Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-233 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. T-233

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 5 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004-12-31 įsakymu Nr. ĮV-443 patvirtinto Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 8-255; 2009, Nr. 52-2064) 12 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus Vido Simanausko 2013-09-11 prašymą Nr. 13/107 „Dėl Alytaus kultūros ir komunikacijos centro akreditacijos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

                      1. Sudaryti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro akreditavimo komisiją:

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Jonas Česonis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Vilmantas Dunderis, Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos deleguotas narys,

                      Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

                      Aldona Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos  skyriaus vedėja,

                      Aira Visockaitė,  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,

                      Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas.

2. Tvirtinti VšĮ  Alytaus kultūros ir komunikacijos centro akreditavimo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

                      3. Pripažinti  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-25 sprendimą Nr. T-138 „Dėl Kategorijų suteikimo kultūros centrams aprašo tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos           

                                                                                      2013 m. spalio 31 d­­­­­­­­.

                                                                                      sprendimu Nr. T-233

 

VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS  CENTRO AKREDITAVIMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro  akreditavimo komisijos veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Všį Alytaus kultūros centro akreditavimo komisijos (toliau – komisija) uždavinius ir funkcijas, jos teises ir pareigas, darbo organizavimą.

2. Komisiją ir jos veiklos nuostatus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba).

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu,

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-443 patvirtintu Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašu (toliau – aprašas), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Komisija sudaroma iš 7 narių. Į  jos sudėtį įeina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas.

5. Komisijos veiklos kadencija 1 metai nuo komisijos sudarymo ir patvirtinimo dienos.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos uždavinys – teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl juridinio asmens pripažinimo kultūros centru ir kategorijos suteikimo.

7. Komisijos funkcijos:

7.1. analizuoti juridinio asmens, siekiančio atitikti kultūros centrams keliamus reikalavimus, savivaldybės tarybai pateiktus akreditavimo dokumentus;

7.2. teikti savivaldybės tarybai išvadas ir siūlymus pripažinti ar nepripažinti juridinį asmenį kultūros centru;

                      7.3. teiki savivaldybės tarybai siūlymą dėl kategorijos suteikimo ar pakeitimo.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

8. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. kviesti į posėdžius juridinio asmens darbuotojus;

8.2. gauti reikiamą informaciją savo kompetencijos klausimais iš juridinio asmens, kitų savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos padalinių;

8.3. vertinti, ar juridinis asmuo atitinka kultūros centro akreditavimo reikalavimus;

8.4. teikti išvadas dėl juridinio asmens pripažinimo kultūros centru ir kategorijos suteikimo;

                      8.5. turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdžiai. Komisijos posėdžiai organizuojami siekiant juridinį asmenį pripažinti kultūros centru ir suteikti kategoriją.

10. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

11. Komisija iš savo narių renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.

12. Komisija posėdžių metu svarsto juridinio asmens pateiktus dokumentus, nurodytus tvarkos aprašo 11 punkte, vadovaujasi Kategorijų suteikimo kultūros centrams vertinimo kriterijais, nustatytais tvarkos aprašo priede ir  per 20 kalendorinių dienų ir pateikia savivaldybės tarybai išvadas.

13. Komisijos išvados priimamos visų komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko (jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas.

14. Komisijos išvados įforminamos protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

15.  Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, ekspertizių aktai ir kita) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Juridiniai asmenys, nesutinkantys su komisijos išvadomis, gali raštu kreiptis į savivaldybės tarybą su prašymu peržiūrėti komisijos išvadas.

17. Savivaldybės tarybai patenkinus juridinio asmens prašymą, šaukiamas neeilinis komisijos posėdis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                18. Savivaldybės tarybos  sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Savivaldybės taryba teikia Kultūros ministerijai informaciją apie juridinį asmenį, kuris einamaisiais metais buvo pripažintas kultūros centru (akredituotas), pertvarkytas, reorganizuotas, likviduotas arba pakeista steigėjo suteikta kategorija.

 

________________________

 

Į pradžią