Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-206 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-38 "DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI IR VALDYMO STRUKTŪRAI" PAKEITIMO

                                                                                                            

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI IR VALDYMO STRUKTŪRAI“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-206

Alytus

 

                        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130, 2002, Nr. 45-1708, 2007, Nr. 135-5453, 2011, Nr. 164-7794) 8 straipsnio 5 dalimi ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr. T-131 patvirtintų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatų 37.16 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2013-06-12 raštą Nr. S-189 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos didžiausiam leistinam pareigybių skaičiui ir valdymo struktūrai“:

1. 1.1 papunktį – vietoje skaičiaus 44,47 įrašyti skaičių 45,47;

2. priedo – pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, skaičiaus lentelės – 10 ir sumuojamąją eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

10.

Mokytojų padėjėjas

2

 

 

11,75

                      3. priedo – pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, skaičiaus ir pareigybių, finansuojamų iš lėšų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti, skaičiaus – apibendrinamąjį įrašą ir išdėstyti jį taip:

                      „Bendras pareigybių skaičius – 45,47“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią