Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-211 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ

TVIRTINIMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr.T-211

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu,  Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 (Žin., 2006, Nr. 110-4163), 20 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-248 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą T-307 „Dėl Alytaus nakvynės namų teikiamų socialinių paslaugų kainų tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T-211

 

 

ALYTAUS  NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

 

Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-248 redakcija

__________________

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

Į pradžią