Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-183 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-100 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO" 2.2 PAPUNKČIO PANAIKINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO“ 2.2 PAPUNKČIO PANAIKINIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr.T-183

Alytus

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2995) 151 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-727 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 80-4035) bei atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2013-09-09 teikimą Nr. 1-5(1.18) Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-100 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“ 2.2 papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308, 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

Į pradžią