Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-97 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2012 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL pritarimo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“

2012 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitai

 

 2013 m. balandžio 25 d.   Nr.T-97

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, atsižvelgdama į  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. O3-57 suderintas UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2010-2014 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos investicijas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-179 sudarytos Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos 2013-04-16 protokolą Nr. 1, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2012 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitai (pridedama).

2. Pateikti šį sprendimą UAB „Litesko“ ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

Į pradžią