Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-199 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. T-199

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo  (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 6 straipsnio 5 punktu, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2008, Nr. 120-4544; 2010, Nr. 125-6376) 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu (Žin., 2003, Nr. 64-2899; Nr. 32-1016; 2006, Nr. 72-2710; 2010, Nr. 40-1903, 137-7021), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 627 patvirtintu 2013 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybėms planu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Panaudoti valstybės biudžeto asignavimus, skirtus socialinio būsto fondui plėtoti –329 tūkst. litų butams pirkti.

2.   Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti socialinio būsto pirkimą.                                                   

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią