Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-210 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-210

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2013, Nr. 79-3981) 16 straipsnio 4 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2013, Nr. 75-3755), 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-169, viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ įstatų 26.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Pakeisti viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ buveinės adresą iš Kauno g. 9A, Alytuje, į Studentų g. 13, Alytuje.

2.   Įgalioti Vaidą Džervienę, viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ direktorę, pateikti VĮ Registrų centrui tarybos sprendimą dėl viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ buveinės adreso pakeitimo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią