Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-99 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO LIKVIDAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

                                                                   SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO LIKVIDAVIMO

 

 2013 m. balandžio 25 d. Nr. T-99 

Alytus

 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.106 straipsnio 1 punktu ir 2.95 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 15 ir 16 straipsniais, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

             1. Nuo 2013-05-31 nutraukti biudžetinės įstaigos Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro veiklą ir šią įstaigą likviduoti.

             2. Paskirti Vygandą Macijauską, Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro direktorių, įstaigos likvidatoriumi.

             3. Įpareigoti Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro likvidatorių:

            3.1. pranešti Juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti biudžetinę įstaigą, pateikti sprendimo įrodymo dokumentą ir pranešti duomenis apie likvidatorių;

            3.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios biudžetinės įstaigos balansą;

            3.3. baigti vykdyti biudžetinės įstaigos prievoles, atsiskaityti su kreditoriais;

            3.4. pateikti reikalavimus biudžetinės įstaigos skolininkams;

            3.5. perduoti likusį biudžetinės įstaigos turtą įstatymų nustatyta tvarka;

            3.6. sudaryti biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą;

            3.7. perduoti dokumentus saugoti teisės aktų nustatyta tvarka;

            3.8. pateikti Juridinių asmenų registrui biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus likviduojamai biudžetinei įstaigai išregistruoti;

             3.9. Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir Civiliniame kodekse nustatytas pareigas.

             Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią