Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-172 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJAI

 

 2013 m. birželio 27 d. Nr. T-172

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Švietimo skyriaus vedėjo 2013-06-06 raštą Nr. VD-419(6.39),  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 21 464,24 Lt, ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 5 460,87 Lt, pagal priedą Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Ekonomikos ir turto skyriaus vedėją Moniką Česynienę pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-172 - Priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJAI
Į pradžią