Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-205 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-36 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS" PAKEITIMO

                                                                                                            

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-205

Alytus

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), atsižvelgdama į Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos 2013-06-20 raštą Nr. SD-203 „Dėl pareigybių skaičiaus pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus lentelės 23 eilutę ir išdėstyti ją taip:

 

Eil. Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

23.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

43,00

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią