Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr.T-187

Alytus

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

                     2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-250 redakcija

 

         2. Pripažinti  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-52  „Dėl Alytaus nakvynės namų trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią