Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-225 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 ir 2 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO

KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr.T-225

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 107-2688) 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266, 265 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-04-23 sprendimu, 6 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2013-09-19  teikimą Nr. VD-707(6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-266 redakcija

 

2.      Skirti 1 punktu sudarytos komisijos pirmininke Oną Balevičiūtę.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-266 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimą Nr. T-101 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią