Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-179 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeisti 4 ir 5 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 2013 m. birželio 27 d. Nr. T-179

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 96-35, 23) 10 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-426 „Dėl Konkursų nacionalinių, valstybės ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-52), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. T-208 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų 15 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skelbti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkursą.

2. Nustatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso pretendentų atrankos būdą – kūrybinės programos vertinimas ir testas žodžiu (pokalbis).

2.2. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareiginio atlyginimo 27 BMA dydžio koeficientą.

3. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

4. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso komisiją (toliau – komisija):

pirmininkė – Nijolė Makštutienė, savivaldybės mero pavaduotoja;

nariai:

Aira Visockaitė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Marius Jasaitis, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas;

Rasa Ogulevičienė, savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilma Liaukuvienė, savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, savivaldybės administracijos profesinės sąjungos deleguota narė;

Vytautas Kolesnikovas, Alytaus kultūros ir meno tarybos narys.

2013 m. rugsėjo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

5. Skirti konkurso komisijos sekretore Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę Auksę Levandavičienę.

2013 m. rugsėjo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

6. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkursą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. _________________ d.

sprendimu Nr. ___

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmuo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus (toliau – direktorius) pareigas gali būti priimamas tik konkurso (toliau – konkursas) būdu.

2. Konkursas – tai būdas atrinkti tinkamiausią pretendentą į direktoriaus pareigas, viešai informuoti apie tai visuomenę.

3. Konkurso procedūra apima:

3.1. konkurso paskelbimą;

3.2. konkurso komisijos sudarymą;

3.3. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, pateikimą ir priėmimą;

3.4. konkursą.

4. Konkurso metu tikrinamos pretendentų į direktoriaus pareigas (toliau – pretendentai) profesinės, praktinio darbo žinios, įgūdžiai, asmeninės ir dalykinės savybės.

5. Pretendentui taikomi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigybės aprašyme nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai.

6. Konkursas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos.

7. Už konkurso procedūrų organizavimą atsako Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

8. Pretendento, laimėjusio konkursą, perspektyvinė kūrybinės veiklos programa bus viešinama įstaigos interneto svetainėje.

 

II. KONKURSO PASKELBIMAS

 

9. Skelbimą apie organizuojamą konkursą parengia Alytaus miesto savivaldybės administracija ir jį skelbia savivaldybės ir Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėse.

10. Skelbime nurodoma:

10.1. steigėjas, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

10.2. pareigos (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiamas konkursas;

10.3. pretendentui keliami reikalavimai;

10.4. kur ir kokius dokumentus būtina pateikti;

10.5. pretendentų dokumentai priimami 14 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos;

10.6. pretendentų atrankos būdas;

10.7. kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą;

10.8. su asmeniu, laimėjusiu konkursą, bus sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

11. Pretendentas privalo pateikti:

11.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

11.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;

11.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;

11.4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;

11.5. dokumentus, patvirtinančius kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbos mokėjimo lygį (jeigu turi);

11.6. gyvenimo aprašymą;

11.7. darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

11.8. užpildytą pretendento anketą (forma pateikiama 1 priede);

11.9. pretendento, kaip įstaigos vadovo, penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą, kurioje turi būti aptarti:

11.9.1. teatro struktūros formavimo principai, veiklos principai, įstaigos nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai ir veiklos perspektyva;

11.9.2. Lietuvos kultūros ir meno laimėjimų pristatymas užsienio šalims ir analogiškos srities užsienio šalių kultūros ir meno pristatymas Lietuvos visuomenei (numatomi bendri projektai ar dalyvavimas teatro aktualiuose projektuose);

11.9.3. privačių rėmėjų indėlis ir vaidmuo, įgyvendinant numatomą teatro kūrybinę programą.

11.10. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir pareigybės aprašyme nustatytus įgūdžius.

12. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo dokumentacijos tvarkymą, gavęs dokumentus, juos patikrina ir per 5 darbo dienas pateikia konkurso komisijai, kuri įvertina, ar pretendentas atitinka kvalifikacinius reikalavimus nustatytus pareigybės apraše. Surašomas konkurso komisijos protokolas ir komisijos sekretorius išsiunčia registruotus laiškus su informacija apie tai, ar pretendentams leidžiama/neleidžiama dalyvauti konkurse (pretendentų prašymai ir dokumentų kopijos negrąžinamos). Jeigu neleidžiama dalyvauti konkurse, nurodomos priežastys, jeigu leidžiama, pridedama informacija apie konkurso datą, laiką, vietą. Pretendentams, atitinkantiems konkurso reikalavimus, pateikiamas teisės aktų testui žodžiu (pokalbiui) sąrašas (2 priedas) ir pareigybės aprašymas.

13. Jeigu dokumentai siunčiami konkursą organizuojančiai institucijai registruotu laišku, pateikiamos šio aprašo 10.2–10.4 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis pretendentą, laimėjusį Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkursą, tikrins Specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

15. Konkurso komisija sudaroma Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu iš šešių narių.

16. Komisijos nariais negali būti asmenys, kuriuos su pretendentu sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (pretendentų tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, sutuoktiniai ir jų vaikai). Asmuo, paskirtas komisijos nariu, apie šių aplinkybių buvimą privalo pranešti komisijos pirmininkui. Toks komisijos narys turi būti pakeistas kitu asmeniu, jeigu neliktų kvorumo. Komisijos nariu turi būti Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojas, paskirtas priimti pretendentų dokumentus, arba šio padalinio vadovas ir savivaldybės administracijos profesinės sąjungos deleguotas atstovas.

17. Konkursas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvavo du trečdaliai komisijos narių ir bent vienas pretendentas. Vieno iš pretendentų neatvykimas į konkursą negali būti konkurso atidėjimo priežastis.

18. Jeigu pretendentas nepateikia kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų, konkurso metu ekspertai pirmiausia patikrina šias žinias. Jeigu ekspertai nustato, kad pretendentas neatitinka specialiuosiuose reikalavimuose nustatyto mokėjimo lygio, apie tai pažymima protokole ir pretendentas toliau konkurse nedalyvauja.

19. Konkursas susideda iš kūrybinės programos vertinimo ir testo žodžiu (pokalbio). Testo žodžiu (pokalbio) eigai fiksuoti daromas garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną.

20. Kiekvienas konkurso komisijos narys vertina pretendento kūrybinės veiklos programą ir testą žodžiu (pokalbį) atskirai nuo 1 iki 10 balų, įrašydamas vertinimus į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso pretendentų kūrybinės veiklos programos ir testo žodžiu (pokalbio) vertinimo lentelę (3 priedas). Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Kiekvieno pretendento surinktų balų suma dalijama iš komisijos narių skaičiaus ir balų vidurkį komisijos sekretorius surašo į protokolą.

21. Testo žodžiu (pokalbio) metu pretendentas atsako į komisijos narių pateiktus klausimus apie įstaigos paskirtį, tikslus, uždavinius, veiklos organizavimo ypatumus, kaip pretendentas susipažinęs su teisės aktų, nurodytų konkurso programoje (2 priedas), turiniu, vertinami vadybos įgūdžiai, susiję su tiesiogine įstaigos veikla, bendradarbiavimu su aukštesnėmis organizacijomis, užsienio kalbos mokėjimas, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, asmeninės dalykinės savybės ir kt. Komisijos narys kiekvienam pretendentui užduoda tuos pačius klausimus.

22. Komisijos sekretorius sumuoja pretendentų kūrybinės veiklos programos ir testo žodžiu (pokalbio) įvertinimo balus ir įrašo į komisijos posėdžio protokolą.

23. Konkursą laimi pretendentas, surinkęs daugiausia balų. Jeigu nė vienas pretendentas nesurenka daugiau nei pusės maksimalios balų sumos (už kūrybinės veiklos programą ir testą žodžiu (pokalbį) 12 balų), konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas iš naujo nuostatų nustatyta tvarka.

24. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli pretendentai, apie tai komisijos sekretorius padaro įrašą komisijos posėdžio protokole. Šiuo atveju konkurso laimėtoją komisija nustato papildomai vertindama pretendento privalumus arba konkurso laimėtoją pasirenka steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba.

25. Komisijos sekretorius surašo komisijos posėdžio protokolą, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodoma, ar konkursas laikomas įvykusiu, kuris pretendentas konkursą laimėjo. Konkurse dalyvavę asmenys tą pačią dieną supažindinami su protokolu pasirašytinai.

         

V. PRETENDENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Laiku pateikti 10 punkte nurodytus dokumentus ir atvykti į konkursą.

27. Susipažinti su konkurso aprašu.

28. Nesutinkantys su komisijos sprendimu pretendentai šį sprendimą gali apskųsti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu savivaldybės merui, taip pat teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. DIREKTORIAUS SKYRIMAS

 

29. Konkursą laimėjusį pretendentą į direktoriaus pareigas skiria savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos direktorius su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaro terminuotą darbo sutartį penkeriems metams. Jeigu vienas iš pretendentų apskundė komisijos sprendimą, sprendimas priimamas pasibaigus skundo tyrimui.

30. Jeigu laimėjęs konkursą asmuo iki sprendimo skirti jį į šias pareigas priėmimo raštu atsisako eiti šias pareigas, savivaldybės tarybos sprendimu į šias pareigas skiriamas kitas pagal eiliškumą konkurso metu daugiausiai balų surinkęs pretendentas, jeigu jis surinko ne mažiau negu pusę maksimalios balų sumos.

 

_____________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

 (Pretendento anketos forma)

 

PRETENDENTO ANKETA

 

20__ m. __________________ d.

 

1. Pretendentas (-ė) __________________________________________________________

                                                                                                               (vardas ir pavardė)

2. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, įstaigos steigėjas arba įmonė, įstaiga, kuriai pateikiama anketa __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga ir pareigos įmonėje, įstaigoje, į kurias pretenduojama

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įmonėje, įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys, ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? ___________________________

________________________________________________________________________________

(jeigu taip – nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

5. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte?

________________________________________________________________________________

6. Ar esate pripažintas (a) neveiksniu (ribotai veiksniu)? ________________________________

7. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (ė)? _____________________________

________________________________________________________________________________

 

Pretendentas (-ė)

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 11 punkte.

 

____________________

 

 

 

Personalo tarnybos vadovas(-ė)     (Parašas)        (Vardas ir pavardė)            

 

 

(Data)

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ TESTUI ŽODŽIU (POKALBIUI), SĄRAŠAS

 

Teisės aktai, kuriuos pretendentas privalo išmanyti:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

6. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Pretendentas turi būti susipažinęs su įgyvendinamaisiais teisės aktais, susijusiais su pirmiau nurodytais teisės aktais, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais.

 

___________________

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktoriaus pareigų konkurso organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO PRETENDENTŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS IR TESTO ŽODŽIU (POKALBIO)VERTINIMO LENTELĖ

 

2013 m. _______________ d.

                                                                                                                          

 

Eil. Nr.

Pretendento (-ės) vardas, pavardė

Įvertinimas

Kūrybinės veiklos programos

Testo žodžiu (pokalbio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos nario (-ės) vardas, pavardė, parašas ____________________________________

                                                                          

___________________

 

 

Į pradžią