Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-161 2013-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. T-161

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-205 redakcija

 

 2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-179 „Dėl investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią