Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-131 2013-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS VYGANDO MACIJAUSKO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS VYGANDO MACIJAUSKO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO  

 

 2013 m. gegužės 30 d.  Nr. T-131

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2011, Nr. 146-6848; 2012, Nr. 135-6859) 136 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 141 straipsniu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimą Nr. T-99 „Dėl Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro likvidavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          1. Nutraukti 2013 m. gegužės 31 d. darbo sutartį su Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro direktoriumi Vygandu Macijausku pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

          2. Išmokėti Vygandui Macijauskui iš Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro lėšų penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už 54,76 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų.

          3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių 2013 m. gegužės 31 d. įrašyti darbo sutartyje žymą apie darbo sutarties nutraukimą su Vygandu Macijausku.

          4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-266).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią