Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-234 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ

KOMISIJOS SUDARYMO  

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr. T-234

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2128) 6 straipsnio 5 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 261 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės tarybos narys,

Giedrius Čereškevičius, miesto savivaldybės tarybos narys,

Dobilas Kurtinaitis, miesto savivaldybės tarybos narys,

Evelina Šerpenskaitė, miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-238 redakcija

 

Renata Vaičiukynaitė, miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vadovė.

2. Skirti:

2.1. Dobilą Kurtinaitį Peticijų komisijos pirmininku.

2.2. Eveliną Šerpenskaitę Peticijų komisijos sekretore.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-238 redakcija

 

3. Neteko galios.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią