Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-190 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS MOKESČIU NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ŽEMĖS MOKESČIU NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-190

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1192, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

         1. Nustatyti žemės mokesčiu neapmokestinamą 1000 kv. m ploto žemės sklypo dydį šiems Alytaus miesto žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai.

         2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. T-103 „Dėl žemės mokesčio mokėjimo“.

         Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią