Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-270 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr. T-270

 

 

 

 

UŽSAKOVAS:                         ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

PROGRAMĄ PARENGĖ:      VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO

                                                     KAUNO BOTANIKOS SODAS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

Programą parengė:

 

VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotoja dr. Vilija Snieškienė

VDU Kauno botanikos sodo mokslo darbuotoja dr. Antanina Stankevičienė

ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programoje (toliau – Programa) nustatomas programos tikslas, nubrėžiami pagrindiniai uždaviniai šiam tikslui pasiekti ir pateikiamos priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti.

          2. Ši programa parengta penkeriems metams, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos tvirtinimo“, siekiant surinkti duomenis ir kitą informaciją apie Alytaus miesto savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, kad būtų galima tinkamai įvertinti jų būklę, valdyti ir ją prognozuoti.

          3. Rengiant programą vadovautasi Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025), Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių (Žin., 2001, Nr. 90-3144) nuostatomis, Bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 2007, Nr. 76-3035), atsižvelgta į Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos rezultatus (pagal 2009–2013 metų programą), mokslo ir studijų institucijų įvairiuose šalies miestuose atliktų želdynų ir želdinių būklės stebėjimų duomenis ir išvadas.

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

          4. Alytaus miesto rekreaciniuose ir apsauginiuose (gatvių) želdynuose auginama įvairių rūšių ir morfologinių formų (veislių) introdukuoti sumedėję augalai. Dalis šių augalų sėkmingai išlaikė ilgų dešimtmečių išbandymus, kiti – naujai sodinami, dar stebimi. Dauguma jų visiškai atsparūs mūsų šalies klimato sąlygoms ir gali būti plačiai auginami dekoratyviuose želdynuose. Alytaus miesto rekreaciniuose ir gatvių želdynuose auga daugiau kaip 100 taksonų sumedėjusių augalų. Kasmet pasodinama naujų rūšių ir/ar veislių sumedėjusių augalų gatvių želdiniuose ir dar daugiau – rekreaciniuose želdynuose. Miesto gatvių apsauginiuose želdiniuose sąlygos medžiams augti yra nevienodos. Net toje pačioje gatvėje, skirtingose jos atkarpose, sąlygos gali labai skirtis. Vienose gatvėse želdiniai sudaro žalias juostas, esančias už pėsčiųjų tako, viduryje važiuojamosios dalies, medžiai auga 2–4 m pločio pievoje arba tiesiog šalia gatvės. Čia žemė aplink šaknis mažiau suplūkta, medžiai gauna daugiau drėgmės, o žiemos metu ant šaknų mažiau patenka barstomos druskos. Tačiau daugumos didžiųjų miestų magistralinių gatvių želdinius sudaro medžių (rečiau krūmų) eilės, pasodintos tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako, kur šaknų sistema iš dalies arba visai uždengta dirbtine danga (betonu, asfaltu ir kt.), jaučiamas nuolatinis drėgmės trūkumas. Nepalankių augimo sąlygų nualinti augalai tampa neatsparūs biotiniams veiksniams, t. y. patogeniniams mikroorganizmams ir kenkėjams. Želdynams mieste neigiamą įtaką daro suplūktas dirvožemis, užterštas gruntas, dulkės, dūmai, oro tarša.

          Alytuje pastaraisiais metais mieste vykdoma daug gatvių, skverų ir aikščių pertvarkymo darbų. Jų metu sodinama daug naujų augalų: prie gatvių sodinami kelių veislių, pritaikytų gatvių sąlygoms, augalai; skveruose ir parkuose sodinama įvairių introdukuotų rūšių medžių ir krūmų. Detalūs sumedėjusių augalų būklės tyrimai – prisitaikymas prie konkrečios vietos aplinkos sąlygų, augalų ligų bei kenkėjų dinamika, naujų rūšių ir veislių prisitaikymas miesto sąlygoms buvo pradėti 2009 m., vykdant Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 m programą. Želdynų ir želdinių stebėsena turėtų būti atliekama ilgą laiką, nes keičiantis klimato sąlygoms ir stiprėjant antropogeniniam poveikiui, tik per keliasdešimties metų, galima nuspręsti apie atskirų augalų rūšių ar veislių tinkamumą augti konkretaus miesto želdynuose.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

 

          5. Programos tikslas – gauti patikimus duomenis, kurie leistų nustatyti želdynų ir želdinių būklės kitimo tendencijas ir pagrįsti priemones, užtikrinančias želdynų ir želdinių būklės gerėjimą.

          6. Programos pagrindinai uždaviniai tikslui pasiekti:

          6.1. išaiškinti želdynų ir želdinių būklės pablogėjimo priežastis atsižvelgiant į želdynų ir želdinių funkcinę paskirtį, išsidėstymą skirtingo žmogaus poveikio zonose;

          6.2. stebėti ir vertinti želdynų ir želdinių būklės kaitą dėl didelių rekreacinių apkrovų ir apsauginiuose želdynuose (gatvėse);

          6.3. vertinti želdynų ir želdinių būklės kaitą dėl grybinių ligų ir kenkėjų, žmogaus neigiamos veiklos poveikio; stebėti želdinių kenkėjų ir ligų atsiradimą ir plitimą;

          6.4. nustatyti medžių ir krūmų rūšis ir veisles (formas), atspariausias klimato poveikiams, pavojingiems kenkėjams ir ligoms, rekreacinėms apkrovoms, transporto poveikiui;

          6.5. kontroliuoti naujai pasodintų želdinių rūšių ir veislių tinkamumą konkrečioms vietos sąlygoms, prigijimą, jų būklę, nustatyti želdinių (skirtinguose pagal atliekamas funkcijas želdynuose) žuvimo faktorius;

          6.6. vertinti introdukuotų stambių (nuo 16 cm apimties 1 m kamieno aukštyje) sodmenų prisitaikymą vietinei aplinkai;

          6.7. pagal stebėsenos duomenis parengti rekomendacijas Alytaus miesto želdinių įveisimui, priežiūrai ir ilgaamžiškumui;

          6.8. platinti informaciją apie savivaldybės želdynų ir želdinių stebėseną.

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

          7. Programos įgyvendinimo priemonės pateiktos programos priede Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonių planas.

          8. Savivaldybė, vadovaudamasi programos priede išvardytomis priemonėmis, rengia savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planą, kuriame nustato minimalų stebėjimo objektų skaičių, stebėjimo laiką, periodiškumą, išsidėstymo schemą Geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) pagrindu. Parengiamas miesto želdynų stebėsenos žemėlapis (pagal želdynų ir želdinių inventorizacijos žemėlapį).

          Pasirenkant stebėjimų vietas, buvo vadovautasi principu, kad jos būtų išsidėsčiusios po visą miestą ir atspindėtų skirtingas funkcijas atliekančių želdinių būklę, būtų skirtingo žmogaus poveikio zonose.

          Priemonių plane nurodomi programos uždaviniai ir uždavinio sprendimo priemonės. Programos įgyvendinimo priemonės pateiktos programos priede. Nurodomi stebimi parametrai bei vertinimo metodikos, stebėjimo vietų skaičius, jų išsidėstymo koordinatės GIS  pagrindu, stebėjimų laikas, periodiškumas.

          GIS koordinatės nurodo parko ar skvero centrą arba gatvės vidurį, vertinant atstumą nuo jos pradžios iki galo.

          Sumedėjusių augalų būklė bus vertinama gatvėse, parkuose ir skveruose, nurodytose kiekvieno uždavinio sprendimo priemonių plane. Bus nustatomas pažeistų augalų vidutinis pažeistumo balas stebėjimo objekte ir dirvožemio būklės pokyčiai, naudojant tarptautines miškų monitoringo bei dirvožemio tyrimų metodikas, kurios nurodytos programos įgyvendinimo priemonių plane.

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI

 

          9. Sukaupti reikiamą informaciją apie želdynų ir želdinių būklę.

          10. Paruošti rekomendacijas įkuriant, pertvarkant, prižiūrint želdynus ir želdinius, pagrįstas želdynų ir želdinių būklės vertinimo rezultatais.

          11. Bus sudarytos sąlygos spręsti šias gamtinės aplinkos problemas, susijusias su želdynais ir želdiniais:

          11.1. natūralios kraštovaizdžio struktūros pokyčių dėl vertingiausių kraštovaizdžio kompleksų (želdynų) nykimo, ekologinės, estetinės vertės mažėjimo dėl ūkinės veiklos ir rekreacinės apkrovos;

          11.2. biologinės įvairovės nykimo ir neracionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimo;

          11.3. invazinių augalų ir gyvūnų rūšių, keliančių pavojų biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai, plitimo;

          11.4. dirvožemio kokybės urbanizuotose teritorijose prastėjimo dėl didėjančios dirvožemio antropogeninės fizinės ir cheminės taršos;

          11.5. kiekvienų metų pabaigoje bus pateikiama ataskaita apie nustatytus augalų būklės bei dirvožemio pokyčius.

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

 

          12. Pagrindiniai programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

          12.1. kasmet gaunami duomenys, leidžiantys vertinti želdynų ir želdinių būklę ir jos pokyčius;

          12.2. pagrindžiamos introdukuotų medžių ir krūmų (skirtų urbanizuotoms teritorijoms želdinti) veisimo prielaidos;

          12.3. pagrindžiamas medžių ir krūmų asortimentas, sudarytas urbanizuotoms teritorijoms;

          12.4. prognozuojama grybinių ligų ir kenkėjų populiacijos apimtis, sudaromos sąlygos šios informacijos pagrindu veiksmingai naudoti prevencijos ir kenkėjų ar ligos sukėlėjų populiacijos mažinimo priemones;

          12.5. nustatomas druskų, naudojamų sniegui ir ledui tirpdyti, poveikis želdiniams.

 

 

__________________________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės

stebėsenos 2014–2018 metų programos priedas

 

                      ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014– 2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

 

                      Uždavinys Nr.1. Vertinti želdynų ir želdinių būklės kaitą dėl grybinių ligų ir kenkėjų bei žmogaus neigiamos veiklos poveikio

                      Vertinimo metodika

          1 lentelėje nurodytose stebėjimo vietose medžių lajos būklės pablogėjimo požymiai – lapų dechromacijos ir defoliacijos, lapų nekrozės ir infekcinių ligų intensyvumas, kenkėjų gausa bus vertinami kiekvienais metais tuo pačiu metu rugpjūčio mėn. penkių balų skalėmis nuo 1 iki 5:

          1 balas – sąlyginai sveiki – defoliacija, lapų nekroze pažeista iki 10% lapijos, pavienės dėmės, pažeista iki 10% lapijos, pavieniai kenkėjai;

          2 balai – silpnai pažeisti – defoliacija, lapų nekroze pažeista 11–30% lapijos, dėmių daug, pažeista iki 30% lapijos, kenkėjų negausu;

          3 balai – vidutiniškai pažeisti – defoliacija, lapų nekroze pažeista 31–60% lapijos, dėmių daug, pažeista iki 60% lapijos, kenkėjų gausu.

          4 balai – stipriai pažeista – defoliacija, lapų nekroze pažeista 61–80% lapijos, dėmių labai daug, pažeista iki 80% lapijos, kenkėjų labai gausu. Augalas skursta.

          5 balai – defoliacija, lapų nekroze pažeista 81–100% lapijos, dėmių labai daug, pažeista iki 100% lapijos, kenkėjų labai gausu. Augalas žuvęs.

          Kamienų būklė bus vertinama penkių balų skalėmis nuo 1 iki 5:

          1 balas – sąlyginai sveiki – pažeista iki 10% kamieno ploto;

          2 balas – 11–25% šakų ar kamieno paviršiaus pažeista: mechaniniai pažeidimai; nekrotizuota, sutrūkinėjusi žievė; gali būti pavieniai grybų vaisiakūniai;

          3 balai – pažeista 26–60% šakų ar kamieno paviršiaus (mechaniniai pažeidimai; nekrotizuota, sutrūkinėjusi žievė, gali būti grybų vaisiakūnių). Viso medžio prieaugis mažas.

          4 balai – pažeista daugiau kaip 61% šakų ar kamieno paviršiaus (mechaniniai pažeidimai; nekrotizuota, sutrūkinėjusi žievė, gali būti grybų vaisiakūnių). Medis labai blogos būklės.

          5 balai – šiais metais žuvęs medis.

          Bus nustatomas pažeistų medžių procentas gatvėje ir parke bei pasiskirstymas būklės klasėse.

Nurodytose gatvių vietose (taškuose) bus imami reprezentatyvūs vidutiniai lapų pavyzdžiai (cheminių elementų N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl) nustatymui  ir dirvožemio ėminiai rūgštingumui (pH) bei suminėms metalų koncentracijoms nustatyti. Šie tyrimai bus atliekami įteisintais standartiniais metodais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.

          Taip pat bus įvertinama pomedžio būklė: pomedžio, neuždengto drėgmei ir orui nepralaidžiomis dangomis, plotas (m²),  suplūkto pomedžio ploto procentas nuo viso pomedžio ploto.

 

 

                1 lentelė. Želdynų ir želdinių būklės kaitos dėl augalų ligų ir kenkėjų bei žmogaus neigiamos veiklos poveikio stebėsena

 

Uždavinio sprendimo priemonė

Stebimi parametrai

Stebėjimo vieta

GIS koordinatės

Stebėjimo periodiškumas visose stebėjimo vietose

Augalų ligų ir kenkėjų želdynuose stebėsena bei dirvožemio charakteristika.

Lapijos, spyglių būklė: defoliacijos, dechromacijos balas, ligų ir kenkėjų pažeidimo balas.

Kamieno būklė: mechaniniai pažeidimai, medienos puvinius sukeliančių, grybų išplitimo balas.

Dirvožemio rūgštingumas: pH nustatymas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Humuso (organinės anglies), P, K, Ca, Mg kiekis dirvožemyje.

Senamiesčio skveras*

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas*

Kurorto parkas*

Likiškių parkas

Miesto sodas *

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Rotušės aikštė

Studentų skveras*

Žuvėdrų kalvos parkas

Birutės g.*

S. Dariaus ir S. Girėno g.*

Jotvingių g.

A. Jonyno g.

A. Juozapavičiaus g.*

Kauno g.*

Margio g.*

Naujoji g.*

Pulko g.*

Putinų g.

Rūtų g.*

Sudvajų g.*

Suvalkų g.

Vilties g.

Vilniaus g.*

Žuvinto g. ir kt.

503280/6029600

500200/6028800

501480/6029700

504800/6028600

499760/6029200

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

503140/6028760

504500/6029200

500800/6031000

 

503100/6028600

502742/6028809

501460/6030582

503800/6029580

502400/6029700

503200/6028360

501420/6029600

502900/6028360

501603/6031235

 

 

502661/6028407

501812/6029553

 

501614/6029971

2014–2018

vieną–du kartus metuose visose išvardintose stebėjimo vietose.

 

 

 

 

 

 

Dirvožemio pH nustatymas kiekvienais metais nurodytose (*) gatvėse. Dirvožemio granuliometrinės sudėties nustatymas 2014 metais. Humuso (organinės anglies), P, K, Ca, Mg kiekių dirvožemyje nustatymas 2014 ir 2017 metais pasirinktose magistralinėse gatvėse bei Miesto sode ir Jaunimo parke (kontrolė).

Druskų, naudojamų sniegui tirpdyti poveikio želdiniams stebėsena

N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl kiekis lapuose. Na, Cl, kiekis dirvožemyje.

 

 

 

Lapų pažeidimai: defoliacijos, dechromacijos ir nekrozės laipsnis.

A. Juozapavičiaus g.

Kauno g.

Naujoji g.

Pulko g.

Kontrolė – Jaunimo parkas

503800/6029580

502400/6029700

501420/6029600

502900/6028360

501480/6029700

Elementų kiekio lapuose tyrimai 2014, 2016 ir 2018. Na ir Cl kiekių dirvožemyje tyrimai 2014, 2016 ir 2018 metais.

2014–2018 vieną kartą metuose visose išvardintose stebėjimo vietose.

Žmogaus veiklos neigiamo poveikio želdynams stebėsena.

Kamienų mechaniniai pažeidimai: kamieno pažeidimo balas.

Lapų sumažėjimo balas (defoliacija).

Pomedžio būklė: pomedžio, neuždengto drėgmei ir orui nepralaidžiomis dangomis plotas (m²); suplūkto pomedžio ploto procentas nuo viso pomedžio ploto.

Lajos būklė: sausų šakų kiekis (balas).

Birutės g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Jotvingių g.

A. Juozapavičiaus g.

Kauno g.

Likiškėlių g.

Margio g.

Naujoji g.

Pulko g.

Rūtų g.

Sudvajų g.

Suvalkų g.

Vilniaus g.

Vilties g.

503164/6028404

503100/6028600

502742/6028809

503800/6029580

502400/6029700

501182/6028547

503200/6028360

501420/6029600

502900/6028360

502680/6028060

501720/6028060

502661/6028407

503140/6029200

501812/6029553

2014–2018 vieną kartą metuose visose išvardintose stebėjimo vietose.

 

                      Uždavinys Nr.2. Vertinti introdukuotų sumedėjusių augalų prisitaikymą vietinei aplinkai

 

                      Vertinimo metodika

                      Introdukuotų sumedėjusių augalų prisitaikymas vietinei aplinkai vertinamas jų augavietėse – 2 lentelėje nurodytuose parkuose bei skveruose. Metinis prieaugis vertinamas, lyginant jį su sąlyginai sveiko medžio prieaugiu – geras, vidutinis ir mažas. Žydėjimas ir derėjimas vertinamas vizualiai pagal 4 balų skalę: 0 – augalas nežydi ir nedera, 1 – silpnai žydi ir dera (pavieniai žiedai ir vaisiai), 2 – vidutiniškai žydi ir dera (iki 50% žiedų ir vaisių, lyginant su gausiu vieno ar kito augalų taksono žydėjimu ir derėjimu), 3 – gausiai žydi ir dera. Šalčio pažeidimai: pumpurų, ūglių, žievės pažeidimai – 0 – be pažeidimų, 1 – silpnai pažeisti, 2 – vidutiniškai pažeisti, 3 – stipriai, 4 – augalas žuvęs. Įvertinti medžių būklę pagal aukščiau aprašytas metodikas.

 

                      2 lentelė. Introdukuotų sumedėjusių augalų prisitaikymo vietinei aplinkai stebėsena

 

Uždavinio sprendimo priemonė

Stebimi parametrai

Stebėjimo vieta

GIS koordinatės

Stebėjimo periodiškumas visose stebėjimo vietose

Introdukuotų medžių ir krūmų prisitaikymo prie vietinės aplinkos stebėsena.

Medžių ir krūmų gyvybingumo rodikliai: metinis prieaugis, žiedų, sėklų ar vaisių gausumas (balais).

Šalčio pažeidimai: pumpurų, ūglių, žievės pažeidimai (balais).

Sausros pažeidimai: lapų ir spyglių defoliacijos laipsnis.

Senamiesčio skveras

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas

Kurorto parkas

Likiškių parkas

Miesto sodas

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Rotušės aikštė

Studentų skveras

 

503280/602960

500200/6028800

501480/6029700

504800/6028600

499760/602920

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

503140/6028760

504500/6029200

500800/6031000

2014–2018 vieną kartą metuose visose išvardintose stebėjimo vietose.

 

                      3 lentelė. Naujai pasodintų sumedėjusių augalų būklės stebėsena

 

Uždavinio sprendimo priemonė

Stebimi parametrai

Stebėjimo vieta

GIS koordinatės

Stebėjimo periodiškumas visose stebėjimo vietose

Rekreaciniuose želdynuose ir prie gatvių naujai pasodintų augalų būklės stebėsena.

 

 

 

 

 

 

Dirvožemio po naujai pasodintais dideliais (3,5 m ir daugiau) medžiais (liepomis, kaštonais ir kt.) stebėsena.

Lajos būklė: sausų šakų balas.

Lapų, spyglių būklė: defoliacijos, dechromacijos ir nekrozės balas.

Kamieno būklė: mechaniniai pažeidimai; grybų pažeidimai (balas).

Dirvožemio pH, granuliometrinė sudėtis, humuso (organinės anglies), P, K, Ca, Mg kiekis dirvožemyje.

Semaniesčio skveras

Jaunimo parkas

Likiškių parkas

Miesto sodas

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Studentų skveras

Birutės g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

A. Jonyno g.

Jotvingių g.

A. Juozapavičiaus g.

Kauno g.

Likiškėlių g.

Margio g.

Naujoji g.

Rūtų g.

Sakalausko g. (Gardino g.)

Statybininkų g.

Sudvajų g.

Vilniaus g.

Vilties g.

Volungės g. ir kt.

503280/602960

501480/6029700

499760/602920

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

504500/6029200

503164/6028404

503100/6028600

501460/6030582

502742/6028809

503800/6029580

502400/6029700

501182/6028547

503200/6028360

503200/6028360

502680/6028060/

503429/6028007

500860/6028513

501720/6028060/

503140/6029200/

501812/6029553

501252/6028956

2014–2018 vieną kartą metuose visose išvardintose stebėjimo vietose.

 

 

 

 

 

 

Dirvožemio pH, granuliometrinės sudėties, humuso (organinės anglies), P, K, Ca, Mg kiekių dirvožemyje nustatymas  2014 ir 2017.

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

Į pradžią