Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-185 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeisti 1 ir 2 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS  NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-185

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2006, Nr. 91-2832; 2007, Nr. 80-3219), Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi (Žin., 1995, Nr. 104-2322), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Neteko galios.

                      2015 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-157 redakcija

 

2. Neteko galios.

                      2015 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-157 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-228 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“ ir 2012 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T-233 „Dėl naujos redakcijos Alytaus nakvynės namų nuostatų tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimu Nr. T-185

 

ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATAI

 

Neteko galios.

2015 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-157 redakcija

 

Į pradžią