Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-20 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE SU UAB „SPEKTUVA“

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE SU UAB „SPEKTUVA“

 

2013 m. vasario 28 d.   Nr.T-20

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.8 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Spektuva“ 2013-01-14 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-3859-292/2012, nagrinėjamoje Alytaus rajono apylinkės teisme, projektui (pridedama).

                      2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti taikos sutartį

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

 

______________

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. T-20

 

                   TAIKOS SUTARTIS          

Alytaus rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2- 3859-292/2012

 

2013 m. ________________ d.

Alytus

 

                     Mes,

                     ieškovas, Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Ąžuolo, veikiančio pagal

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-   sprendimą Nr.                                                            ,

veikimo pagrindas

ir

                      atsakovas, uždaroji akcinė bendrovė „Spektuva“, juridinio asmens kodas 153713763, adresas Pramonės g. 21, LT-62175 Alytus, atstovaujama direktoriaus Naurio Baranausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

                      toliau šios sutarties šalys atskirai vadinamos šalimi, o kartu – šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir 6.985 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi ir 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, žemiau nurodytomis sąlygomis sudarėme šią taikos sutartį (toliau – sutartis) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2- 3859-292/2012 Alytaus rajono apylinkės teisme, iškeltoje pagal ieškovo 2012-09-07 ieškinį Nr. SD-6467 (6.10) atsakovui:

                      1. Atsakovas pripažįsta reikalavimus dėl 25 933,01 Lt (dvidešimt penkių tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų litų 01 cento) nesumokėto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir įsipareigoja sumokėti ieškovui, pervesdamas pinigus į ieškovo banko sąskaitą Nr. LT12 7044 0600 0192 7660, esančią AB SEB banke, iki 2013 m. gruodžio 31 d. tokiomis dalimis:

 

Eil. Nr.

Mokėjimo terminas

Suma Lt

1.1.

iki 2013-03-15

2000,00

1.2.

iki 2013-03-29

2000,00

1.3.

iki 2013-04-30

2000,00

1.4.

iki 2013-05-31

2000,00

1.5.

iki 2013-06-28

2000,00

1.6.

iki 2013-07-31

2000,00

1.7.

iki 2013-08-31

2000,00

1.8.

iki 2013-09-30

2000,00

1.9.

iki 2013-10-31

2000,00

1.10.

iki 2013-11-30

2000,00

1.11.

iki 2013-12-31

5933,01

 

Iš viso

25 933,01

 

                     2. Ieškovas atsisako teisės reikalauti iš atsakovo 1 585,60 Lt (vieno tūkstančio penkių  šimtų aštuoniasdešimt penkių litų 60 centų) delspinigių.

                     3. Visas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu byloje, apmoka atsakovas.

                     4. Šalys prašo teismo patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant.

                     5. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte.

                     6. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną ieškovui ir atsakovui. Vienas sutarties egzempliorius pateikiamas Alytaus rajono apylinkės teismui.

                     7. Šalių rekvizitai ir parašai:

                     Ieškovas                                                                         Atsakovas

                     Alytaus miesto savivaldybės administracija                   UAB „Spektuva“

                     Juridinio asmens kodas                                                   Juridinio asmens kodas                                                 188706935                                                                      153713763

                     Rotušės a. 4                                                                    Pramonės g. 21

                     LT-62504 Alytus                                                            LT-62175 Alytus

                     Telefonas (8 315) 55 126,                                               Telefonas 8 698 24 497

                     Faksas (8 315) 55 192                                                   

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Kęstutis Ąžuolas

 

Direktorius

Nauris Baranauskas

        Pareigos, vardas, pavardė, parašas                                                                                     Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

A.V.                                                                                                     A.V.

 

 

______________

 

Į pradžią