Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-245 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO 

 

 2013  m. spalio 31 d. Nr.T-245    

Alytus

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2010, Nr. 137-7005)  2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-13 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013  metų sąmatos lentelę „(1) Programos finansavimo šaltiniai“:

                      1. Sumažinti 31 200,0 Lt 1.2 punkte numatytas surinkti lėšas ir vietoje 80 000,0 Lt įrašyti 48 800,0 Lt;

                      2. Padidinti 31 200,0 Lt 1.3 punkte numatytas surinkti lėšas ir vietoje 50 000,0 Lt įrašyti 81 200,0 Lt.

                                           

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią