Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-177 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI VYKDYTI

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS  

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI VYKDYTI

 

 2013 m. birželio 27  Nr. T-177

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu ir 4 dalimi, Švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804) 66 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl pritarimo investiciniams projektams“ 1.6 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Numatyti papildomą finansavimą (iki 190000 litų) projektui „LT-PL/184 Alytaus ir Gižycko profesinių mokyklų bendradarbiavimo ir infrastruktūros plėtra“ („LT-PL/184 Development of cooperation and infrastructure between vocational schools of Gizycko and Alytus“) iš Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto, gavus Europos Sąjungos fondo lėšų finansinę paramą šiam projektui vykdyti.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią