Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-78 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   

 

 SPRENDIMAS   

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 2013 m.  balandžio 25 d.  Nr. T-78

Alytus

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio  2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                        1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2012 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

                        2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti gyventojus apie sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą, paskelbiant ją Alytaus miesto savivaldybės interneto portale, jos santrauką – vietinėje spaudoje iki 2013-06-01.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią