Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-15 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (eksploatavimo) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 2013 m. vasario 28 d.   Nr.T-15

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 39-1506), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtintu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) (Žin., 2009, Nr. 143-6311), 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 patvirtintomis Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis (toliau – Priežiūros taisyklės) (Žin., 2010, Nr. 43-2084) ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2013 m. vasario 4 d. potvarkį Nr. 14-4(1.1) „Dėl Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2012-10-26 potvarkio Nr. 14-25(1.1) „Dėl teikimo įvykdymo termino nustatymo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2013 m. balandžio 1 d.:

1.1. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus vadovaujantis aprašo 17 ir 18 lentelėse pateiktų priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašu, Priežiūros taisyklių privalomaisiais reikalavimais ir pastatuose įrengtų šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus (1 priedas);

1.2. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų  priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo diferenciavimo koeficiento k1 pagal pastato naudingąjį plotą ir koeficiento k2 pagal šilumos įrenginių eksploatavimo laiką rekomenduojamas reikšmes (2 ir 3 priedai);

1.3. kad konkrečias minimalias priežiūros darbų apimtis, vadovaudamiesi aprašo 17 ir 18 lentelėse pateiktu daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašu ir periodiškumu, Priežiūros taisyklėse nustatytais privalomaisiais priežiūros (eksploatavimo) reikalavimais, priežiūros kainas ir apmokėjimo tvarką prižiūrėtojai su pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojais, neviršydami sprendimo 1.1 papunktyje nustatytų maksimalių tarifų, numato pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartyse. Jeigu sutartyse numatomi šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) darbai nenumatyti aprašo 17 ir 18 lentelėse priežiūros sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, apmoka šildymo ir karšto vandens sistemos savininkas jų eksploatavimo sutartyse arba teisės aktuose nustatyta tvarka.

2. Pripažinti netekusiu galios nuo 2013 m. vasario 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ 1, 2 ir 3 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T-15

1 priedas

 

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-261 redakcija

 

 

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai pagal aprašo 17 ir 18 lentelėse pateiktą priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, priežiūros taisyklių privalomuosius reikalavimus ir pastatuose įrengtų šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus

 

 

 

Eil. Nr.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos atskirų dalių ir grupių pavadinimai

Priežiūros (eksploatavimo) maksimalus tarifas Tpr max Lt m²/Eur* m² mėn. būsto naudingojo ploto be PVM

1

2

3

4

5

1

Šilumos punktai

Priklausoma šildymo sistema su  vienlaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu (automatizuotas šilumnešio ir karšto vandens parametrų reguliavimo modulis)

Be nuotolinio duomenų stebėjimo ir valdymo sistemos

0,09/0,0261

Su nuotolinio duomenų stebėjimo ir valdymo sistema

0,05/0,0145

Priklausoma šildymo sistema (automatizuotas šilumnešio parametrų reguliavimo modulis šildymui)

Be nuotolinio duomenų stebėjimo ir valdymo sistemos

0,05/0,0145

Su nuotolinio duomenų stebėjimo ir valdymo sistema

0,03/0,0087

Priklausoma šildymo sistema su vienlaipsniu ar dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu (elevatorinis šilumnešio ir karšto vandens parametrų reguliavimo mazgas)

Be nuotolinio duomenų stebėjimo ir valdymo sistemos

0,08/0,0232

Pastaba. Maksimalių priežiūros tarifų skaičiavimams pasirinktas daugiabutis namas, kurio bendrojo naudojimo bendrasis plotas pagal Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos 5.4 punkto reikalavimus sudaro  2001–3000 m² ir kurio šildymo ir karšto vandens sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo ar renovacijos yra 10–20 metų. Maksimalūs priežiūros (eksploatavimo) tarifai apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-10-27 įsakymu Nr. 1-263 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tvarkos aprašo 17 ir 18 lentelėse nustatytomis šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtimis bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-04-07 įsakymu Nr. 1-111 patvirtintų  Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių privalomaisiais reikalavimais.

Žvaigždute (*) pažymėta valiuta nuo 2015-01-01 priežiūros mokestis skaičiuojamas tik eurais.

 

____________________

 

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T-15

2 priedas

   

daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo diferenciavimo koeficiento k1 pagal pastato naudingąjį plotą rekomenduojamos reikšmės

 

Eil. Nr.

Pastato (individualaus ar daugiabučio namo) bendras naudingasis plotas m2

Priežiūros (eksploatavimo) koeficiento k1 reikšmė

1

Iki  200

1,4

2

201–500

1,3

3

501–1000

1,2

4

1001–2000

1,1

5

2001–3000

1

6

3001–4000

0,9

7

4001–5000

0,8

8

5001–6000

0,7

9

6001–7000

0,6

10

Daugiau kaip 7000

0,5

 

_______________________

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T-15

3 priedas

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo diferenciavimo koeficiento k2 pagal šilumos įrenginių eksploatavimo laiką rekomenduojamos Reikšmės

 

Eil. Nr.

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo

Priežiūros (eksploatavimo) koeficiento k2 reikšmė

1

Iki  10 metų

0,9

2

10–20 metų

1,0

3

20–30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)

1,1

4

Daugiau kaip 30 metų (karšto vandens sistemai – daugiau kaip 25 metai)

1,2

 

Pastabos dėl sprendimo 3 ir 4 prieduose nustatytų koeficientų taikymo tvarkos:

 1. Atsižvelgiant į daugiabučio namo naudingąjį plotą ir šilumos įrenginių eksploatavimo laiką, sprendimo prieduose nustatyti diferenciavimo koeficientai taikomi apskaičiuojant diferencijuotus priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus Tmax dif tpr bendrai visai sistemai. Sprendimo priede „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai pagal pastatuose įrengtos šildymo ir karšto vandens sistemos dalių pavadinimus“ (toliau – 1 priedas) pateikti atskirų dalių (šilumos punkto, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos) maksimalūs tarifai Ttpr sumuojami ir dauginami iš koeficiento k1 ir koeficiento k2, nustatytų sprendimo 3 ir 4 prieduose. Visai sistemai diferencijuotas techninės priežiūros maksimalus tarifas apskaičiuojamas įvertinus daugiabučio namo naudingąjį plotą ir šilumos įrenginių eksploatavimo laiką taikant šią formulę:

 

Tmax dif tpr = (T šp. pr. max + T šild. sist. pr  max + T kv sist  pr max) x k1 x k2 Lt/m2 be PVM

 

2. Prižiūrėtojų siūlomi daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams diferencijuoti priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai gali būti taikomi visai sistemai arba atskiroms jų dalims, tačiau negali viršyti sprendimo 1 priede nustatytų reikšmių, išskyrus mažabučius gyvenamuosius (iki 2 butų)  namus, kuriems priežiūros kainos nustatomos atskirų šalių susitarimu.

 

_______________________

 

Į pradžią