Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-28 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2012 METŲ ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO  2012 METŲ ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ  2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2013 m. vasario 28 d.   Nr.T-28

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 107-2688) 7 straipsnio 1 ir 5 dalimis ir  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimu Nr. T-154 patvirtintomis Privatizavimo fondo lėšų naudojimo taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti:

1. Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų ataskaitą (pridedama).

2. Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

PATVIRTINTA

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos

 2013 m. vasario 28 d.

          sprendimu Nr. T-28

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO

2012 METŲ ATASKAITA

 

 

Pajamų ir išlaidų straipsniai

Planas,

tūkst. Lt

Faktas, tūkst. Lt

1. Likutis 2012-01-01

0,3

0,3

2. Pajamos už parduotus objektus

226,8

50,2

2.1. Žiburio g. 5-163, Alytuje

15,0

2.2. Žiburio g. 5-164, Alytuje

15,0

10,2

2.3. Daugų g. 3-121, Alytuje

9,9

8,5

2.4. Kepyklos g. 19, Alytuje

6,0

5,1

2.5. Naujojoje g. 11-5, Alytuje

155,0

2.6. privatizuoto objekto Likiškėlių g. 78, Alytuje, priskirtą žemės sklypą

25,9

25,9

2.7. Dalyvių aukcione mokestis

0,5

Iš viso

227,1

50,5

3. Prekių ir paslaugų išlaidos

63,8

12,3

3.1. Savivaldybės turto teisinė registracija, turto vertinimas, reklama, pažymų sandoriui parengimas ir kitos išlaidos, susijusios su privatizavimo objektais

4,0

2,5

3.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų likvidavimas (griovimas)

40,0

3.3. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa

10,0

3.4. Grąžinama VĮ Valstybės turto fondui pradinio įnašo dalis už priskirtą žemės sklypą (2003 m. privatizuotas objektas – gyvenamojo namo pamatai ir šiam objektui priskirtas 2980 kv. m žemės sklypas Likiškėlių g. 78, Alytuje)

9,8

9,8

4. Nepaskirstytos lėšos

163,3

5. Likutis 2012-12-31

38,2

 

________________________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. T-28

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ

2013 METŲ SĄMATA

 

         

Pajamų ir išlaidų straipsniai

Planas,

tūkst. Lt

Atsakingi  vykdytojai

1. Likutis 2013-01-01

38,2

 

2. Pajamos už parduotus objektus

142,0

 

2.1. Žiburio g. 5-163, Alytuje

12,0

 

2.2. Naujoji g. 11-5, Alytuje

130,0

 

Iš viso

180,2

 

3. Prekių ir paslaugų išlaidos

43,0

 

3.1. Savivaldybės turto teisinė registracija, turto vertinimas, reklama, pažymų sandoriui parengimas ir kitos išlaidos, susijusios su privatizavimo objektais

4,0

Ekonomikos ir turto skyrius

3.2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų likvidavimas (griovimas)

39,0

Statybos ir projektavimo skyrius

4. Nepaskirstytos lėšos

137,2

 

 

                                                    ________________________

 

 

Į pradžią