 d.   Nr. T-281

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2562 patvirtintų Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-285 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-285 redakcija

 

                      3. Pripažinti netekusiais  galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimą Nr. T-291 ,,Dėl Metų mokytojo premijos kandidatų atrankos Alytaus miesto savivaldybėje komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią